Odborná stanoviska a technické poradenství

K řešení problematik v oboru plynových a souvisejících zařízení zpracovává a vydává Český plynárenský svaz pro firemní členy a ostatní zájemce z řad odborné veřejnosti odborná stanoviska GAS a odborná stanoviska.

Číslovaná odborná stanoviska GAS naleznete zde.


Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k existenci ekvivalentu normy DVGW-TRI 2018. 
2 OS k normám pro realizaci rozvodů vodíku a dusíku. 
3 OS k termínům prohlídek pohonu CNG s tovární vestavbou. 
4 OS k preventivní kontrole těsnosti zvláštních součástí vozidel CNG v rámci technické kontroly. 
5 OS ke kontrole garančních svarů. 
6 OS k ochranným a bezpečnostním pásmům VTL průmyslového plynovodu. 
7 OS k provozování domovního spotřebiče typu B v bytě, kde proběhla výměna oken. 
8 OS k realizaci bezpečnostního hořáku (fléry) u depolymerizační jednotky. 
9 OS k použití mobilní fléry při opravách plynovodů. 
10 OS k uložení NTL plynovodu v Brně, ul. Kamenná čtvrť. 
11 OS k umístění (zabezpečení) STL plynovodní přípojky v Babicích. 
12 OS k použití neodfukujícího zabezpečovacího zařízení v RS.
13 OS k vybavení nově budovaného VTL plynovodu technologií pro vkládání inspekčních nástrojů.
14 OS ke stanovení požárně nebezpečného prostoru plynojemu.
15 OS k TPG 700 03, požární bezpečnosti staveb, viz čl. 7.2.
16 OS k navrženému technickému řešení ochrany domovní přípojky procházející vodovodní šachtou.
17 OS k rekonstrukci OPZ bez projektové dokumentace.
18 OS k ČSN 07 0703 a označení místnosti jako plynová kotelna.
19 OS ke zkoušce topiče u TIČR.
20 OS k poloměrům oblouků VTL plynovodů.
21 OS k uznávaní kvalifikace podle OS GAS č. 120/2014.
22 OS k platným normám pro oblast zařízení na zkapalněný zemní plyn.
23 OS k umístění těžebního plynovodu v areálu bioplynové stanice.
24 OS k detekci CO.
25 OS k aktuálnímu složení zemního plynu.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k předpisům DVGW k ochranným pásmům VTL plynovodů.
2 OS ke změnám v ČSN 73 6005 oproti předchozím verzím.
3 OS ke zpracování revize odběrného plynového zařízení – provozní revizi.
4 OS k účasti zástupce TIČR při kontrole (tlakové zkoušce) plynovodů A3, B1 a B2.
5 OS k havarijnímu odtlakování VTL plynovodů v blízkosti leteckých koridorů.
6 OS ke stanovení rozsahu ochranného, resp. bezpečnostního pásma VTL trasových uzávěrů.
7 OS ke kvalifikační zkoušce svářeče podle ČSN EN 12732 a TPG 702 04.
8 OS k umístění HUP, důvody k jeho výměně vně budovy a instalace protipožární armatury.
9 OS k výměně plynoměru, resp.přepočítávače a související práva a povinnosti distributora, prodejce a odběratele.
10 OS k technické standardizaci - vtláčení vodíku do sítě.
11 OS k normám, podle kterých se provádějí povinné kontroly a revize plynových zařízení z pohledu vlastníka a provozovatele.
12 OS k výměně kotle na tuhá paliva za kondenzační plynový kotel.
13 OS k opravě rozvodů zemního plynu (OPZ) v rodinném domě prověřenou montážní firmou.
14 OS k ověření těsnosti nově vložených ohybů do VTL plynovodu DN 200 ve smyslu čl. 9.4 TPG 702 04.
15 OS ke stavbě RD v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 300, Zlín.
16 OS k aplikaci nového zákona č. 250/2021 Sb.
17 OS k HUP, dělicímu místu mezi distributorem a majitelem OPZ.
18 OS ke zkoušce dočasného VTL obtoku DN 80.
19 OS k získání kvalifikace údržbář a topič, viz vyhláška č. 91/1993 Sb.
20 OS k umístění ochranných trubek na přeložkách VTL DN 900 a DN 1000, Běchovice - Poříčany.
21 OS k ochrannému pásmu plynovodů, přepravující směs zemního plynu s vodíkem či samotný vodík.
22 OS k technickému řešení přeložek VTL plynovodu DN 500, přeložka I. etapa, Brandýs nad Labem.
23 OS k materiálu sacího potrubí kompresoru plnicí stanice CNG.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k navrženému ochrannému plášti VTL plynovodu C4G.
2 OS k vodivému propojení u plynoměru rozpěrkou.
3 OS ke svařování ocelových plynovodů podle TPG 702 04 a ČSN EN 12732+A1.
4 OS k souvisejícím normám použitelných pro kryogenní technologie.
5 OS k certifikaci svářečského personálu podle ČSN EN 12732+A1, metoda 311.
6 OS k pravidlům pro bezvýkopové technologie.
7 OS ke zpracování a vedení revizní knihy.
8 OS k uložení STL plynovodní přípojky dn 32 mm v Úholičkách.
9 OS k vedení elektroinstalace ve stožáru a rameni plynové lampy.
10 OS k vedení nového VTL plynovodu DN 800 v ochranném pásmu železnice Břeclav - Poštorná.
11 OS z umístění zemní přechodky TEZAP OC/PE ve svislé části domovní přípojky.
12 OS k umístění čidla měření oxidu uhelnatého v kotelně III. kategorie.
13 OS k požadavkům na výchozí a provozní revize OPZ a instalaci plynoměru.
14 OS k požadavkům na umístění plynoměru.
15 OS k provedení Stresstestu VTL DN 1400 Kateřinský potok - TU Malměřice.
16 OS k překladu ČSN EN ISO 16923.
17 OS k provedení Stresstestu VTL DN 1400 Kateřinský potok - Přimda Lot2.
18 OS k rekonstrukci STL plynovodu a přípojek v Moravské Třebové, ul. Nerudova.
19 OS ke způsobu zaústění STL plynovodních přípojek v ul. Nerudova, Moravská Třebová.
20 OS k požadavkům na umístění zdvihacích zařízení v objektu RS se zónou 2.
21 OS ke kvalifikaci specialisty Stresstestu.
22 OS ke kvalifikaci svářeče plynovodů z PE potrubí.
23 OS ke kvalifikaci mechanika údržby plynovodů podle ČSN EN 15628.
24 OS k provozní kontrole plynových spotřebičů.
25 OS k získání praxe pro vykonání zkoušky svářeče PE.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS ke kvalifikaci svářeče provádějícího polyfúzní svařování.
2 OS k odstupové vzdálenosti VTL DN 100 dostavby CASINA, Rudná.
3 OS k zapracování Z1 a Z2 TPG 702 04.
4 OS k problematice STK u vozidel na CNG.
5 OS k souběhu STL plynovodu s drenážním potrubím.
6 OS k odstupové vzdálenosti nového STL plynovodu od sítí technického vybavení, ul. U nové dálnice, Praha 11.
7 OS k provozování domovních regulátorů.
8 OS k umístění turbokotle.
9 OS k dočasnému navýšení provozního tlaku na STL z 1 bar na 3 bar.
10 OS k certifikaci plynové lampy.
11 OS k zajištění nádoby na LPG s kontaktem na asociaci LPG.
12 OS k přípoloži optických tras distribuční plynárenské soustavy.
13 OS k výměně HUP uvnitř budovy a instalaci protipožární armatury.
14 OS k prostorovému uspořádání sítí, viz revize ČSN 73 6005.
15 OS k odborné způsobilosti osob provádějících vizuální kontroly svarů.
16 OS k souběhu plynovodu s tlakovou kanalizací.
17 OS k havarijním plánům na podzemních zásobnících plynu.
18 OS k revizím a kontrolám plynových rozvodů v bytovém domě.
19 OS k uvedení normy ČSN EN 14236 Ultrazvukové plynoměry pro domácnost.
20 OS k navrženému řešení oprav jižní linie VTL DN 800 a DN 1000.
21 OS k bezpečnému zajištění armatur.
22 OS ke stavbě haly v bezpečnostnímu pásmu VTL plynovodu DN 700, PN 80 podskupiny B3.
23 OS k umístění odfukového potrubí regulátoru II. skupiny.
24 Dotazníková akce, týkající se požadavků na plynovody vedené v kolektorech.
25 OS ke kolizi VTL DN 200 s lanovou dráhou ve Špindlerově Mlýně.
26 OS k problematice instalace protipožárních armatur, provozování nepředaného OPZ a kontrole regulátorů při provozní revizi.
