Statut grémia

STATUT
grémia pro odborné plynárenské vzdělávání


I. POSLÁNÍ

Grémium pro odborné plynárenské vzdělávání (dále jen Grémium) je odborným orgánem zřízeným Českým plynárenským svazem (dále jen ČPS) za účelem strategického a metodického působení v oblasti odborného plynárenského vzdělávání (dále jen OPV) stávajících i potenciálních zaměstnanců plynárenských společností, kteří pracují v odborných plynárenských profesích, jakož i pracovníků ostatních právnických osob a podnikajících fyzických osob, vykonávajících odborné práce na vyhrazených plynových zařízeních. Systém odborného plynárenského vzdělávání je navázán na systém ČSN a pravidel praxe v plynárenství (TPG, TDG a TIN). Grémium dohlíží na úroveň středisek OPV.


II.
PŮSOBNOST

Grémium:

 1. Projednává návrhy a přijímá závěry ke koncepci odborného plynárenského vzdělávání (dále jen OPV), programům vzdělávání a tvorbě učebních osnov v souladu s potřebami subjektů působících (vykonávajících odborné činnosti) při zřizování a provozování plynových zařízení ve vazbě na potřeby celého českého plynárenství, přičemž spolupracuje s rozhodujícími vzdělávacími subjekty.
 2. Posuzuje, projednává a podává náměty na vypracování legislativních dokumentů týkajících se vzdělávání, přičemž spolupracuje s legislativním výborem ČPS, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, orgány státního odborného dozoru apod.
 3. Stanovuje základní kritéria pro výběr lektorů do lektorských sborů středisek OPV. Projednává formy spolupráce, způsob a rozsah pomoci vzdělávacím zařízením, lektorům apod.
 4. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi.
 5. Stanovuje podmínky pro způsobilost středisek OPV – viz Zásady registrace střediska odborného plynárenského vzdělávání Grémiem pro odborné plynárenské vzdělávání.
 6. Ustanovuje Odbornou pracovní skupinu pro přidělování bodů odborného plynárenského vzdělávání.
 7. Projednává a iniciuje návrhy na tvorbu didaktických pomůcek, učebních textů, výukových videoprogramů, počítačových software apod., přičemž posuzuje a ovlivňuje jejich odbornou náplň.
 8. Analyzuje formy a výsledky vzdělávání v ČR i zahraničí a navrhuje formy a rozsah spolupráce, jakož i způsob nabývání znalostí o vzdělávání obecně.
 9. Garantuje, že přijímané závěry jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti vzdělávání a ověřování předepsané odborné způsobilosti.
 10. Usnesení Grémia dále rozpracovává ČPS a zajišťuje jejich realizaci.

III.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI GRÉMIA A NAVAZUJÍCÍCH PRACÍ

 1. Organizaci činností a administrativu Grémia zajišťuje ČPS.
 2. ČPS zajišťuje styk se středisky vzdělávání a dalšími vzdělávacími subjekty a přenáší na ně výsledky a závěry jednání Grémia.
 3. Z rozhodnutí Grémia vykonává ČPS v přenesené kompetenci činnosti související s posláním Grémia, a to zejména:
  • vedení registru středisek OPV a s tím spojenou administrativu;
  • pomoc střediskům při jejich vybavování učebními pomůckami, technologiemi pro praktický výcvik apod.;
  • organizaci vzdělávání lektorů a vydávání osvědčení o absolvování kurzu pro lektory OPV.
 4. ČPS zajišťuje informační službu pro práci Grémia.

