Technický odbor

Centrum technické normalizace

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pověřil Český plynárenský svaz k 20. 1. 2009 výkonem Centra technické normalizace (CTN) a udělil mu ochrannou známku, číslo registrace 2009/0012/RS. Mezi hlavní činnosti CTN patří zajišťování normalizačních činností v procesu tvorby technických norem od etap mezinárodní a evropské spolupráce až po zpracování a přejímání těchto zahraničních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN).

Mezi další povinnosti CTN patří:

  • účast na činnosti technických normalizačních komisí (TNK)
  • formulace odborných stanovisek a vyjádření
  • připomínkování technických materiálů
  • tvorba původních českých technických norem


Zastoupení v CEN a ISO

Český plynárenský svaz má své zastoupení v CEN a ISO, jak je uvedeno v následující tabulce:

Označení komise Název komise
CEN/CLC/JTC 6 Vodík v energetických systémech
CEN/TC 234 Zásobování plynem
CEN/TC 235 Regulátory tlaku plynu a související bezpečnostní uzávěry a pojistné ventily určené pro použití při přepravě a rozvodu plynu
CEN/TC 282 Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn
CEN/TC 326 Napájení vozidel na zemní plyn
CEN/TC 408 Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn
ISO/TC 158 Analýza plynů
ISO/TC 193 Zemni plyn
ISO/TC 193/SC 1 Analýza zemního plynu
ISO/TC 193/SC 3 Produkční oblast
ISO/TC 197 Technologie vodíku
ISO/TC 255 Bioplyn
ISO/TC 340 Čerpací stanice zemního plynu pro vozidla
ISO/TC 22/SC 41 Specifické aspekty plynných paliv