Stanoviska

K jednotlivým zásadním dokumentům jsou aparátem ČPS připravována odborná stanoviska, která po projednání v Legislativním výboru ČPS slouží jako oficiální pozice plynárenství k připravovaným materiálům vlády ČR i orgánů EU.

2019-12-16 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o energetické náročnosti budov
2019-12-13 Připomínky ČPS k návrhu nového stavebního zákona-Změnový zákon
2019-12-12 Připomínky ČPS k návrhu nového stavebního zákona
2019-11-26 Připomínka ČPS k návrhu nařízení vlády
2019-10-09 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
2019-09-09 Reply of the Czech Gas Association to ACER Public Consultation on The Bridge Beyond 2025
2019-08-29 Stanovisko ČPS k dokumentu „KOMPENZACE ZA ODNĚTÍ A OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA DLE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ – Analýza na základě objednávky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 1134/2018“
2019-07-29 Připomínky ČPS k novele zákona o ochraně památkového fondu
2019-07-12 Trans-European energy infrastructure – evaluation of EU strategy – Position of the Czech Gas Association
2019-06-14 Připomínky ČPS k návrhu zákona o metrologii
2019-05-31 Připomínky ČPS k Metodice ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
2019-05-17 CEER Public Consultation on Regulatory Challenges for Sustainable Gas Sector
2019-04-23 Připomínky ČPS k návrhu zákona o odpadech
2019-04-21 Návrh ČPS na doplnění Národního akčního plánu chytré sítě (NAP SG)
2019-04-14 Stanovisko ČPS k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
2019-04-04 Připomínky ČPS k návrhu zákona o hromadných žalobách
2019-03-22 Připomínka ČPS k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
2019-02-08 Připomínky ČPS k novele zákona o ochraně spotřebitele
2019-01-15 Připomínky ČPS k novele občanského zákoníku
2019-01-15 Připomínky ČPS k Akčnímu plánu - Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020
2019-01-08 Připomínky ČPS k materiálu „Závěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší v ČR a návrh dalšího postupu“
2019-01-04 Připomínky ČPS k Návrhu vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu
2017-12-05 Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
2017-12-04 Stanovisko ČPS k návrhu Směrnice Evropského Parlamentu a Rady na změnu Směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
2017-11-13 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
2017-10-26 Návrh novely zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
2017-10-20 Návrh novely vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
2017-10-06 Návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby
2017-09-29 Zpráva o životním prostředí České republiky 2016
2017-09-28 Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
2017-09-27 Předběžný plán implementace Strategického rámce Česká republika 2030
2017-09-07 Připomínky Českého plynárenského svazu (ČPS) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018 (návrh cenového rozhodnutí)
2017-08-22 Návrh věcného záměru zákona o lobbingu
2017-08-14 Stanovisko ČPS k Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"
2017-07-31 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2017-07-17 Změna vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
2017-07-10 Metodika pro stanovení ceny za přístup k fyzické infrastruktuře
2017-05-29 Změna vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
2017-05-29 Připomínky ČPS ke Studii proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví
2017-05-16 Změna vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
2017-04-26 Připomínky Českého plynárenského svazu k návrhu novely vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (dále jen „vyhláška o vyúčtování“)
2017-04-25 Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele
2017-02-08 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
2017-01-10 Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
2016-12-31 Novelizace vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
2016-12-20 Připomínka Českého plynárenského svazu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 262/2015 Sb. o regulačním výkaznictví
2016-12-13 Připomínky Českého plynárenského svazu k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
2016-12-12 Předběžné připomínky Českého plynárenského svazu k tzv. zimnímu balíčku
2016-12-08 Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
2016-12-08 Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
2016-11-30 Stanovisko Českého plynárenského svazu k návrhu materiálu Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v ČR
2016-11-28 Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
2016-11-21 Připomínka ČPS k návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
2016-11-09 Připomínky ČPS k návrhu novely vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
2016-11-08 Připomínky ČPS k návrhu plánu legislativních prací vlády na r. 2017
2016-10-10 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
2016-10-06 Připomínka ČPS ke konzultaci ERÚ k návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
2016-09-29 Připomínky ČPS k návrhu materiálu Revize spotřebitelského práva
2016-09-28 Připomínka ČPS k návrhu novely vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
2016-09-14 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích
2016-08-26 Komentář ČPS k materiálu Uplatnění principu solidarity obsaženého v návrhu revize nařízení 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu jako diskusního dokumentu Koordinační skupiny pro otázky plynu
2016-08-22 Stanovisko ČPS k návrhu materiálu Analýza k možnosti zavedení uhlíkové daně v ČR
2016-08-08 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona, , kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
2016-07-28 Připomínky ČPS návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu záměru na životní prostředí
2016-06-24 Stanovisko ČPS k materiálu Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice
2016-06-17 Připomínky ČPS k návrhu Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020
2016-05-05 Připomínka ČPS k návrhu změny vyhlášky o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení při hornické činnosti
