Aktuální číslo – 1/2021


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Izolační materiály a technologie použité při výstavbě nového plynovodu DN 1400
 • Použití cemento-vláknité ochrany izolačních systémů (FZM)
 • Katodická ochrana v EG.D
 • MAC – nový kompaktní přístroj pro měření a záznam veličin protikorozní ochrany ve skupině GasNet
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na zemní plyn – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • Zpráva o činnosti výboru „Protikorozní ochrana“
 • Tvorba pravidel praxe v roce 2020
 • Tiskové zprávy ČPS
 • Výstupy z e-Sympozia 2020
 • Rada blahopřeje
 • Členská základna ČPS
 • Nekrology

ODBORNÉ ČLÁNKY


Porovnání korozní situace ocelových plynovodů v letech 2009 a 2019

Otakar Člupek, Martin Smrček

Souhrn: V roce 2009 byl hodnocen stav ocelových plynovodních potrubí v místech odkryvů (převážně místních sítí) s ohledem na stáří potrubí, kvalitu izolace a případný výskyt a rozsah korozního napadení. Posuzováno bylo 36 lokalit. V roce 2019 byla studie stavu ocelových plynovodů opakována. Postupovalo se obdobným způsobem. Na 43 lokalitách určených k rekonstrukci byl zjištěn technický stav odkrytých potrubí a byla zjišťována agresivita okolní zeminy. Ze srovnání výsledných údajů zjištěných v letech 2009 a 2019 vyplývá, že dále přetrvávají problémy způsobené technologickou nekázní při výstavbě a částečně problémy s nekvalitní tovární izolací. Nebyla zjištěna významná souvislost mezi agresivitou zeminy vyplývající z jejího chemického složení (pH, vodivost, obsah agresivních látek) a korozním napadením. Celkově je korozní napadení ocelového potrubí srovnatelného stáří po deseti letech výrazně nižší. Výsledky obou hodnocení byly pro společnost GasNet, s.r.o. podkladem při zpracování modelu životního cyklu ocelových plynovodů místních sítí provozovaných v ČR.

Klíčová slova: Životnost plynovodů, koroze, protikorozní ochrana, izolace

Zkušenosti s provozem aktivní ochrany složitých konstrukcí

Jan Thomayer

Souhrn: Článek má za úkol informovat o zkušenostech s projektovou přípravou, výstavbou a následným provozem stanic katodické ochrany složitých konstrukcí ve společnosti NET4GAS v návaznosti na plnění kritérií uvedených v ČSN EN 14505 „Katodická ochrana složitých konstrukcí“. Ve společnosti NET4GAS se jedná o devět stanic katodické ochrany, které zajišťují ochranu areálů předávacích a kompresních stanic, trasových uzávěrů a rozdělovacích uzlů. V příspěvku budou porovnány jednotlivé přístupy k filozofii aktivní ochrany areálů, druhy použitých anodových uzemnění, uzemňovací soustavy atd. Dále budou uvedeny zkušenosti při uvádění do provozu jednotlivých systémů aktivní ochrany a porovnání výstupních parametrů při dalším provozování.

Klíčová slova: : Katodická ochrana, složitá konstrukce, anodové uzemnění, rezistivita

Systematické názvosloví zařízení PKO v PPD, a.s. a jeho implementace do SW systémů provozovatele plynovodů

Daniel Hlinomaz

Souhrn: Autor se v příspěvku zabývá úpravou názvosloví zařízení protikorozní ochrany (PKO) tak, aby tato zkratka plně popisovala všechna zařízení, do připojení propojovacích objektů (PO), současně aby byl název strojově čitelný a zároveň se zachovala srozumitelnost pro pracovníky. Tento problém byl vyřešen tzv. systematickým názvoslovím, které je inspirováno chemickým systematickým názvoslovím. Do zkratky PO je tak zakódováno, kolik a v jaké tlakové hladině je připojeno plynovodů, kolik je do PO zapojeno chrániček, izolačních spojů, galvanických anod atd. Dále se autor věnuje implementaci tohoto systému do GISu (grafického informačního systému) a následnému vyčítání těchto dat pro GASacor2, což je SW pro sběr, zpracování a archivaci inspekčních měření parametrů PKO dle TPG 905 01. Neopomíná ani základní parametry zpracování systematických názvů v GASacoru2. V článku rovněž nechybí ukázky z aplikace tohoto systematického názvosloví.

Klíčová slova: Názvosloví, propojovací objekt, grafický informační systém, inspekce PKO, GASacor

ROZHOVOR


Pavel Veleta – ohlédnutí za historií PKO

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací