Stanoviska

K jednotlivým zásadním dokumentům jsou aparátem ČPS připravována odborná stanoviska, která po projednání v Legislativním výboru ČPS slouží jako oficiální pozice plynárenství k připravovaným materiálům vlády ČR i orgánů EU.

2016-10-06 Připomínka ČPS ke konzultaci ERÚ k návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
2016-09-29 Připomínky ČPS k návrhu materiálu Revize spotřebitelského práva
2016-09-28 Připomínka ČPS k návrhu novely vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
2016-09-14 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích
2016-08-26 Komentář ČPS k materiálu Uplatnění principu solidarity obsaženého v návrhu revize nařízení 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu jako diskusního dokumentu Koordinační skupiny pro otázky plynu
2016-08-22 Stanovisko ČPS k návrhu materiálu Analýza k možnosti zavedení uhlíkové daně v ČR
2016-08-08 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona, , kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
2016-07-28 Připomínky ČPS návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu záměru na životní prostředí
2016-06-24 Stanovisko ČPS k materiálu Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice
2016-06-17 Připomínky ČPS k návrhu Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020
2016-05-05 Připomínka ČPS k návrhu změny vyhlášky o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení při hornické činnosti
2016-04-28 Připomínka ČPS k návrhu nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
2016-04-26 Stanovisko ČPS k návrhu materiálu Identifikace problémů v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek na bydlení
2016-04-21 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona o ochraně ovzduší
2016-04-19 odpovědi ČPS ke konzultačnímu procesu ERÚ o integraci českého a rakouského trhu s plynem
2016-04-08 Připomínka ČPS k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
2016-03-29 Připomínky ČPS k návrhu nařízení vlády o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2016-03-22 Připomínky ČPS k návrhu zákona o pohonných hmotách
2016-02-24 Připomínky ČPS k návrhu materiálu Politika ochrany klimatu v ČR
2016-02-19 Připomínky ČPS k návrhu zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)
2016-02-10 Připomínky ČPS k návrhu nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení
2015-12-18 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
2015-11-13 Reakce ČPS na prezentaci Modely správy nouzových a bezpečnostních zásob zemního plynu
2015-11-13 Návrh ČPS na doplnění Plánu legislativních prací vlády 2016
2015-11-06 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
2015-11-06 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
2015-10-12 Připomínky ČPS k věcnému záměru zákona o metrologii
2015-10-07 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
2015-09-09 Připomínky ČPS k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
2015-09-09 Připomínky ČPS k návrhu nové vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
2015-09-09 Odpověď ČPS – konzultační proces EK ke strategii EU v oblasti LNG a zásobníků plynu – EN
2015-08-20 Stanovisko ČPS k materiálu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách
2015-08-07 Stanovisko ČPS k revizi směrnici 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku, resp. k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
2015-07-20 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona o ochraně ovzduší
2015-07-14 Připomínky ČPS k návrhu novely stavebního zákona
2015-07-14 Připomínky ČPS k návrhu novely stavebního zákona
2015-06-29 Stanovisko ČPS k návrhu Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší ČR
2015-06-12 Připomínky ČPS k návrhu Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami
2015-06-15 Připomínky ČPS k návrhu Národního programu snižování emisí ČR
2015-04-13 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
2015-03-25 Odpovědi ČPS – konzultační proces k revizi nařízení 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
2015-05-15 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví
2015-05-15 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
2015-05-15 Připomínky ČPS k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek
2015-05-11 Stanovisko ČPS k analýze snižování závislosti ČR na fosilních palivech
2015-05-07 Stanovisko ČPS k návrhu nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích
2015-03-16 Připomínky ČPS k (části) návrhu zákona o zadávacích řízeních
2015-02-16 Připomínky ČPS k materiálu MMR „Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona
2015-01-22 Stanovisko ČPS k návrhu Surovinové politiky ČR
2014-11-27 Připomínka ČPS k návrhu novely horního zákona
2014-10-20 Připomínky ČPS k věcnému návrhu zákona o dopravních liniových stavbách
2014-09-29 Připomínky ČPS k návrhu novely vyhlášky ERÚ č. 365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem
2014-07-04 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
2014-07-24 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
2014-06-16 Připomínky ČPS k návrhu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020
2014-06-12 Stanovisko ČPS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2014-06-02 Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky ERÚ o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
2014-06-02 Stanovisko ČPS k informační zprávě pro jednání vlády – Plynovod STORK II
2014-05-28 Připomínky ČPS k Plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2015–2024
2014-0-520 Připomínky ČPS k návrhu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
2014-05-20 Připomínky ČPS k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2015–2024.
2014-04-28 Stanovisko ČPS k návrhu Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR
2014-04-22 Stanovisko ČPS k návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
2014-03-28 Stanovisko ČPS k revizi směrnice 2003/96/ES o minimálním zdanění energetických produktů a elektřiny
2014-02-19 Stanovisko ČPS k podkladovým materiálům k návrhu vyhlášky pro stanovení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla z CZT
2013-11-18 Stanovisko ČPS k návrhu zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT)
2013-11-18 Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen (ke stanovisku se nepřipojili zástupci skupiny E.ON)
2013-09-20 Stanovisko ČPS k návrhu změny vyhlášky ERÚ č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
2013-08-15 Stanovisko ČPS k věcnému návrhu implementace článku 5 a 7 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
2013-08-11 Stanovisko ČPS ke změně vyhlášky č. 19/2010 Sb. o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
2013-07-02 Stanovisko ČPS k návrhu připomínek Marcogaz k materiálu "Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030" (EN)
2013-06-10 Stanovisko ČPS k materiálu "Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030"
2013-05-15 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
2013-05-03 Stanovisko ČPS k materiálu "Aktualizovaný plán priorit pro zavedení síťových kodexů"
2013-04-10 Stanovisko ČPS k návrhu materiálu Rady EU "Making the internal energy market work"
2013-04-05 Stanovisko ČPS ke studii "Model trhu s plynem pro země vyšehradské čtyřky"
2013-03-27 Stanovisko ČPS k návrhu ERÚ na zkrácení III. regulační periody
2013-03-14 Stanovisko ČPS k materiálu Rady EU "Vytvoření funkčního energetického trhu unie od roku 2014
2013-02-08 Připomínky ČPS k návrhu zákona o změně zdanění zemního plynu
2013 Komentář ČPS k materiálu Svazu průmyslu ČR "Společný postoj k aktuálním otázkám energetiky"
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací