Zásady pro registraci / přeregistraci střediska odborného plynárenského vzdělávání Grémiem pro odborné plynárenské vzdělávání

Tento dokument slouží k zabezpečení jednotného postupu při registraci / přeregistraci ( dále jen registraci) středisek odborného plynárenského vzdělávání (dále jen vzdělávací střediska) Grémiem pro odborné plynárenské vzdělávání (dále jen Grémium) a stanovuje požadavky na vybavení vzdělávacích středisek s ohledem na zaměření vzdělávacího procesu.

 1. 1 ÚČEL
 2. 1.1 Specifikovat postup při registraci vzdělávacího střediska.
 3. 1.2 Stanovit minimální požadavky na vybavení, teoretickou i praktickou výuku vzdělávacího střediska, které musí být splněny pro vydání Osvědčení o registraci/přeregistraci střediska odborného plynárenského vzdělávání.
 4. 1.3 Sjednotit vzdělávací proces tak, aby absolvent jeho absolvováním získal nebo si rozšířil své odborné znalosti v oblasti plynových zařízení na stejné úrovni ve všech vzdělávacích střediscích.

 1. 2 OBECNĚ
 2. 2.1 U žádosti o registraci vzdělávacího střediska, která je uvedena v Příloze 1, překontroluje tajemník Grémia její úplnost a zaeviduje ji.
 3. 2.2 Tajemník Grémia osloví dvoučlennou komisi složenou ze členů Grémia (na základě vyhodnocení, že místo jejich pracoviště je v oblasti provozovny daného střediska), která provede ověření plnění požadavků na vzdělávací středisko uvedených v bodě 3 těchto zásad.
 4. 2.3 Komise přímo ve středisku OPV nebo jeho pracovišti posoudí, zda jsou plněny stanovené požadavky pro řádné fungování střediska OPV, a to s ohledem na požadovaný rozsah vzdělávání. O zjištěných skutečnostech provede záznam do Protokolu o registraci střediska odborného plynárenského vzdělávání (dále jen Protokol) – Příloha 2.
  Protokol musí obsahovat stanovisko komise, zda středisko OPV splňuje požadavky Grémia uvedené v části 3 těchto zásad, nebo v kterých bodech je nesplňuje či jenom částečně splňuje. U všech zjištěných nedostatků uvede důvody, v čem neodpovídají stanoveným požadavkům. V závěru protokolu komise doporučí vydání nebo nevydání Osvědčení o registraci. Takto vyhotovený kontrolní protokol předávají tajemníkovi Grémia.
 5. 2.4 V případě, že protokol zpracovaný komisí ve svém závěru doporučuje nevydání Osvědčení o registraci, zašle tajemník Grémia příslušnému vzdělávacímu středisku vyrozumění o výsledku procesu ověření, ve kterém uvede i nesplněné požadavky na registraci.
 6. 2.5 Kontrolované vzdělávací středisko má právo se odvolat proti závěrům komise, a to písemně ve lhůtě do dvou týdnů od obdržení dopisu dle předchozího bodu k předsedovi Grémia, který rozhodne o dalším postupu.
 7. 2.6 Do doby než budou odstraněny všechny nedostatky uvedené v kontrolním protokolu nelze vzdělávacímu středisku vydat osvědčení o registraci / přeregistraci.
 8. 2.7 Po odstranění nedostatků uvedených v kontrolním protokolu může vzdělávací středisko požádat o registraci / přeregistraci formou vyplnění nové žádosti.
 9. 2.8 V případě, že vzdělávací středisko splňuje požadavky dle bodu 3 těchto zásad, komise v závěru protokolu doporučí vydání Osvědčení o registraci/přeregistraci a předá zpracovaný protokol tajemníkovi Grémia k vystavení Osvědčení o registraci / přeregistraci.
 10. 2.9 Osvědčení o registraci / přeregistraci podepisuje ve dvou vyhotoveních (1 × pro archivaci u tajemníka Grémia) předseda Grémia.

 1. 3 POŽADAVKY NA VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKA
   
 2. A. Všeobecně
 3. 1. Vypracovaný systém vzdělávání, ověřování znalostí posluchačů, případně praktické výuky.
 4. 2. Zpracovaný systém vedení administrativní agendy vzdělávání, který umožňuje získat i zpětně informaci o účastnících, obsahu a rozsahu vzdělávací akce.(např. třídní kniha, obsah školení, prezenční listina, protokol o zkoušce,….)
   
 5. B. Teoretická výuka
 6. 1. Lektorský sbor sestávající se z lektorů s příslušnou kvalifikací podle zaměření vzdělávací akce.
 7. 2. Učebna s dostatečnou kapacitou (alespoň pro 10 posluchačů) a s odpovídajícím vybavením, např.:
  • tabule, flip chart;
  • DVD rekordér (videorekordér);
  • výpočetní technika, data projektor.
 8. 3. Pomůcky pro výuku:
  • učební texty, odborná literatura;
  • předpisy (právní + technické);
  • výukové obrázky, texty pro příslušná odborná témata;
  • předměty a součásti plynových zařízení podle požadovaného modulu (např. regulátory tlaku, zabezpečovací zařízení, apod.).

   
 9. C Pro praktický výcvik
 10. 1. Lektoři a mistři praktického výcviku
 11. 2. Dílna praktického výcviku s následujícím vybavením (podle zaměření kurzů např.):
  • nářadí a technologické pomůcky;
  • příruční sklad materiálu;
  • plynovodní instalace;
  • připojené plynoměry, domovní regulátory, spotřebiče;
  • strojní zařízení regulační stanice;
  • svařovací soupravy;
  • přístroje pro kontrolu těsnosti plynových zařízení, pro kontrolu odvodu spalin apod.;
  • izolační materiály;
  • ochranné pomůcky.
 12. 3. Cvičné pracoviště pro nácvik prací na plynových zařízeních (podle rozsahu a zaměření výcviku) např.:
  • výkopy s uloženými STL a NTL plynovody, napojenými na přívod zemního plynu;
  • zařízení pro kontrolu těsnosti plynových zařízení;
  • zařízení pro odvzdušnění plynovodů;
  • vzorové pracovní postupy.
 13. 4. Specializovaná cvičná pracoviště zřizovaná podle zaměření střediska vzdělávání např. pro nácvik prací na zařízeních PKO, odorizace, zvyšování a snižování tlaku plynu, průmyslových spotřebičů a kotlů apod.
  Vybavení střediska musí v daném případě umožňovat praktický nácvik prací na vzorovém typovém zařízení.

Poznámka: Střediska vzdělávání, vyžadující registraci v rozsahu části C, nemusí mít vlastní pracoviště podle bodu 2 až 4, pokud prokážou, že nácvik prací mohou na základě smluvního vztahu zajistit u jiné právnické či fyzické osoby, která vlastní požadované vybavení.

příloha 1 – Žádost o registraci střediska OPV

Schváleno (per rollam) Grémiem pro odborné plynárenské vzdělávání v listopadu 2017.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10