2016-04-28 Připomínka ČPS k návrhu nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
2016-04-26 Stanovisko ČPS k návrhu materiálu Identifikace problémů v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek na bydlení
2016-04-21 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona o ochraně ovzduší
2016-04-19 odpovědi ČPS ke konzultačnímu procesu ERÚ o integraci českého a rakouského trhu s plynem
2016-04-08 Připomínka ČPS k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
2016-03-29 Připomínky ČPS k návrhu nařízení vlády o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2016-03-22 Připomínky ČPS k návrhu zákona o pohonných hmotách
2016-02-24 Připomínky ČPS k návrhu materiálu Politika ochrany klimatu v ČR
2016-02-19 Připomínky ČPS k návrhu zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)
2016-02-10 Připomínky ČPS k návrhu nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení
2015-12-18 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
2015-11-13 Reakce ČPS na prezentaci Modely správy nouzových a bezpečnostních zásob zemního plynu
2015-11-13 Návrh ČPS na doplnění Plánu legislativních prací vlády 2016
2015-11-06 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
2015-11-06 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
2015-10-12 Připomínky ČPS k věcnému záměru zákona o metrologii
2015-10-07 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
2015-09-09 Připomínky ČPS k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
2015-09-09 Připomínky ČPS k návrhu nové vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
2015-09-09 Odpověď ČPS – konzultační proces EK ke strategii EU v oblasti LNG a zásobníků plynu – EN
2015-08-20 Stanovisko ČPS k materiálu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách
2015-08-07 Stanovisko ČPS k revizi směrnici 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku, resp. k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
2015-07-20 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona o ochraně ovzduší
2015-07-14 Připomínky ČPS k návrhu novely stavebního zákona
2015-07-14 Připomínky ČPS k návrhu novely stavebního zákona
2015-06-29 Stanovisko ČPS k návrhu Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší ČR
2015-06-12 Připomínky ČPS k návrhu Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami
2015-06-15 Připomínky ČPS k návrhu Národního programu snižování emisí ČR
2015-04-13 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
2015-03-25 Odpovědi ČPS – konzultační proces k revizi nařízení 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
2015-05-15 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví
2015-05-15 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
2015-05-15 Připomínky ČPS k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek
2015-05-11 Stanovisko ČPS k analýze snižování závislosti ČR na fosilních palivech
2015-05-07 Stanovisko ČPS k návrhu nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích
2015-03-16 Připomínky ČPS k (části) návrhu zákona o zadávacích řízeních
2015-02-16 Připomínky ČPS k materiálu MMR „Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona
2015-01-22 Stanovisko ČPS k návrhu Surovinové politiky ČR
2014-11-27 Připomínka ČPS k návrhu novely horního zákona
2014-10-20 Připomínky ČPS k věcnému návrhu zákona o dopravních liniových stavbách
2014-09-29 Připomínky ČPS k návrhu novely vyhlášky ERÚ č. 365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem
2014-07-04 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
2014-07-24 Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
2014-06-16 Připomínky ČPS k návrhu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020
2014-06-12 Stanovisko ČPS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2014-06-02 Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky ERÚ o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
2014-06-02 Stanovisko ČPS k informační zprávě pro jednání vlády – Plynovod STORK II
2014-05-28 Připomínky ČPS k Plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2015–2024
2014-0-520 Připomínky ČPS k návrhu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
2014-05-20 Připomínky ČPS k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2015–2024.
2014-04-28 Stanovisko ČPS k návrhu Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR
2014-04-22 Stanovisko ČPS k návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
2014-03-28 Stanovisko ČPS k revizi směrnice 2003/96/ES o minimálním zdanění energetických produktů a elektřiny
2014-02-19 Stanovisko ČPS k podkladovým materiálům k návrhu vyhlášky pro stanovení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla z CZT
2013-11-18 Stanovisko ČPS k návrhu zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT)
2013-11-18 Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen (ke stanovisku se nepřipojili zástupci skupiny E.ON)
2013-09-20 Stanovisko ČPS k návrhu změny vyhlášky ERÚ č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
2013-08-15 Stanovisko ČPS k věcnému návrhu implementace článku 5 a 7 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
2013-08-11 Stanovisko ČPS ke změně vyhlášky č. 19/2010 Sb. o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
2013-07-02 Stanovisko ČPS k návrhu připomínek Marcogaz k materiálu "Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030" (EN)
2013-06-10 Stanovisko ČPS k materiálu "Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030"
2013-05-15 Připomínky ČPS k návrhu novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
2013-05-03 Stanovisko ČPS k materiálu "Aktualizovaný plán priorit pro zavedení síťových kodexů"
2013-04-10 Stanovisko ČPS k návrhu materiálu Rady EU "Making the internal energy market work"
2013-04-05 Stanovisko ČPS ke studii "Model trhu s plynem pro země vyšehradské čtyřky"
2013-03-27 Stanovisko ČPS k návrhu ERÚ na zkrácení III. regulační periody
2013-03-14 Stanovisko ČPS k materiálu Rady EU "Vytvoření funkčního energetického trhu unie od roku 2014
2013-02-08 Připomínky ČPS k návrhu zákona o změně zdanění zemního plynu
2013 Komentář ČPS k materiálu Svazu průmyslu ČR "Společný postoj k aktuálním otázkám energetiky"
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10