Statut TSK

STATUT
Technické schvalovací komise


I. ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Technická schvalovací komise (dále jen TSK) je odborná skupina složená ze zástupců státní správy, uživatelské sféry a profesních aktivit (sdružení, asociace apod.) jmenovaná Radou ČPS. TSK jedná a rozhoduje, přičemž je ve svém rozhodování samostatná a nezávislá na orgánech Svazu. TSK schvaluje normativní dokumenty (TPG a TDG), jejich změny a zrušení. Ve své práci se TSK řídí tímto Statutem.


II. PŮSOBNOST TSK

 1. TSK zřizuje Český plynárenský svaz jako primární článek v procesu schvalování Technických pravidel G a Technických doporučení G (pravidel správné praxe) pro obor plynových zařízení, která jsou tvořena v Českém plynárenském svazu.
 2. TSK ve své činnosti jedná a rozhoduje nezávisle na orgánech ČPS (není poradním orgánem Rady ČPS).
 3. TSK dohlíží na dodržování Metodických pokynů Hospodářské komory ČR pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe, která budou registrována u Hospodářské komory ČR.

III. ORGANIZACE A SLOŽENÍ TSK

 1. Složení TSK reprezentuje subjekty působící v oboru plynových zařízení. Členy TSK jmenuje a odvolává Rada ČPS jako fyzické osoby zastupující státní správu (např. MŽP, MV GŘ HZS, MPO, SÚIP), profesní sdružení, asociace a uživatelskou sféru.
 2. Minimální počet členů TSK je 9.
 3. Jmenovaní členové se účastní jednání TSK osobně, případně v zastoupení na základě písemného pověření příslušného člena TSK.
 4. Jednání TSK řídí vedoucí Technické sekce ČPS (dále jen TS ČPS), který je členem této TSK.
 5. Náklady spojené s účastí v TSK hradí jejím členům subjekty, které je do TSK delegovaly, pokud není dohodnuto jinak.

IV. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TSK A NAVAZUJÍCÍCH PRACÍ

 1. Organizaci a administrativu spojenou s činností a zasedáními TSK zajišťuje v souladu s tímto Statutem koordinátor tvorby normativních dokumentů.
 2. Vedení a zveřejňování informací o práci TSK a informační servis pro práci TSK zajišťuje TS ČPS.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ TSK

 1. Členové TSK jsou povinni:
  • účastnit se aktivně práce TSK, jednat nestranně a ve svém rozhodování se řídit pouze odbornými hledisky,
  • zaujímat k projednávaným materiálům stanoviska v souladu s TPG 922 01 a ČSN EN 45020,
  • předkládat stanoviska písemná, nemohou-li se zúčastnit jednání TSK osobně.
 2. Členové TSK jsou oprávněni:
  • uplatňovat stanoviska k projednávaným a schvalovaným normativním dokumentům,
  • hlasovat o návrzích normativních dokumentů,
  • seznamovat se s veškerými podklady souvisejícími s tvorbou normativních dokumentů a požadovat k nim vysvětlení.

VI. Pravidla pro jednání TSK

 1. Návrh konečného znění normativního dokumentu se schvaluje v TSK. Výsledek schvalovacího procesu se uvede v záznamu z jednání TSK.
 2. Podrobná pravidla pro jednání TSK jsou stanovena v čl. VII tohoto Statutu.
 3. Obsahovou a organizační přípravu práce TSK zabezpečuje TS ČPS dle pokynů výkonného ředitele ČPS a v souladu s Plánem tvorby normativních dokumentů, který je schválen Technickou koordinační komisí ČPS.

VII. JEDNACÍ ŘÁD TSK

 1. Jednání TSK se uskutečňuje v návaznosti na ukončení připomínkového řízení při tvorbě normativních dokumentů, při jejich revizích a změnách.
 2. Jednání TSK svolává vedoucí TS ČPS formou písemné pozvánky s programem jednání, nejméně 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 3. Podklady pro jednání zasílá členům TSK koordinátor tvorby normativních dokumentů (dále jen koordinátor), pracovník TS ČPS tak, aby je obdrželi nejméně 10 pracovních dnů před jednáním.
 4. Jednání TSK se účastní:
  • členové TSK;
  • garant normativního dokumentu, pokud to TSK nebo TS ČPS vyžaduje;
  • zpracovatel normativního dokumentu, pokud to TSK nebo TS ČPS vyžaduje;
  • koordinátor.
  ​K jednání TSK může vedoucí TS ČPS přizvat odborníky, kteří nemají hlasovací právo a plní pouze funkci poradní.
 5. Jednání TSK řídí vedoucí TS ČPS nebo jím pověřený pracovník TS ČPS.
 6. Ke schválení nebo zrušení normativního dokumentu je třeba, aby alespoň 75 % všech členů vyslovilo souhlas. Do tohoto počtu se zahrnuje v případě nepřítomnosti člena i jeho písemný souhlas.
 7. Projednání normativního dokumentu probíhá za přítomnosti nadpoloviční většiny členů TSK.
 8. Ve zvláštních případech lze normativní dokument projednat i per rollam. Při tomto projednání musí své stanovisko vyjádřit 100 % členů TSK.
 9. O výsledcích jednání vypracuje TS ČPS záznam, který zašle všem členům TSK nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jednání.
 10. Evidenci záznamů z jednání a korespondenci TSK včetně návrhů projednávaných dokumentů vede koordinátor.

VIII. UKONČENÍ ČLENSTVÍ, ZRUŠENÍ TSK

 1. Ukončení členství
  1. Člen TSK může z TSK vystoupit na základě písemného oznámení doručeného vedoucímu TS ČPS.
  2. V případě nečinnosti člena TSK, či porušování povinností člena TSK, může vedoucí TS ČPS podat návrh na jeho odvolání. Tento návrh poté TSK projedná a rozhodne. Pokud alespoň 75 % všech členů vysloví s odvoláním souhlas, je návrh na ukončení členství postoupen Radě ČPS.
 2. TSK může být zrušena Radou ČPS pouze:
  1. rozhodnutím Rady ČPS v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu),
  2. po převedení procesu tvorby normativních dokumentů mimo Český plynárenský svaz.

Tento Statut byl schválen Radou ČPS dne 29. 9. 2017.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací