Statut grémia

STATUT
grémia pro certifikaci výrobků pro použití v plynárenství


I. ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Grémium pro certifikaci výrobků pro použití v plynárenství (dále jen grémium) je zřízeno Českým plynárenským svazem ke strategickému a metodickému působení jako integrační prvek při zajišťování vysoké odborné úrovně a kvality. Certifikace se provádí s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost plynárenských a souvisejících zařízení působením na odbornou, technickou a technologickou úroveň organizací podnikajících v této oblasti. Grémium dohlíží na činnost certifikačních orgánů v zájmu zajištění jednotného přístupu k požadavkům a kritériím v jejich procesech.


II. PŮSOBNOST GRÉMIA

 1. Grémium zřizuje Český plynárenský svaz jako primární článek v procesu stanovení specifických požadavků na systémy certifikací výrobků používaných při výstavbě, montáži a opravách plynárenských zařízení s cílem zajistit strategické a metodické působení za účelem zajištění vysoké kvality výrobků.
 2. Grémium zastřešuje zájmovou sféru certifikace výrobků pro použití v plynárenství.
 3. Grémium ve své činnosti jedná a rozhoduje nezávisle na orgánech ČPS (není poradním orgánem Rady ČPS).
 4. Účast jednotlivých výrobních organizací na procesu certifikace je dobrovolná a vyjadřuje jejich svobodnou vůli prokázat splnění specifických požadavků, stanovených grémiem tak, aby dokumentovaly schopnost opakovaně plnit stanovené kvalitativní požadavky, které vyplývají z relevantních právních, normativních a odborných předpisů. Cílem certifikace je stav, kdy všechny zainteresované subjekty mají možnost získat věrohodné podklady vypovídající o zabezpečení kvality výrobků a o odborné způsobilosti organizací, které jsou držiteli certifikátu.
 5. Proces certifikace se uplatňuje nediskriminačním způsobem. Požádat o provedení certifikace svých výrobků může každá organizace, která splnila stanovená kritéria pro přijetí do procesu certifikace.
 6. Na závěr certifikačního procesu certifikační orgán rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu žadateli a poskytne údaje k provedení registrace certifikovaného výrobku v jednotném systému registrace pro potřeby celého plynárenství.
 7. Při každém certifikačním orgánu je zřízena Rada pro certifikaci výrobků pro použití v plynárenství, což je stálý odborný orgán, ve kterém mají paritní zastoupení všechny dotčené subjekty (provozovatelé plynárenských zařízení, profesní sdružení a asociace výrobců a zájmové svazy). Posláním Rady je aktivně se podílet na rozvoji a prosazování jednotného certifikačního procesu, přijímat a řešit odvolání vůči postupu nebo rozhodování certifikačního orgánu.

III. ORGANIZACE A SLOŽENÍ GRÉMIA, ČLENSTVÍ V GRÉMIU

 1. Složení grémia reprezentuje zastoupení i různorodost subjektů působících v plynárenství. Členy grémia jmenuje Rada ČPS jako fyzické osoby zastupující příslušný subjekt na základě jeho žádosti.
 2. Každá fyzická nebo právnická osoba podnikající v plynárenství, profesní sdružení, zájmový svaz, asociace, nebo odborné sdružení má právo být zastoupena v grémiu max. dvěma zástupci. Každý certifikační orgán má právo být zastoupen v grémiu jedním zástupcem. Na členství v grémiu se podává písemná přihláška Radě ČPS, ve které musí být uvedeno, za jakou skupinu má být členství zřízeno, jméno navrhovaného zástupce a informace o navrhující organizaci (viz čl. III odst. 3.). Při splnění podmínek členství Rada ČPS na svém nejbližším zasedání posoudí přihlášku na zastoupení v grémiu a rozhodne o začlenění zástupců žádajícího subjektu do příslušné zájmové sféry, přičemž každá žádost bude posuzována nediskriminačním způsobem a nebude bezdůvodně zamítnuta. Pro členství v grémiu není podmínkou členství v ČPS. V případě zamítnutí žádosti musí být žadateli písemně sdělen důvod zamítnutí.
 3. Pro zaručení nezávislosti je grémium složeno ze zástupců právnických osob zastupujících 4 zájmové skupiny:
  1. skupina: provozovatelé plynárenských zařízení (držitelé licence)
  2. skupina: výrobci – podnikatelské subjekty
  3. skupina: zájmové svazy a sdružení
  4. skupina: zástupci certifikačních orgánů
  Každá z těchto významně zainteresovaných skupin disponuje ¼ hlasů. Právnické osoby zastupující první zájmovou skupinu organizací musí být zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku a současně musí být držiteli alespoň jedné licence dle Energetického zákona pro podnikání v plynárenství (přeprava, distribuce, skladování) s výjimkou licence pro obchod s plynem.
 4. Jmenovaní členové grémia se účastní jednání osobně nebo v zastoupení na základě písemného pověření příslušné právnické či fyzické osoby – člena grémia.
 5. Na svém prvním zasedání členové grémia zvolí předsedu, který musí být členem grémia.
 6. Funkční období předsedy je 3 roky. Po jeho uplynutí může být předseda na základě výsledků hlasování ve funkci potvrzen na další období. Funkční období členů není omezeno, je však závislé na platnosti pověření zastupovat v grémiu svého navrhovatele. Předseda může na vlastní písemnou žádost odstoupit. Odvolání předsedy z funkce je možné jen nadpoloviční většinou hlasů grémia. Grémium je pak povinno zvolit nového předsedu do 60 dní.
 7. Tajemníka grémia, který nemusí být členem grémia, jmenuje a odvolává grémium na návrh svého předsedy. Tajemník nebo jeho zástupce se účastní zasedání grémia, nemá však hlasovací právo. Jeho činnost hradí ČPS.
 8. Podle potřeby mohou být přizvány k projednání určitých otázek i další osoby, které však nemají hlasovací právo.
 9. Náklady spojené s účastí v grémiu hradí jeho členům subjekty, které je do grémia delegovaly, pokud není dohodnuto jinak.

IV. HLASOVÁNÍ V GRÉMIU

 1. Při hlasování grémia je procentuální váha hlasu každého člena závislá na početním obsazení dané zájmové sféry a zastoupení v zájmové skupině. Váha hlasů dané zájmové skupiny na rozhodování je uvedena v čl. III. odst. 3. Při neúčasti zástupce člena grémia v zájmové skupině na jednání se procentuální váha jednoho hlasu jednotlivých členů nemění.
 2. Výsledek hlasování je v příslušné zájmové sféře sčítán za všechny 4 zájmové skupiny dohromady. K přijetí návrhu musí být dosaženo nadpoloviční většiny hlasů pro návrh.

V. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI GRÉMIA A NAVAZUJÍCÍCH PRACÍ

 1. Organizaci a administrativu spojenou s činností a zasedáními grémia zajišťuje v souladu s jednacím řádem tajemník.
 2. Vedení a zveřejnění registru certifikátů, sledování jejich platnosti a informační servis pro práci grémia zajišťuje ČPS.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ GRÉMIA

 1. Členové grémia jsou povinni:
  • účastnit se aktivně práce grémia, jednat nestranně a ve svém rozhodování se řídit pouze odbornými hledisky,
  • zaujímat k projednávaným problémům a podkladům odborná stanoviska, popř. předkládat stanoviska písemná, nemohou-li se zúčastnit jednání osobně.
 2. Členové grémia jsou oprávněni:
  • předkládat iniciativní návrhy do programu činnosti grémia, uplatňovat stanoviska svých navrhovatelů,
  • hlasovat o návrzích řešení,
  • seznamovat se s veškerými podklady souvisejícími s prací a jednáním grémia a požadovat k nim vysvětlení.

VII. ZÁNIK ÚČASTI, ZRUŠENÍ GRÉMIA<

 1. Právnická nebo fyzická osoba zastoupená v grémiu může vystoupit z grémia na základě písemného oznámení doručeného Radě ČPS. Tím konči i mandát člena (fyzické osoby), která ji v grémiu zastupovala.
 2. Grémium může být zrušeno Radou ČPS pouze:
  1. Na základě rozhodnutí 2/3 většiny hlasů (podle čl. III/3) všech členů grémia, po projednání a vydání stanoviska grémia.
  2. Rozhodnutím Rady ČPS v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu a Jednacího řádu).

<VIII. PRAVIDLA JEDNÁNÍ GRÉMIA

 1. Podrobná pravidla pro jednání grémia stanoví jeho Jednací řád schválený grémiem. Grémium svolává předseda nejméně 1x ročně. V případě, že o svolání mimořádného zasedání Grémia požádá nejméně 1/3 jeho členů, je předseda grémia povinen jej svolat do 1 měsíce od doručení požadavku.
 2. Obsahovou a organizační přípravu práce grémia zabezpečuje tajemník grémia v dohodě s předsedou a příslušnými členy grémia podle problematiky, která má být projednána.

IX. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Grémium zřízené podle tohoto statutu kontinuálně navazuje na činnost dosavadního grémia pro certifikaci organizací, které bylo činné při společnosti GAS s.r.o.
 2. Členové stávajících grémií pro certifikaci při společnosti GAS s.r.o., se stávají bez nutnosti podání nové přihlášky členy grémia zřízeného podle tohoto Statutu, pokud jsou splněny podmínky členství (čl. III.2.).
 3. Dokumenty a rozhodnutí přijaté dosavadními grémii, které bylo činné při společnosti GAS s.r.o. od jeho vzniku, zůstávají v platnosti, pokud grémium zřízené podle tohoto statutu nerozhodne jinak.
 4. Registr a veškerá dokumentace stávajícího grémia, které bylo činné při společnosti GAS s.r.o., bude předána grémiu vzniklému podle tohoto statutu.

Tento Statut byl schválen Radou ČPS na jejím zasedání 22. února 2011.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10