Seznam TPG, TDG, TIN registr. HKČR

Registrací u HK ČR se stávají TPG, TDG a TIN pravidly správné a uznávané praxe ve smyslu ČSN EN 45020. V případě revize nebo změny TPG,TDG a TIN se registrační číslo HK ČR nemění.

Název pravidla praxe Registrační číslo HKČR Datum registrace HKČR
TPG 201 01
Plynová zařízení na podzemních zásobnících
HKCR/2/08/64 20. 11. 2008
TPG 205 01
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
HKCR/2/08/65 20. 11. 2008
TPG 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
HKCR/2/08/52 21. 8. 2008
TPG 304 03
Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
HKCR/2/20/02 22. 6. 2020
TPG 605 02
Regulační stanice, regulační zařízení
HKCR/4/08/15 25. 7. 2008
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Umísťování a provoz
HKCR/4/08/16 25. 7. 2008
TPG 609 03
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivost
HKCR/2/08/54 21. 8. 2008
TPG 700 01
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
HKCR/4/08/17 25. 7. 2008
TPG 700 02
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody
HKCR/2/09/70 26. 1. 2009
TIN 700 03
Podmínky pro provádění pracovních činností v OP plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v BP plynových zařízení
HKCR/2/11/06 1. 3. 2011
TPG 700 04
Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
HKCR/2/13/03 1. 9. 2013
TPG 700 05
Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
HKCR/2/13/04 1. 11. 2013
TPG 700 21
Čichačky pro plynovody a přípojky
HKCR/2/11/10 1. 11. 2011
TPG 700 24
Označování plynovodů a přípojek
HKCR/4/08/18 25. 7. 2008
TD 701 02
Plynovody ze sklolaminátů
HKCR/2/08/55 21. 8. 2008
TPG 702 01
Plynovody a přípojky z polyetylenu
HKCR/4/08/19 25. 7. 2008
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
HKCR/2/07/03 18. 10. 2007
TPG 702 05
Kotvení plynovodních potrubí ve svazích
HKCR/4/08/21 25. 7. 2008
TDG 702 07
Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
HKCR/2/08/56 21. 8. 2008
TPG 702 08
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
HKCR/2/07/04 18. 10. 2007
TPG 702 09
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
HKCR/2/10/01 11. 2. 2010
TPG 702 11
Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
HKCR/2/08/63 2. 10. 2008
TIN 702 12
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
HKCR/2/11/11 1. 4. 2012
TPG 703 01
Průmyslové plynovody
HKCR/2/11/08 1. 7. 2011
TPG 704 01
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
HKCR/4/08/23 25. 7. 2008
TDG 704 02
Dodatečné utěsňování domovních plynovodů
HKCR/2/08/57 21. 8. 2008
TPG 704 03
Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
HKCR/2/09/73 19. 10. 2009
TPG 800 00
Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
HKCR/4/08/24 25. 7. 2008
TPG 800 03
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
HKCR/2/08/27 7. 8. 2008
TPG 807 01
Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz
HKCR/2/08/28 7. 8. 2008
TPG 811 01
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
HKCR/4/08/25 25. 7. 2008
TPG 900 01
Názvosloví a zkratky v plynárenství
HKCR/2/14/01 1. 4. 2014
TPG 901 01
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
HKCR/2/08/30 7. 8. 2008
TPG 902 01
Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
HKCR/2/08/31 7. 8. 2008
TPG 902 02
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
HKCR/2/08/32 7. 8. 2008
TDG 902 03
Plynná paliva. Chromatografické rozbory
HKCR/2/08/58 21. 8. 2008
TDG 902 04
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
HKCR/2/08/59 21. 8. 2008
TPG 903 01
Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek
HKCR/2/08/60 21. 8. 2008
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
HKCR/4/08/12 27. 3. 2008
TPG 908 02
Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším
HKCR/2/08/33 7. 8. 2008
TPG 913 01
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách
HKCR/4/08/13 27. 3. 2008
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu
HKCR/2/07/01 18. 10. 2007
TPG 918 02
Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
HKCR/2/09/71 26. 1. 2009
TDG 919 01
Revizní kniha plynového zařízení
HKCR/2/08/61 21. 8. 2008
TPG 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů.
HKCR/2/07/05 18. 10. 2007
TPG 920 22
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
HKCR/2/08/34 7. 8. 2008
TPG 920 23
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
HKCR/2/10/02 1. 12. 2010
TPG 920 24
Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
HKCR/2/07/06 18. 10. 2007
TPG 920 25
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
HKCR/2/07/02 18. 10. 2007
TPG 920 26
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
HKCR/2/13/01 1. 3. 2013
TPG 921 02
Vizuální hodnocení svarových spojů plastů
HKCR/2/08/36 7. 8. 2008
TPG 921 21
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
HKCR/2/08/37 7. 8. 2008
TPG 922 01
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
HKCR/2/08/39 7. 8. 2008
TPG 923 01
Certifikace organizací. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení
HKCR/2/15/01 1. 7. 2015
TPG 923 02
Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
HKCR/2/08/08 28. 2. 2008
TPG 925 01
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v plynárenství v prostředí s nebezpečím výbuchu
HKCR/2/09/72 29. 5. 2009
TPG 927 01
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení
HKCR/2/08/07 28. 2. 2008
TPG 927 02
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
HKCR/2/08/42 18. 8. 2008
TPG 927 03
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
HKCR/2/08/43 18. 8. 2008
TPG 927 04
Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
HKCR/2/08/44 18. 8. 2008
TPG 927 05
Kurzy pro svařování a lepení plastů
HKCR/2/08/45 18. 8. 2008
TPG 927 06
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
HKCR/2/08/46 18. 8. 2008
TPG 927 07
Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
HKCR/2/08/47 18. 8. 2008
TPG 934 01
Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz
HKCR/2/08/09 28. 2. 2008
TPG 934 02
Měřicí stanice
HKCR/2/20/01 23. 1. 2020
TPG 935 01
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
HKCR/2/08/10 28. 2. 2008
TPG 936 01
Technické podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90° pro plynovody
HKCR/2/13/05 1. 11. 2013
TPG 938 01
Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
HKCR/2/08/62 21. 8. 2008
TPG 941 02
Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest
HKCR/2/11/09 1. 7. 2011
TPG 959 01
Zařízení pro filtraci plynu
HKCR/4/08/26 25. 7. 2008
TPG 982 01
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
HKCR/2/09/67 15. 1. 2009
TPG 982 02
Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG
HKCR/2/09/68 15. 1. 2009
TPG 982 03
Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
HKCR/2/09/69 15. 1. 2009
TDG 983 01
Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
HKCR/2/11/07 1. 3. 2011
TPG 983 02
Plynové hospodářství bioplynových stanic
HKCR/2/13/02 1. 6. 2013
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10