27 OS k platnosti školení TIČR (G1 a F1).
28 OS k souběhu STL dn 400 mm s kanalizací, Praha 9.
29 OS k provádění výchozích revizí u nově instalovaných plynových spotřebičů do výkonu 50 kW.
30 OS k ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
31 OS k podmínkám pro křížení VTL plynovodů.
32 OS k ochraně potrubí ocelových chrániček.
33 OS k umístění novostavby v BP VTL RS Roztoky.
34 OS k odstupu plynové varné desky od digestoře.
35 OS k manipulaci s PE trubkami a tvarovkami při nižších teplotách.
36 OS k ČSN EN ISO 16923 - stláčecímu čerpadlu.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k životnosti připojovacích hadic pro plynové spotřebiče.
2 OS k navrženým variantám vstupu VTL do RS Horní Bříza 1.
3 OS k vedení plynovodu pod objektem v Kostelci u Zlína.
4 OS k propojení plynoměrných skříní PE potrubím.
5 OS k parametru rychlosti reakce detektoru na únik plynu.
6 OS k vyústění přívodu vzduchu do světlíku pro spotřebič v provedení C.
7 OS k měření biometanu u výrobny plynu.
8 OS k certifikátu CE u armatur.
9 OS k problematice vybavení servisů vozidel CNG.
10 OS k TPG 704 01, spotřebiče v provedení "B" a "C".
11 OS ke standardům v oblasti LNG.
12 OS k přívodu spalovacího vzduchu a odtahu spalin, viz ČSN EN 15287-2 a ČSN 73 4201.
13 OS k plánování provozních revizí plynovodů a přípojek do 4 bar včetně podle Z4 TPG 905 01.
14 OS ke studii proveditelnosti VTL DN 200 a souběhu s nadzemním vedením VN 22 kV a VVN 110 kV.
15 OS k výměně plynových kotlů do 50 kW.
16 OS ke spojování PE plynovodů, viz zrušená TPG 921 01.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k vedení plynovodu instalační šachtou.
