Statut TKK

STATUT
Technické koordinační komise Českého plynárenského svazu


I. Uvodní ustanovení

 1. Technická koordinační komise Českého plynárenského svazu (dále jen TKK) je odborná skupina jmenovaná Radou Českého plynárenského svazu (dále jen ČPS) v souladu se zněním stanov ČPS.
 2. TKK je odpovědná za zadání pro tvorbu a změny předpisů v oblasti technických pravidel G (TPG), technických doporučení G (TDG) a technických instrukcí (TIN) v oboru plynových zařízení (dále jen technických předpisů). Ve svém rozhodování je samostatná a nezávislá na orgánech ČPS.

II. Působnost TKK

 1. TKK na základě požadavků členů ČPS i z vlastní iniciativy rozhoduje o potřebě tvorby nových, změn a revizí stávajících technických předpisů v oboru plynových zařízení. Za tím účelem soustřeďuje a vyhodnocuje náměty pro jejich tvorbu, změny a revize.
 2. K jednotlivým návrhům na tvorbu, změny nebo revize technických předpisů zajišťuje Technická sekce ČPS (dále jen TS) zpracování analýzy, na jejímž základě se určuje technický obsah dokumentu, předpokládané náklady na zpracování technického předpisu a jeho věcný a ekonomický dopad na uživatele technického předpisu. TS zpracovává upřesnění tohoto věcného a ekonomického dopadu včetně posouzení technického obsahu dokumentu vůči zadání na základě konečného znění technického předpisu před jeho předložením do Technické schvalovací komise.
 3. TKK posuzuje a schvaluje zadání pro tvorbu, změny nebo revize technických předpisů v oboru plynových zařízení a rozhoduje o předložení konečného znění technického předpisu ke schválení do Technické schvalovací komise, a to na základě podkladů dle bodu 2.
 4. V souladu s potřebami tvorby, změn a revizí technických předpisů pro plynárenství TKK schvaluje nejpozději do 30. října běžného roku „Plán tvorby technických předpisů“ na příští rok, přičemž bere v úvahu plánované náklady na jejich zpracování.
 5. Současně s předložením „Plánu tvorby technických předpisů“ zpracovává TS návrh nákladů na vytvoření naplánovaných předpisů.
 6. V případě, že TKK rozhodne o potřebě tvorby, změny či revize technického předpisu nad rámec „Plánu tvorby technických předpisů“, je oprávněna rozšířit zadání při dodržení plánu nákladů na tvorbu předpisů. V opačném případě je k zařazení příslušného předpisu do „Plánu tvorby technických předpisů“, včetně schválení upraveného plánu nákladů, nutné projednání a schválení v Radě ČPS.
 7. Za plnění věcného a finančního „Plánu tvorby technických předpisů“ a za kompletní proces připomínkového řízení k jednotlivým předpisům odpovídá TS.
 8. Předseda TKK je oprávněn nahlížet do smluv mezi ČPS a zpracovatelem předpisu, má-li uzavřenu smlouvu o mlčenlivosti.
 9. TKK je oprávněna zadat TS iniciování návrhů na tvorbu, změny nebo revize českých technických norem.
 10. TKK schvaluje svůj jednací řád, který musí být v souladu se statutem TKK.

III. Členství

 1. Členy TKK se stávají na základě jmenování Radou ČPS zástupci držitelů licencí na výrobu plynu, uskladňování plynu, přepravu plynu, distribuci plynu a společnosti poskytující těmto držitelům licencí komplexní služby v oblasti provozu, údržby, výstavby a správy plynárenských zařízení. Složení TKK musí reprezentovat strukturu členské základy ČPS.
 2. Funkční období členů TKK není omezeno, je však závislé na platnosti pověření zastupovat v TKK svého navrhovatele.
 3. Členem TKK je z titulu své funkce vedoucí TS. Členem TKK je dále tajemník, jmenovaný Radou ČPS. Tajemník se účastní zasedání TKK, nemá však hlasovací právo. K jednání TKK může být přizván jako host zpracovatel technického předpisu.
 4. Případná změna ve složení TKK je v kompetenci Rady ČPS.
 5. Návrh na členství v TKK podávají firemní členové ČPS Radě ČPS, ve které musí být uveden název organizace a jméno navrhovaného zástupce. Členství v TKK pak vzniká dnem, kdy příslušný návrh schválí Rada ČPS.
 6. Jmenovaní členové TKK se účastní jednání osobně nebo v zastoupení na základě písemného pověření příslušné právnické či fyzické osoby, která člena TKK navrhla.
 7. Členové TKK jsou povinni účastnit se práce TKK, posuzovat projednávané dokumenty a podávat k nim stanoviska.
 8. Členové TKK jsou oprávněni:
  1. předkládat návrhy na tvorbu, změny či revize technických předpisů, požadovat jejich projednání a zdůvodnění jejich případného odmítnutí,
  2. vyjadřovat se k projednávaným návrhům,
  3. hlasovat o předkládaných návrzích.

IV. Organizační záležitosti

 1. Práci TKK řídí její předseda, volený jejími členy vždy na dobu 3 let. Po uplynutí této doby TKK zvolí nového předsedu, příp. potvrdí pro další období předsedu stávajícího. Ke zvolení předsedy je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Předseda může na vlastní písemnou žádost odstoupit. Odvolání předsedy z funkce je možné jen nadpoloviční většinou hlasů ze všech členů TKK. Členové TKK jsou pak povinni zvolit nového předsedu do 60 dní.
 2. Jednání TKK se koná podle potřeby, nejméně však 2 x za rok. Jednání svolává na základě pokynu předsedy tajemník.
 3. TKK je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 4. Administrativu TKK zajišťuje v souladu s jednacím řádem a pokyny předsedy TKK tajemník v součinnosti s TS. Tajemník vede seznam členů TKK včetně kontaktních údajů. Náklady spojené s  prací tajemníka TKK nese ČPS.
 5. Předseda TKK zastupuje ČPS v Radě pro koordinaci a plánování tvorby technické legislativy v oblasti plynu HK ČR.
 6. Náklady spojené s účastí jednotlivých členů v TKK nese vysílající subjekt.

V. Zánik členství, zrušení TKK

 1. Právnická nebo fyzická osoba zastoupená v TKK může vystoupit z TKK na základě písemného oznámení doručeného Radě ČPS. Tím končí i mandát člena (fyzické osoby), která ji v TKK zastupovala.
 2. Členství v TKK zaniká rovněž dnem smrti fyzické podnikající osoby nebo dnem zániku právnické osoby, která člena do TKK nominovala.
 3. TKK může být zrušeno Radou ČPS pouze:
  1. rozhodnutím Rady ČPS v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu),
  2. po převedení procesu tvorby, změn a revizí technických předpisů mimo ČPS.

Tento Statut byl schválen Radou ČPS dne 12. září 2013

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací