Technický odbor

Technické normalizační komise

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ÚNMZ. ÚNMZ zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových oblastí společnosti na dosažení vzájemně prospěšných normalizačních řešení, a to formou účasti pověřených zástupců příslušných orgánů, organizací a podnikatelů v TNK, kteří uplatňováním požadavků svých zájmových oblastí zabezpečují dosažení konsenzu v řešených normalizačních otázkách.

Síť TNK je otevřená, průběžně se aktualizuje a doplňuje podle potřeb a požadavků technické veřejnosti.

Číslo TNK Název TNK Zástupce ČPS v TNK
26 SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA Havránek Tomáš
32 OCHRANA PROTI KOROZI Havránek Tomáš
49 PRŮMYSLOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ A POTRUBNÍ SOUČÁSTI Šustek Libor
50 ARMATURY Havránek Tomáš
52 PLASTY Šustek Libor
55 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Kršek Ivo
55 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Havránek Tomáš
62 OCEL Havránek Tomáš
66 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Havránek Tomáš
70 SVAŘOVÁNÍ Šustek Libor
90 KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Malíčková Kateřina
93 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY Havránek Tomáš
103 TLAKOVÉ NÁDOBY NA PŘEPRAVU PLYNŮ Havránek Tomáš
105 KOMÍNY Kršek Ivo
131 PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY Šustek Libor