IV.
ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ GRÉMIA

 1. Složení Grémia a počet jeho členů je odvislý od potřeby zastoupení všech významně zainteresovaných stran, kterých se činnost Grémia týká.
 2. Členy Grémia na základě žádosti právnické osoby jmenuje Rada ČPS. Návrh na členy Grémia podávají právnické osoby zastupující významně zainteresované strany uvedené v čl. IV/3. tohoto Statutu. Pro každou z významně zainteresovaných stran dle čl. IV/3. může právnická osoba nominovat maximálně jednoho zástupce. Na členství v Grémiu se podává písemná žádost Radě ČPS, ve které musí být uvedeno, za jakou významně zainteresovanou stranu má být členství zřízeno, název organizace a jméno navrhovaného zástupce. Při splnění podmínek členství Rada ČPS na svém nejbližším zasedání posoudí žádost na zastoupení v Grémiu a rozhodne o začlenění zástupců žádajícího subjektu do příslušné významně zainteresované strany, přičemž každá žádost bude posuzována nediskriminačním způsobem a nesmí být bezdůvodně zamítnuta. Pro členství v Grémiu není podmínkou členství v ČPS. V případě zamítnutí žádosti musí být žadateli písemně sdělen důvod zamítnutí.
 3. Grémium tvoří zástupci následujících, významně zainteresovaných stran:
  • plynárenské společnosti v ČR;
  • vzdělávací a školící subjekty, instituce státní a veřejné správy, svazy a odborná sdružení;
  • uživatelé systému OPV.
  Každá z těchto tří významně zainteresovaných stran má třetinu hlasovacích práv.
 4. Členové Grémia se účastní zasedání Grémia osobně nebo v zastoupení na základě písemného pověření.
 5. Na svém prvním zasedání členové Grémia zvolí předsedu.
 6. Zasedání Grémia se účastní tajemník, který však nemá hlasovací právo. Tajemníka jmenuje a odvolává Rada ČPS. Náklady spojené s činností tajemníka hradí ČPS.
 7. Význačné osobnosti vědy a techniky, které mohou přispět k dosažení optimálních výsledků, mohou být jmenovány čestnými členy bez hlasovacího práva.
 8. Funkční období předsedy je 3 roky. Po jeho uplynutí může být předseda na základě výsledků hlasování ve funkci potvrzen na další období. Funkční období členů není omezeno, je však závislé na platnosti pověření zastupovat v Grémiu svého navrhovatele. Předseda může na vlastní písemnou žádost odstoupit. Odvolání předsedy z funkce je možné jen nadpoloviční většinou členů Grémia.
 9. Podle potřeby mohou být přizvány k projednání určitých otázek i další osoby (zpracovatelé konkrétních úkolů apod.), které však nemají hlasovací právo.
 10. Náklady spojené s účastí v Grémiu hradí členům jejich navrhovatel, pokud není dohodnuto jinak.
 11. Způsob jednání Grémia stanoví jednací řád.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ GRÉMIA

 1. Členové Grémia jsou povinni:
  • 1.1 účastnit se aktivně práce Grémia za účelem dosažení optimálního řešení;
  • 1.2 zaujímat k projednávaným problémům a podkladům odborná stanoviska, popř. předkládat stanoviska písemná, nemohou-li se zúčastnit jednání osobně.
 2. Členové Grémia jsou oprávněni:
  • 2.1 předkládat iniciativní návrhy programu činnosti Grémia, uplatňovat stanoviska svých navrhovatelů;
  • 2.2 hlasovat o návrzích řešení;
  • 2.3 seznamovat se s veškerými podklady souvisejícími s prací a jednáním Grémia a požadovat k nim vysvětlení.
 3. Přijaté závěry jednání Grémia na základě hlasování mají závazný charakter pro jednotlivé členy Grémia, právnické osoby a střediska vzdělávání působící v systému Odborného plynárenského vzdělávání.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právnická osoba zastoupená v grémiu může vystoupit z Grémia na základě písemného oznámení doručeného Radě ČPS. Tím končí i mandát fyzické osoby, která ji v grémiu zastupovala.
 2. Členství v Grémiu končí rovněž členovi dnem zániku právnické osoby, která ho do Grémia nominovala.
 3. Grémium může být zrušeno Radou ČPS pouze:
  1. na základě rozhodnutí 75% většiny hlasů členů Grémia. Pro platnost tohoto rozhodnutí musí být jednání přítomny minimálně 2/3 všech členů Grémia;
  2. rozhodnutím Rady ČPS v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu).

Tento statut byl projednán a schválen Radou ČPS dne 13. února 2014 a nahrazuje Statut Grémia schválený 23. února 2010, a to s účinností ode dne jeho schválení.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10