2 OS k dokumentaci na zdolávání požáru v kotelnách.
3 OS k vedení domovního plynovodu v podlaze.
4 OS k prohlášení o shodě a atestům u plnící stanice.
5 OS k době trvání tlakové zkoušky podle TPG 702 01.
6 OS k vizuální kontrole podle TPG 702 01.
7 OS k tlakovým nádobám v plnící stanici CNG.
8 OS k zařazení bioplynu do bezpečnostní třídy.
9 OS k dokladování inspekčního certifikátu podle čl. 4.2.1 TPG 702 01.
10 OS k instalaci ochranné trubky do rozrušeného potrubí, viz TPG 702 01.
11 OS k aplikaci čl. 4.2.1 TPG 702 01.
12 OS k požadavkům pro vpuštění plynu do OPZ.
13 OS k požadavkům na parkování vozidel na CNG.
14 OS k normám platným pro projektování zásobníků.
15 OS k dokladování inspekčního certifikátu podle čl. 4.2.1 TPG 702 01.
16 OS k požadavkům na parkování vozidel CNG v podzemní garáži.
17 OS k instalaci odfukovacího potrubí u regulátoru tlaku plynu II. skupiny.
18 OS k uvedení nového plynového spotřebiče do provozu.
19 OS k výměně HUP umístěného uvnitř budovy.
20 OS ke způsobu měření spotřeby ZP, viz TPG 901 01.
21 OS k chráničce na plynovém potrubí z mědi.
21 OS k chráničce na plynovém potrubí z mědi.
22 OS k tlakové zkoušce průmyslového plynovodu-sušárna chmele.
22 OS k tlakové zkoušce průmyslového plynovodu-sušárna chmele.
23 OS k větrání RS, viz TPG 605 02.
23 OS k větrání RS, viz TPG 605 02.
24 OS ke kontrole plynových kotlů od 50 kW a kvalifikaci pracovníků provádějící kontroly.
24 OS ke kontrole plynových kotlů od 50 kW a kvalifikaci pracovníků provádějící kontroly.
25 OS pro trvalé odpojení OPZ od DS.
25 OS pro trvalé odpojení OPZ od DS.
26 OS ke kategoriím potrubí ve stanicích a použití součinitelů zesílení tl. stěny potrubí.
26 OS ke kategoriím potrubí ve stanicích a použití součinitelů zesílení tl. stěny potrubí.
27 OS k plynotěsným prostupům při vstupu plynového potrubí.
27 OS k plynotěsným prostupům při vstupu plynového potrubí.
28 OS k instrukci MD a měření emisí u vozidel na CNG.
28 OS k instrukci MD a měření emisí u vozidel na CNG.
29 OS k použití PE potrubí řady SDR 21 pro metodu obnovy Compact Pipe.
30 OS k nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení plynovodu s dálkovodem.
31 OS k uložení NTL plynovodu v propojovací chodbě pod vjezdem do vnitrobloku.
32 OS k umístění dešťové vpusti v blízkosti STL plynovodu, který bude obnovován metodou "berstlining".
33 OS k rozsahu a obsahu revizní zprávy.
34 OS k problematice spojování měděných trubek (OPZ).
35 OS k provádění RT svarů u průmyslového plynovodu.
35 OS k provádění RT svarů u průmyslového plynovodu.
36 OS k uložení nového VTL plynovodu v souběhu s ropovodem spol. MERO.
37 OS k požadavkům na odorizaci zemního plynu při připojení plnicích stanic CNG/LNG na přepravní soustavu.
38 OS k uvádění plynárenského zařízení do provozu po etapách.
39 OS k navrženému křížení VTL plynovodu s pozemní komunikací.
40 OS ke změně normy Z2 ČSN 06 0310.
41 OS ke stanovení velikosti/výkonu domovního regulátoru.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k odpojení od CZT a vybudování vlastní plynové kotelny.
2 OS ke kontrole těsnosti PE potrubí z plastiky Nitra.
3 OS k odolnosti PE izolace ocelového potrubí.
4 OS k instalaci detektorů CO.
5 OS k individuálnímu posouzení trasy VTL plynovodu podle čl. 20.1.3 TPG 702 04, zaškolení a certifikace.
6 OS k provozní revizi OPZ.
7 OS k uvedení plynových spotřebičů na trh.
8 OS k ochraně plynových spotřebičů v provedení A před únikem plynu.
9 OS k výkladu vyhlášky č. 133/2010 Sb.
10 OS k použití ocelových trubek z uhlíkové oceli.
11 OS k požadavkům na spalinovou cestu podle ČSN 73 4201.
12 OS k záměru oplocení pozemku a stanoviska provozovatele PZ.
13 OS k použití součinitelů zesílení při výpočtu základní a zvýšené tl. stěn potrubí.
14 OS k požadavkům na vybavení servisu pro opravy autobusů s pohonem na CNG.
15 OS k normám pro projektování VTL.
16 OS k uložení 2x dn 400 mm v ochranné trubce, ul. Legerova.
17 OS k lékařskému potvrzení u montérů PZ - OSVČ, které požaduje TIČR.
18 OS k požadavkům na vedení STL pro kotelnu.
19 OS k prostupu zdí podle čl. 8.2.3 TPG 704 01.
20 OS k umístění uzávěru plynu za plynoměrem.
21 OS ke studii proveditelnosti rekonstrukce VTL plynovodů v souběhu s 2 x 400 kV.
22 OS k umístění STL dn 225 mm v souběhu s kanalizací, Čelákovice.
23 OS k základním požadavkům na plastové skříňky, integrace plynového a elektrického zařízení.
24 OS k umístění chráničky u NTL přípojek, Praha 10 v blízkosti vodovodních šachet.
25 OS k použití rozebíratelných spojů.
26 OS k požadavkům na použití přechodky PE/měď a její umístění pod omítkou.
27 OS k použití chrániček na VTL plynovodech zhotovených na stavbě.
28 OS k umístění přístavby haly v BP VTL DN 200, Praha 1.
29 OS k používaným tl. stěn oc. potrubí.
30 OS k umístění haly v BP VTL, Hostivice.
31 OS k ochrannému pásmu u CNG stanice.
32 OS k umístění stavby v OP NTL dn 400, Praha 10.
33 OS ke stavebním úpravám VTL, Praha 5, min. odstupové vzdálenosti podle tab. 7, TPG 702 04.
34 OS k průchodu plynovodní přípojky obvodovou zdí.
35 OS k provádění individuálních posouzení - METODIKA.
36 OS k umístění grilovacích míst v BP VTL.
37 OS k prostupu plynové hadice stavební konstrukcí.
38 OS k min. výšce umístění HUP.
39 OS k servisu plynových kotlů.
40 OS k vyhodnocování rizik - PZ a OPZ.
Poř. číslo Řešená problematika
1 OS k uznání kvalifikace podle ČSN EN ISO 9712 pro VT plast, ocel.
2 OS k požadavkům na chráničku podle TPG 702 01.
3 OS k vyústění přívodu vzduchu a odtahu spalin do větrací šachty.
4 OS k revitalizaci VTL Olešná - Barchov a provádění TZ.
5 OS k požadavku na spalinové cesty při výměně spotřebiče o stejném výkonu.
6 OS k uznávání kvalifikací podle OS GAS č. 120/2014.
7 OS k umístění oplocení v ochranném pásmu STL plynovodu.
8 OS k umístění VTL DN 500 v ochranném pásmu VVN 110 kV.
9 OS k umístění přetlakové haly v ochranném pásmu VTL 2x DN 500.
10 OS k provádění provozní revize OPZ MŠ Praha 11.
11 OS k vedení OPZ prostorami jiných vlastníků.
12 OS k bezpečnostním vzdálenstem u stanic CNG.
13 OS k přívodu plynu ke kotlům K5 a K6.
14 OS k požadavkům na vjíždění vozidel CNG a LPG do uzavřených prostor.
15 OS k provádění NDT a tl. stěny materiálu při plamenném svařování podle TPG 703 01 a ČSN EN 15001-1.
16 OS k opravám vad VTL Hrušky - Mutěnice.
17 OS k výměně VTL Plzeň - Severní obchvat.
18 OS k platnosti TPG 908 02 a větrání haly.
19 OS k ustanovení osoby odpovědné za provoz domovního plynovodu.
20 OS ke kontrolám a revizím na plynovém zařízení u vozidla na CNG.
21 OS k rozsahu oprávnění a kompetence technických pracovníků, provádějících činnosti na vyhrazeném plynovém zařízení.
22 OS k výměně VTL v České Lípě, Holý vrch.
23 OS k výkladu termínu "sídlo".
24 OS k dálkovému sledování u RS.
25 OS k ukončení PE průmyslového plynovodu.
26 OS k autorským právům TPG, TDG, TIN.
27 OS k měření CO ve spalinách.
28 OS k požadavkům na kontroly a revize spalinových cest u spotřebičů v provedení C.
29 OS k uložení VTL DN 300 v příjezdové komunikaci.
30 OS k problematice nedostatečného přívodu spalovacího vzduchu.
31 OS k umístění domácí plynové plnicí stanice.
32 OS ke sníženému krytí VTL plynovodu DN 300.
33 OS k výkladu znění čl. 9.4.1 TPG 702 04.
34 OS k výměně VTL DN 100, uloženého v blízkosti mostní konstrukce.
35 OS ke stavebním úpravám v blízkosti VTL - Lánov.
36 OS k obnově STL DN 500 pod železnicí, Praha - Libeň.
37 OS k uložené tlakové kanalizaci ve vzdálenosti 0,5 m od STL dn 63, obec Hať.
38 OS k protokolu o zkoušce, servisu a čištění plynového spotřebiče.
39 OS k rekonstrukci VTL DN 80 Zdice, souběh s VVN a VN.
40 OS k problematice měření obsahu CO ve spalinách, 4Pa test.
41 OS k domovnímu plynovodu BD Plzeň.
42 OS k výkladu čl. 4.10.1 TPG 702 01.
Poř. číslo Téma otázky
1 Propojení podzemní plynové kotelny s podzemní hromadnou garáží vzduchotechnickým zařízením s ventilátorem umístěným u stropu.
2 Umístění regulátoru tlaku plynu do 4 bar včetně.
3 Souběh nového VTL plynovodu DN 500 s VVN 110 kV, elektrárna Mělník.
4 Instalace detekčního systému v kotelně.
5 Kdy se musí provádět měření podle čl. 8.3.2 TPG 704 01?
6 Nahrazení zrušené normy na zemní práce, TPG 702 04.
7 Zatřídění kotelny podle ČSN 07 0703.
8 Plynové vedení v restaurovaném kandelábru.
9 Souběh nového vodovodního potrubí v ochranném pásmu VTL plynovodu DN 100, Nejdek.
10 Platnost OS 104/2008 k odborné způsobilosti fyzických osob provádějící vizuální kontroly svarů na plynovodech a plynovodních přípojkách.
11 Závaznost ČSN 73 6005.
12 Vyjádření k ochrannému a bezpečnostnímu pásmu u nefunkčního VTL plynovodu v Petrovicích u Karviné.
13 Výměna VTL plynovodu pod rampou před účinností vyhlášky č. 48/1982.
14 Likvidace VTL plynovodů v ČR a zemích EU.
15 Souběh tlakové kanalizace a STL plynovodu v obci Lánov.
16 Souběh trativodu s plynovody NTL, STL, viz ČSN 73 6005.
17 Poškození STL plynovodu dn 160 v Boru.
18 Křížení vodovodního potrubí s plynovodem DN 300 v Olomouci.
19 Provozování NTL plynovodu uloženého ve vzdálenosti 0,34 m od objektu.
20 Umístění bezpečnostního a havarijního uzávěru před halou pece, uložení plynovodu v instalačním kanálu.
21 Stavba TR 110/22 kV Praha 6 v blízkosti VTL DN 300, DN 500.
22 Hranice 500 ppm pro tzv. nepatrný únik ZP.
23 Provádění VT ocel, PE.
24 Kontrola chráničů u SKAO, plnění požadavků výrobců.
25 Provedení dočasné opravy armatury VTL plynovodu Dalkia speciální objímkou vyrobenou na míru.
26 Platnost TPG 908 02 pro haly s plynovými teplovzdušnými jednotkami.
27 Aluminotermické svařování, VT podle OS GAS č. 104/2008.
28 Přívodní plynové potrubí ke kmpresorům CNG.
Poř. číslo Téma otázky
1 Instalace odvětrávacího potrubí u vyrovnávacích regulátorů se vstupním tlakem do 0,5 bar
2 Požadavky na provoz regulátorů podle TPG 905 01 ve vztahu k návodům výrobce
3 Návrh trasy VTL plynovodu Moravia podle platné Z1 TPG 702 04 a Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu
4 Provádění tlakových zkoušek na PE plynovodech
5 Odborná způsobilost revizního technika plynových zařízení
6 Definování plynofikovaného území, resp. města, obce či jejich částí
7 Zajištění přívodu venkovního vzduchu pro spotřebič v provedení A otvorem opatřeným elektrickou klapkou ovládanou v závislosti na provozu spotřebiče
8 Rekonstrukce NTL plynovodů, umístění sítí neodpovídá ČSN 73 6005
9 Platnost technických pravidel a úpravy instalace plynového kotle
10 Výměna VTL plynovodu umístěného pod nákladovou rampou
11 Kolizní místa navržené VTL trasy plynovodu MORAVIA
12 Požadavky pro plnicí stanice CNG, pro zásobní nádrže a stanovené vzdálenosti pro umístění těchto stanic
13 Umístění areálu fotbalového hřiště TJ Slavoj Suchdol Praha 6 nad VTL plynovody
14 Autorizace zpracovatele projektové dokumentace OPZ
15 Min. dovolené vzdálenosti VTL plynovodu pro RS, požadavky na tlakové zkoušky
16 Možnost použití KK DN 15 jako uzávěru před spotřebičem
17 Bezpečnostní pásmo kompresní stanice od technologie
18 Max. teplota dopravovaného bioplynu pro kovová a plastová potrubí
19 Aplikace ČSN 07 0703 v praxi
20 Umístění novostavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu, Rakovník
21 Otvory v odkouření pro měření koncentrace ve spalinách
22 Požadavky na rekonstrukci ocelových domovních rozvodů umístěných v instalačních šachtách a náhrada za vedení z mědi s lisovanými spoji
23 Vedení PE přípojky pod železobetonovou deskou, která přesahuje půdorys domu
24 Označení odvodňovače a čichačky v TPG 700 24
25 Problematika přívodu vzduchu pro spotřebič v provedení B při současné instalaci digestoře
26 Plynová kotelna, prostor bez nebezpečí výbuchu - ČSN 07 0703
27 Vzdálenosti od objektu RS v areálu
28 Problematika místa měření podle čl. 8.3.2 TPG 704 01
29 Výměna VTL plynovodu DN 100 za STL dn 90 umístěného pod nákladovou rampou
30 Provozování plynových spotřebičů v provedení B v RS
31 Přechodový spoj PE/nerez bioplynového potrubí
32 Využití OS GAS č. 118/2013 při výměně VTL potrubí
33 Uznání kvalifikace dle OS GAS č. 104/2008 ve vodárenství
34 Posouzení návrhu technologie v kotelně, je-li v souladu s legislativou
35 Využití TPG 700 05 při provádění obtoků během výměny PZ
36 Přejímání dokumentů DVGW v ráci tvorby TPG
37 Označení nádob s odoranty a jejich přeprava
38 Podání zprávy pro Policii ČR k poškození NTL přípojky v Sušici
39 Požadované kvalifikace a kompetence k činnostem na zařízeních umístěných v centrálním areálu PZP NET4GAS, s.r.o.
40 Instalace protipožární armatury při výměně HUP
Poř. číslo Téma otázky
1 Je nutné, aby objem původního (nepropojeného prostoru, kde je karma umístěna), byl alespoň 8 m3 ?
2 Velikost tažné síly podle TPG 702 01
3 Vyjádření ke stavebním úpravám stávajících plynovodů podle § 103 stavebního zákona
4 Uložení signalizačního vodiče - TPG 702 01
5 Omezení či přerušení distribuce ZP do odběrného místa, potřebné doklady pro obnovení dodávky ZP
6 Omezení či přerušení distribuce ZP do odběrného místa v případě poruch, havárií, oprav, výstavby PZ
7 Provádění stavebních úprav VTL DN 150 v Čelákovicích, souběh s komunikací
8 Uzavření úseku VTL plynovodu KK s funkcí DBB (DIB-1)
9 Kdo má provádět pravidelné revize plynu v bytovém domě?
10 Podmínky pro použití vícevrstvých trubek pro domovní plynovody
11 Vedení přípojek plynu k produkčním sondám na podzemním zásobníku plynu Tvrdonice
12 Umístění zemního modulu pro objekt na Velkopřerovském náměstí v Praze 1
13 Vzdálenost mezi STL regulátorem II. skupiny bez odvětrávacího potrubí a oknem budovy
14 Doba trvání tlakové zkoušky při použití registračního elektronického tlakoměru
15 VTL DN 200, podvrt pod řekou Labe v Děčíně
16 Ověřování zrakové schopnosti osob, provádějící vizuální kontrolu svarů
17 Požadavky na umístění protipožární armatury
18 Umisťování staveb do bezpečnostních pásem VTL plynovodů
19 Nejmenší dovolené vzdálenosti plynovodu od zemniče stožáru venkovního el. vedení
20 Řešení havarijního větrání v kotelně I. kategorie
21 Křížení VTL plynovodu DN 1400 HPS Brandov - Rozvadov s drážním tělesem
22 Četnost kontrol fukce a vyhodnocování kontrol koncentrace odorizace u OS s velmi malými průtoky ZP
23 Umístění odkouření u plynového kotle 24 kW při rekonstrukci domovního rozvodu
24 Informace o povinné registraci dodavatelů CNG pro pohon motorových vozidel
25 Provádění činností podle Změn 2 TPG 913 01 a TPG 905 01
26 Rozdíl mezi plnicí stanicí a plnicím zařízením na CNG
27 Používání pojmů „mimo sídla“ a „v sídle“, které uvádějí TPG 913 01
28 Vedení plynu a osazení uzávěru pro kotelnu v podzemních garážích
29 Vazba mezi osvědčením (oprávněním) pro montáž, opravy a revize vyhrazených technických zařízení a certifikací podle TPG 923
30 Používání inteligentních plynoměrů s integrovaným uzávěrem plynu
31 Kontrola a údržba domovních, posilovacích a blokových regulátorů
32 Nutnost zdvojení uzavíracích armatur na odvzdušňovacím/odfukovém potrubí RS podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
33 Tlakové zkoušky a provozování plynových zařízení
Poř. číslo Téma otázky
1 Po rekonstrukci bytu dochází pravidelně k zanášení kouřové cesty od plyn. kotle
2 Odborná způsobilost pro provádění základních činností na blokových a posilovacích zařízení
3 Umístění uzavíracího ventilu na přívodu plynu do kotelny
4 Požadavky na provádění přetěsňování závitů před HUP se zachováním jeho umístění a při jeho vymístění
5 OS k požadavkům ustanovení § 185 odst. (3) vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6 OS zástavba motogenerátoru do zdrojového kontejneru, duální palivo nafta, ZP
7 Odstupové vzdálenosti VTL plynovodu od budov a stávajících objektů podle Změny 1 TPG 702 04
8 Navýšení tlakových zkoušek VTL plynovodů podle Změny 1 TPG 702 04
9 OS - problematika provětrávání obytných místností a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče podle TPG 704 01
10 OS - jak postupovat, dostane-li zákaznický servis formou e-mailé zprávy sdělení o úniku plynu
11 OS - vedení plynovodu v prostorech stání hromadných garáží a jejich vnitřních komunikací
12 OS - vhodné umístění zemního modulu pro zásobování 6-ti ramenného kandelábru v ul. Loretánská, Pha 1
13 OS - legislativa pro CNG, instalována na silničních vozidlech
14 OS - křížení kanalizace s plynem v Lánově
15 OS - k výpočtu tloušťky stěny trubky VTL plynovodu podle ČSN EN 1594 a TPG 702 04/Z1
16 OS - povinnost provádět kontroly a revize plynových spotřebičů, jež jsou součástí konkrétního OPZ
17 OS - vypnutí el. energie v případě úniku plynu
18 OS - jaká TPG, ČSN pro jedno nebo dvouřadou regulační řadu
19 OS - využití ohybů za studena vyrobených ze spirálově svařovaných trub DN 500 pro VTL plynovod s pracovním názvem „Stork“
20 OS - k problematice stanovení osoby odpovědné za provoz
21 OS - Vedení plynovodu v prostorech stání hromadných garáží a jejich vnitřních komunikací, možné zakrytí sádrokartonovou šachtou
22 OS - Použití signalizačního vodiče - TPG 702 01
23 OS - Umístění elektroventilu v kotelně
24 OS - Povolování výstavby plynovodů na poddolovaných územích - I. skupina stavenišť dle ČSN 73 0039
25 OS - Prodloužení platnosti tlakové zkoušky na VTL plynovodu DN 1400/PN 85 bar
26 OS - Použití nádrže na PB na ZP
27 OS - Provoz kogenerační jednotky bioplynové stanice, vytvoření a používání revizní knihy podle TDG 919 01
28 OS - Obnova veřejné zeleně v ochranném pásmu PZ.
29 OS - Trubní materiál S235JRH, použití v plynárenství.
30 OS – Činnosti prováděné při kontrolách na posilovacích a blokových regul. zařízeních, návody výrobců regulátorů.
31 OS - Aplikace normativních dokumentů pro průmyslové plynovody.
32 OS - Výklad článku 7.6 ČSN 07 0703.
33 OS - Použití protiexplozních deflagračních potrubních pojistek na přívodu bioplynu přes dmychadlo ke kogenerační jednotce.
34 OS - Požadavky na propojovací potrubí mezi CNG kompresorem a výdejním stojanem.
35 OS - K oprávnění užití bílých hadic pro dopojení laboratorních stolů a laboratorních digestoří na ZP na Univerzitě v ul. Studentská 95, Pardubice.
36 OS - Zařazení bioplynové stanice mezi vyhrazená plynová zařízení.
37 OS - Provádění stav. úprav VTL č. 148, Praha 5, odstupové vzdálenosti.
38 OS - Analýza legislativních požadavků na instalace plnicích zařízení a stavby plnicích stanic CNG.
39 OS - IS na ocel. dom. plynovodech, jaký je tech. důvod k oboustranné izolaci regulátoru.
40 OS - Povinnost vybavovat RS kromě hlavního jističe ještě hlavním vypínačem elektroinstalace.
41 OS - K odborné způsobilosti pracovníků, kteří provádějí manipulaci s uzávěry, odplynění nebo odvzdušnění NTL, STL a VTL plynovodů.
42 OS - K problematice umístění nového STL plynovodu v souběhu s kanalizační stokou - ČSN 73 6005.
43 OS - Požadovaná kvalifikace (rozsah osvědčení a školení od výrobců) pro montáž, opravu, obsluhu a kontrolu domovních, posilovacích a blokových regulačních zařízeních.
44 OS - Zraková prohlídka pro pracovníky nedestruktivních zkoušek.
45 OS - stavební úpravy VTL č. 5, Praha 6.
46 OS - k provádění stavebních úprav části VTL plynovodu č. 147, Praha - Motol.
47 OS - k problematice umístění STL plynovodu dn 63 mm v souběhu s kanalizační stokou, Plzeň - Teplárna.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10