Statut TSK

STATUT
Technické schvalovací komise


I. Základní poslání

Technická schvalovací komise Českého plynárenského svazu (dále jen „TSK“) je odborná skupina složená ze zástupců státní správy, uživatelské sféry a profesních aktivit (sdružení, asociace apod.) jmenovaná Radou Českého plynárenského svazu. TSK jedná a rozhoduje, přičemž je ve svém rozhodování samostatná a nezávislá na orgánech Českého plynárenského svazu (dále jen „ČPS“). TSK schvaluje Technická pravidla G (TPG) a Technická doporučení G (TDG) v oboru plynových zařízení (dále jen „pravidla praxe“), jejich změny a zrušení. Ve své práci se TSK řídí tímto Statutem.


II. Působnost TSK

 1. TSK zřizuje ČPS jako primární článek v procesu schvalování pravidel praxe TPG a TDG pro obor plynových zařízení, která jsou tvořena v ČPS.
 2. TSK ve své činnosti jedná a rozhoduje nezávisle na orgánech ČPS (není poradním orgánem Rady ČPS).
 3. TSK dohlíží na dodržování Metodických pokynů Hospodářské komory ČR pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe, která budou registrována u Hospodářské komory ČR.

III. Organizace a složení TSK

 1. Složení TSK reprezentuje subjekty působící v oboru plynových zařízení. Členy TSK jmenuje a odvolává Rada ČPS jako fyzické osoby zastupující státní správu (např. MŽP, MV GŘ HZS, MPO, SÚIP), profesní sdružení, asociace a uživatelskou sféru.
 2. Minimální počet členů TSK je 9.
 3. Jmenovaní členové se účastní jednání TSK osobně, případně v zastoupení na základě písemného pověření příslušného člena TSK.
 4. Jednání TSK řídí ředitel technického odboru ČPS (dále jen „TO ČPS“), který je členem této TSK.
 5. Náklady spojené s účastí v TSK hradí jejím členům subjekty, které je do TSK delegovaly, pokud není dohodnuto jinak.

IV. Zajištění činnosti TSK a navazujících prací

 1. Organizaci a administrativu spojenou s činností a zasedáními TSK zajišťuje v souladu s tímto Statutem pracovník TO, který koordinuje tvorbu pravidel praxe (dále jen „koordinátor“).
 2. Vedení a zveřejňování informací o práci TSK a informační servis pro práci TSK zajišťuje TO ČPS.

V. Práva a povinnosti členů TSK

 1. Členové TSK jsou povinni:
  • účastnit se aktivně práce TSK, jednat nestranně a ve svém rozhodování se řídit pouze odbornými hledisky,
  • zaujímat k projednávaným materiálům stanoviska v souladu s TPG 922 01 a ČSN EN 45020,
  • předkládat stanoviska písemná, nemohou-li se zúčastnit jednání TSK osobně.
 2. Členové TSK jsou oprávněni:
  • uplatňovat stanoviska k projednávaným a schvalovaným pravidlům praxe,
  • hlasovat o návrzích pravidel praxe,
  • seznamovat se s veškerými podklady souvisejícími s tvorbou pravidel praxe a poža­dovat k nim vysvětlení.

VI. Pravidla pro jednání TSK

 1. Návrh konečného znění pravidel praxe se schvaluje v TSK. Výsledek schvalo­vacího procesu se uvede v záznamu z jednání TSK.
 2. Podrobná pravidla pro jednání TSK jsou stanovena v čl. VII tohoto Statutu.
 3. Obsahovou a organizační přípravu práce TSK zabezpečuje TO ČPS podle pokynů výkonného ředitele ČPS a v souladu s Plánem tvorby pravidel praxe, který je schválen Technickou koordinační komisí ČPS.

VII. Jednací řád TSK

 1. Jednání TSK se uskutečňuje v návaznosti na ukončení připomínkového řízení při tvorbě pravidel praxe, při jejich revizích a změnách.
 2. Jednání TSK svolává ředitel TO ČPS formou písemné pozvánky s programem jednání, nejméně 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 3. Podklady pro jednání zasílá členům TSK koordinátor tak, aby je obdrželi nejméně 10 pracovních dnů před jednáním.
 4. Jednání TSK se účastní:
  • členové TSK;
  • garant pravidel praxe, pokud to TSK nebo TO ČPS vyžaduje;
  • zpracovatel pravidel praxe, pokud to TSK nebo TO ČPS vyžaduje;
  • koordinátor.
  ​K jednání TSK může ředitel TO ČPS přizvat odborníky, kteří nemají hlasovací právo a plní pouze funkci poradní.
 5. Jednání TSK řídí ředitel TO ČPS nebo jím pověřený pracovník TO ČPS.
 6. Ke schválení nebo zrušení pravidel praxe je třeba, aby alespoň 75 % všech členů vyslovilo souhlas. Do tohoto počtu se zahrnuje v případě nepřítomnosti člena i jeho písemný souhlas.
 7. Projednání pravidel praxe probíhá za přítomnosti nadpoloviční většiny členů TSK.
 8. Ve zvláštních případech lze pravidla praxe projednat i per rollam. Při tomto projednání musí své stanovisko vyjádřit 100 % členů TSK.
 9. O výsledcích jednání vypracuje TO ČPS záznam, který zašle všem členům TSK nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jednání.
 10. Evidenci záznamů z jednání a korespondenci TSK včetně návrhů projednávaných dokumentů vede koordinátor.

VIII. Ukončení členství, zrušení TSK

 1. Ukončení členství
  1. člen TSK může z TSK vystoupit na základě písemného oznámení doručeného řediteli TO ČPS,
  2. v případě nečinnosti člena TSK, či porušování povinností člena TSK, může ředitel TO ČPS podat návrh na jeho odvolání. Tento návrh poté TSK projedná a rozhodne. Pokud alespoň 75 % všech členů vysloví s odvoláním souhlas, je návrh na ukončení členství postoupen Radě ČPS.
 2. TSK může být zrušena Radou ČPS pouze:
  1. rozhodnutím Rady ČPS v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu),
  2. po převedení procesu tvorby pravidel praxe mimo Český plynárenský svaz.

Tento Statut byl schválen Radou ČPS dne 13. září 2021.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10