Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

39/2020
období 11.–17. prosince 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vánoce klepou na dveře, dovolte nám proto poděkovat Vám za přízeň, kterou věnujete našemu Newsletteru, a za výbornou spolupráci v roce, který byl bezesporu plný výzev. Dobrá zpráva přišla z Evropské rady, která na svém summitu ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 rozhodla o statusu plynu jako přechodového paliva. Také nás těší, že zájem o vytápění zemním plynem v ČR stále roste, což potvrzuje i tisková zpráva největšího tuzemského distributora. V aktualitách si určitě nenechte ujít tiskové prohlášení Martina Slabého, předsedy Rady ČPS, věnované bilanci letošního roku a výhledu na rok 2021. Nabídneme Vám také rozhovor na aktuální koronavirové téma, který právě vychází v časopise PLYN. Co se týká legislativy, EK navrhuje revidovat pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, ERÚ zahajuje konzultační proces k návrhu technicko-ekonomických parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022, nově by měl být podporován i biometan. Technická normalizace přináší detaily z jednání k projektu „Building Information Modeling” (BIM). Za celý Český plynárenský svaz Vám přejeme veselé vánoční svátky, pevné zdraví a šťastné vykročení do nového roku.

Aktuality

12. 12. 2020

Evropská rada rozhodla o statusu plynu jako přechodového paliva

Evropská rada přijala na svém summitu 11. 12. 2020 rozhodnutí ohledně navýšení cíle snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2030. Členské státy EU dosáhly konsenzu ohledně navýšení cíle snížení emisí na celoevropské úrovni ze 40 % na nejméně 55 %, v porovnání s rokem 1990, a to do roku 2030. Již před rokem potvrdily také závazek dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Pro ČR může uznání plynu jako přechodové technologie v závěrech Evropské rady představovat důležitý impuls do budoucích diskusí. Na evropské úrovni se totiž nyní řeší důležitá otázka financování plynu. Více zde
15. 12. 2020

Tiskové prohlášení předsedy Rady ČPS

„Po vypjatém pandemickém roce 2020 očekáváme postupný návrat k normálu. Ať už proto, že nemoc časem a s očkováním odezní, či proto, že se naše obchodní, pracovní i osobní modely epidemickému standardu přizpůsobí. Rok 2021 bude rokem změn velké energetické legislativy. Má být představen návrh nového energetického zákona, schválen zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie a řada dalších. Zásadní strategické normy budou předkládány na půdě EU. Plynárenství musí potvrdit klíčový význam plynu v budoucím energetickém mixu jak z pohledu stabilního a stabilizujícího zdroje energie, tak z pohledu razantního snižování emisí,” uvedl v tiskovém prohlášení bilancujícím také letošní rok Martin Slabý, předseda Rady ČPS. Více zde
14. 12. 2020

Zájem o vytápění zemním plynem stále roste

Trend posledních let, kdy se výrazně zvyšovalo tempo při oživování nevyužitých přípojek zemního plynu, pokračuje. Růst zájmu o moderní a ekologické plynové vytápění u tuzemských domácností nezastavil ani COVID-19. Tento pozitivní vývoj jednoznačně potvrzují statistiky společnosti GasNet. Firma očekává, že se počet letos zprovozněných, dříve nevyužitých, přípojek zemního plynu bude pohybovat okolo 8 tisíc. Velmi pozitivní úlohu sehrály i tzv. kotlíkové dotace, díky kterým se podařilo v minulých letech nastartovat růst zájmu o tento ekologický způsob vytápění. O výhodách zemního plynu se v průběhu trvání programu přesvědčilo více než 60 000 domácností, které přešly právě na zemní plyn. Více zde
16. 12. 2020

Rozhovor se 4 zástupci plynárenství na aktuální téma

Prosincové číslo časopisu PLYN, které právě vychází, nabízí zajímavý rozhovor se čtyřmi zástupci významných společností, které působí v českém plynárenství. Zeptali jsme se na dopady koronavirové pandemie i legislativní výzvy pro nadcházející období. Více zde
17. 12. 2020

