Statut

STATUT
Grémia pro regulované subjekty v odvětví plynárenství


I.
ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Grémium pro regulované/licencované subjekty vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti distribuce a přepravy zemního plynu (dále jen „Grémium“) je zřízeno Českým plynárenským svazem (dále také jako „ČPS“) ke strategickému a metodickému působení jako integrační prvek při zajišťování vysoké odborné úrovně a kvality legislativy České republiky v oblasti regulace cen služeb provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav, k jejichž distribuční soustavě je připojeno více než 90 000 zákazníků a kteří jsou současně členy ČPS (dále jen „významně zainteresované strany“).


Cílem Grémia v oblasti distribuce a přepravy zemního plynu je zejména:

 1. Sjednocovat názory a stanoviska významně zainteresovaných stran při přípravě právních předpisů, jejich předkládání a prosazování ve schvalovacích procesech včetně podpory členů při jejich přípravě.
 2. Koordinace prací a společného postupu významně zainteresovaných stran při řešení problémů souvisejících s metodikou, zásadami a podmínkami cenové regulace.
 3. Organizační podpora při dialogu s Energetickým regulačním úřadem ve věcech metodiky regulace, příprava a vydávání jednotných stanovisek k problematice regulace cen služeb licencovaných subjektů pro přepravu a distribuci plynu s cílem být tak partnerem Energetického regulačního úřadu a orgánů státní správy kompetentních v této oblasti.
 4. Zvýšení efektivity v jednání s regulačními orgány a orgány státní správy.

II.
PŮSOBNOST GRÉMIA

 1. Grémium zřizuje Český plynárenský svaz v souladu s hlavou VII. svých stanov jako hlavní článek k dosažení cílů dle čl. I. vůči příslušným orgánům státní správy za významně zainteresované strany.
 2. Grémium je ve své činnosti samostatné a nezávislé na orgánech ČPS.

III.
ORGANIZACE A SLOŽENÍ GRÉMIA, ČLENSTVÍ V GRÉMIU

 1. Složení Grémia reprezentuje zastoupení licencovaných subjektů působících v oblasti přepravy a distribuce plynu s více než 90 000 připojenými zákazníky.
 2. Členy Grémia jsou jmenováni zástupci následujících významně zainteresovaných stran:
  • innogy GasNet, s.r.o.
  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  • E.ON Distribuce, a.s.
  • NET4GAS, s.r.o.
 3. Každá významně zainteresovaná strana dle bodu 2. tohoto článku má právo být zastoupena v Grémiu maximálně dvěma členy, z nichž alespoň jeden je členem statutárního orgánu příslušné významně zainteresované strany.
 4. Na jmenování člena Grémia se podává písemný návrh Radě ČPS, ve kterém musí být uvedeno, za jakou významně zainteresovanou stranu má být člen jmenován, a jméno navrhovaného člena. Při splnění podmínek členství Rada ČPS posoudí návrh na jmenování člena Grémia a rozhodne o jeho jmenování. V případě zamítnutí návrhu na jmenování musí být navrhovateli písemně sdělen důvod zamítnutí.
 5. Předsedou Grémia může být vždy pouze člen Grémia, který je členem statutárního orgánu významně zainteresované strany.
 6. Předsedu Grémia volí členové Grémia, přičemž člen Grémia, který kandiduje na funkci předsedy při volbě, nehlasuje. Funkční období předsedy Grémia je vždy jeden kalendářní rok a může být změněno pouze za souhlasu všech ostatních členů Grémia.
 7. Předseda Grémia navrhne tajemníka Grémia, kterého jmenuje a odvolává Grémium.
 8. Jednání Grémia se účastní členové Grémia. Podle potřeby mohou být členy Grémia přizvány k projednání určitých otázek (např. legislativních, finančních apod.) i další osoby, které však nemají hlasovací právo.
 9. Náklady spojené s účastí v Grémiu hradí významně zainteresovaná strana, která jmenování člena Grémia navrhla.

IV.
HLASOVÁNÍ V GRÉMIU

 1. Každý člen Grémia má hlasovací právo s váhou jednoho hlasu.
 2. Hlasování Grémia je platné, pokud se příslušného zasedání Grémia účastní minimálně 75% členů Grémia.
 3. Při hlasování Grémia musí být dosaženo jednomyslné shody všech hlasů přítomných členů Grémia. Pokud není takovéto shody dosaženo, není z úrovně Grémia žádné stanovisko přijato.
 4. Hlasování Grémia probíhá za osobní účasti členů Grémia. V případě nezbytnosti může předseda rozhodnout o projednání věci a hlasování per rollam. O výsledku hlasování per rollam vyhotoví tajemník Grémia protokol o hlasování, který bez zbytečného odkladu zašle všem členům Grémia.

V.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI GRÉMIA A NAVAZUJÍCÍCH PRACÍ

Organizaci a administrativu spojenou s činností a zasedáními Grémia zajišťuje tajemník.


VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ GRÉMIA

 1. Členové Grémia jsou povinni zejména:
  • účastnit se aktivně práce Grémia;
  • zaujímat k projednávaným problémům a podkladům odborná stanoviska, popř. předkládat stanoviska písemná, nemohou-li se zúčastnit jednání osobně.
 2. Členové Grémia jsou oprávněni zejména:
  • předkládat iniciativní návrhy do programu jednání Grémia, uplatňovat stanoviska;
  • hlasovat o návrzích;
  • seznamovat se s veškerými podklady souvisejícími s prací a jednáním Grémia a požadovat k nim vysvětlení.

VII.
ZÁNIK ÚČASTI, ZRUŠENÍ GRÉMIA

 1. Člen Grémia může vystoupit z Grémia na základě písemného oznámení doručeného Radě ČPS, která oznámení projedná na svém řádném zasedání. Členství v Grémiu pak končí ke dni, kdy Rada ČPS vystoupení člena projedná, nejpozději však šedesátý den od doručení písemného oznámení.
 2. Významně zainteresovaná strana může navrhnout odvolání svého člena Grémia, které doručí Radě ČPS.
 3. Členství v Grémiu končí rovněž zánikem významně zainteresované strany, která navrhla jmenování člena Grémia.
 4. Rada ČPS Grémium zruší na základě návrhu Grémia. Grémium může být dále zrušeno rozhodnutím Rady ČPS na základě návrhu alespoň čtyř členů Grémia, nebo v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu). Rozhodnutím Rady ČPS o zrušení Grémia zaniká Grémium ke dni uvedeném v tomto rozhodnutí.

VIII.
PRAVIDLA JEDNÁNÍ GRÉMIA

 1. Grémium svolává předseda dle potřeby. V případě, že o svolání mimořádného zasedání Grémia požádá předsedu kterýkoliv člen, je předseda Grémia povinen jej svolat do 10 pracovních dní od doručení požadavku.
 2. Obsahovou a organizační přípravu práce Grémia zabezpečuje tajemník Grémia v dohodě s předsedou a příslušnými členy Grémia podle problematiky, která má být projednána.
 3. Pozvánku na zasedání Grémia zpravidla zasílá v elektronické podobě tajemník, a to po dohodě s předsedou Grémia.
 4. Člen Grémia může na základě písemné plné moci zmocnit zástupce téže významně zainteresované strany, který se bude účastnit jednání Grémia a vykonávat hlasovací právo člena Grémia.
 5. Podklady pro jednání zasílá tajemník členům Grémia s potřebným předstihem v elektronické podobě zpravidla tak, aby je obdrželi nejméně 5 pracovních dnů před jednáním.
 6. Jednání Grémia řídí předseda nebo jím pověřený člen.
 7. O všech výsledcích jednání Grémia vypracuje tajemník Grémia zápis s uvedením dohodnutých výsledků jednání, který předá všem členům Grémia nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne zasedání.

IX.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Grémium si na svém prvním zasedání, které svolá předseda Rady ČPS po schválení tohoto Statutu Radou ČPS, zvolí svého předsedu na první funkční období.
Tento Statut byl schválen Radou ČPS na jejím zasedání dne 19. prosince 2016, a to s účinností ode dne jeho schválení.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10