Jednací řád

Technická koordinační komise Českého plynárenského svazu
JEDNACÍ ŘÁD

 1. Technická koordinační komise (dále jen TKK) se schází:
  1. a) v plánovaných termínech podle programu činnosti,
  2. b) podle potřeby k řešení naléhavých otázek.
 2. Hlasování TKK probíhá za fyzické účasti členů. V případě nezbytnosti může předseda TKK (dále jen „předseda“) rozhodnout o projednání věci a hlasování per rollam.
 3. Obsahovou a organizační přípravu práce TKK zabezpečuje tajemník TKK (dále jen „tajemník“) v dohodě s předsedou a ředitelem Technického odboru ČPS podle problema­tiky, která má být projednána.
 4. Zasedání TKK svolává tajemník formou písemné nebo elektronické pozvánky po dohodě s předsedou a to nejméně 2x ročně.
 5. Návrh na svolání TKK může podat kterýkoliv její člen s konkrétním programem zasedání. O svolání takovéhoto zasedání rozhodne předseda.
 6. Na základě požadavku alespoň 1/3 členů TKK je předseda povinen svolat mimořádné zasedání TKK, a to do jednoho měsíce od doručení požadavku.
 7. Podklady pro jednání zasílá tajemník členům TKK s potřebným předstihem v elektronické podobě na elektronické adresy vedené u seznamu členů TKK, zpravidla tak, aby je obdrželi nejméně 10 dnů před jednáním.
 8. Jednání TKK řídí předseda nebo jím pověřený člen.
 9. Zasedání TKK je usnášeníschopné, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů nebo jejich zástupců (na základě písemného pověření příslušné právnické či fyzické osoby, která člena TKK navrhla).
 10. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 11. O všech výsledcích jednání TKK vypracuje tajemník zápis s uvedením dohodnutých stanovisek, který po schválení předsedou předá všem členům TKK nejdéle do deseti pracovních dnů ode dne zasedání.
 12. V případě projednávání věci a hlasování per rollam musí podklady obdržet všichni členové TKK nejpozději dva pracovní dny předem. Hlasování TKK je platné, pokud se v dané věci vyjádří minimálně 75% členů TKK. Rozhodnutí se přijímá v případě souhlasného vyjádření nadpoloviční většiny všech členů TKK. O výsledku hlasování per rollam vyhotoví tajemník protokol, který rozešle všem členům TKK. V případě, že více jak 1/3 členů TKK zpochybní platnost tohoto protokolu, je předseda povinen svolat do třiceti dnů jednání TKK.
 13. Korespondenci TKK zabezpečuje její tajemník.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 13. října 2021.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10