Projekty výzkumu a vývoje


Český plynárenský svaz je příjemcem podpory uvedených projektů poskytovatele Technologické agentury České republiky (TA ČR) v rámci Programů THÉTA na modernizaci energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií.


TK03010078 – Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G

Projekt řeší integraci technologie Power to Gas do energetiky ČR, a to primárně využitím přebytků energie z obnovitelných zdrojů. Rostoucí množství OZE v energetické soustavě s sebou nese potřebu nasazování nových technologií, aby byl udržen bezpečný a spolehlivý provoz ES. Nicméně od určitého instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie již není možné vyrobenou elektřinu spotřebovat a je žádoucí její akumulace např. pomocí chemické energie vázané v synteticky vyrobeném plynu. V případě řešeného projektu se jedná o akumulaci ve formě výrobu vodíku a syntetického metanu a jejich vtláčení do plynárenské soustavy. Výzkum stanoví specifika nasazení technologie P2G, možnosti výroby elektřiny z OZE, připravenost technických infrastruktur a grafický výstup vhodných lokalit.

Projekt je řešen ve spolupráci s VUT v Brně – Fakultou chemickou a společností EGÚ Brno. Projekt je řešen v období 7/2020 až 12/2022.

TK03020191 Zjednodušení využití biometanu v distribuční síti zemního plynu v ČR

Cílem výzkumného provozu je vyvinout a simulovaným testem ověřit možnost dodávky biometanu do distribučních sítí zemního plynu, aniž by bylo nezbytné zvyšovat spalné teplo biometanu na úroveň zemního plynu přídavkem energeticky hodnotnějšího plynu (typicky propanu) kvůli legislativním požadavkům na kvalitu biometanu.

V rámci projektu bude na vybrané lokalitě vytvořen hydraulický model distribuční plynárenské sítě a simulovány různé provozní stavy v případě, že by do ní byla připojena výrobna biometanu o definované kapacitě. Model bude kalibrován prostřednictvím skutečných měření toků v síti a hlavním výsledkem bude metodický postup ve formě normativního dokumentu (pravidel praxe) a softwarový nástroj, které bude možné prakticky aplikovat u skutečných projektů využití biometanu v distribuční síti zemního plynu.

Projekt je řešen ve spolupráci se společnostmi SEVEn Energy s.r.o., SIMONE Research Group s.r.o. a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Projekt je řešen v období 9/2020 až 8/2023.

TK04010017 – Využití plynárenských soustav pro vodík

Cílem výzkumného projektu je identifikovat, za jakých technických a ekonomických podmínek a nutných legislativních a regulatorních úprav bude možné ve stávající plynárenské soustavě České republiky přepravovat, distribuovat a uskladňovat vodík, případně různé směsi vodíku s metanem. Výzkumný projekt je zaměřen na metodiku měření množství a složení plynné směsi a určení podmínek provozu stávajících koncových odběrných plynových zařízení. Na základě těchto výsledků projekt identifikuje stávající legislativní a regulatorní bariéry a navrhne jejich eliminaci. Předmětem analýzy je rovněž doporučení hranice podílu vodíku, od níž bude vhodné provozovat stávající plynárenské sítě pouze s vodíkem, tedy nikoliv ve formě směsi.

Projekt je řešen ve spolupráci s VŠE v Praze – Fakultou podnikohospodářskou a společností EGÚ Brno. Projekt je řešen v období 1/2022 až 12/2024.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10