Elektrárna Mělník III skončí příští rok, uhlí nahradí plynem

Energetická společnost ČEZ odstaví příští rok třetí blok hnědouhelné elektrárny Mělník o výkonu 500 megawattů (MW), místo něj firma vybuduje paroplynový zdroj. Elektrárnu Mělník III by měla nahradit plynová kotelna s výkonem 140 MW a těsně poté i paroplynový zdroj, který bude dodávat 200 MW. Výstavba je plánována za plného provozu. ČEZ už uzavřel smlouvu na vybudování plynové přípojky na místo budoucí plynové teplárny. „ČEZ tímto krokem reaguje na strategii přeměny teplárenství vyhlášenou ministerstvem průmyslu a obchodu letos na podzim,“ řekl deníku místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
14. 12. 2020

HUTIRA – BRNO dokončila akvizici společnosti ATJ special

HUTIRA – BRNO, přední český dodavatel a výrobce zařízení z oblasti plynárenství, vodárenství a energetiky, oznámila dokončení akvizice společnosti ATJ special včetně její slovenské pobočky ATJ Slovakia. Stává se tak jejím novým 100% vlastníkem. Více zde

Legislativa

EU

Komise navrhuje revidovaná pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Více zde
Evropská komise zveřejnila Strategii pro chytrou a udržitelnou mobilitu. Více zde
Taxonomie
V návaznosti na nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic publikovala Evropská komise koncem listopadu návrh delegovaného aktu, který specifikuje udržitelné hospodářské činnosti. Ve dvou přílohách předkládá konkrétní screeningová kritéria týkající se klimatických změn. ČPS zpracoval stanovisko, ve kterém se v obecné rovině vymezuje k návrhu delegovaného aktu a zejména také nabízí konkrétní pozměňovací návrhy k vybraným technickým screeningovým kritériím. Stanovisko zde

ČR

MPO
Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010–2019. Více zde
ERÚ
Indikativní cena plynu. Více zde
Energetický regulační úřad zahajuje konzultační proces k návrhu technicko-ekonomických parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022. Více zde
Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030. Více zde

Technická normalizace

Projekt „Building Information Modeling” (BIM)

Na listopadovém jednání pracovní skupiny BIM byla podána informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR a Ing. Lenka Kohoutková (GasNet Služby) prezentovala Pracovní stanovisko ČKAIT k BIM protokolu a jeho přílohám. Dále bylo na jednání dohodnuto, že ČPS požádá ČKAIT o zapojení ČPS do informačního připomínkového procesu a vyjedná podmínky budoucí spolupráce o výměně informací v oblastech:
  • datový standard pro odvětví plynárenství;
  • využití BIM jako součást provozní dokumentace;
  • využití BIM pro oceňování;
  • využití BIM pro správu a údržbu;
  • klasifikační systémy;
  • zásady tvorby informačních modelů;
  • legislativa a normy v oblasti BIM.
Rovněž byla diskutována problematika návrhu zákona o informačním modelu stavby, informačním a digitálním modelování. Z dostupných informací bylo zjištěno, že v rámci oficiálního meziresortního připomínkového řízení bude připomínkovým místem pracovní skupina PS 7 povolovací procesy pod ET energo a pravděpodobně také PS 4 Technické normy/standardizace. Podle dostupných informací by návrh tohoto zákona neměl jít v současné době do meziresortního připomínkového řízení, ale v příštím pololetí by se měl dále diskutovat. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
12. 01. 2020

Opravy ocelových plynovodů do 5 bar, vč. revize TPG 702 08 platné od 1. 12. 2020, nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 01. 2020

Regulační stanice, regulační zařízení – TPG 605 02, TPG 959 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 01. 2020

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
02. 02. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn