Jednací řád

Grémia pro Odborné plynárenské vzdělávání (OPV)


Ve znění účinném od 20.10.2020

Tento jednací řád ustanoven dle Statutu Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání, část IV. Statut Grémia pro OPV schválen Radou Českého plynárenského svazu dne 13. 2. 2014, a od téhož dne účinný. Grémium pro OPV (dále jen Grémium).

 1. Svolávání jednání
  1. Grémium se schází:
   1. v plánovaných termínech podle programu činnosti;
   2. podle potřeby k řešení naléhavých otázek.
  2. Zasedání Grémia svolává tajemník, formou elektronické pozvánky, po dohodě s předsedou Grémia, a to nejméně 1× ročně.
  3. Návrh na svolání Grémia může podat kterýkoliv jeho člen s konkrétním programem zasedání. O svolání takovéhoto zasedání rozhodne předseda Grémia.
  4. Na základě požadavku alespoň 1/3 členů Grémia je předseda povinen svolat mimořádné zasedání Grémia, a to do jednoho měsíce od doručení požadavku.
 2. Příprava jednání
  1. Obsahovou a organizační přípravu práce Grémia zabezpečuje tajemník Grémia (dále jen tajemník) v dohodě s předsedou a příslušnými členy Grémia podle problematiky, která má být projednána.
  2. Podklady pro jednání zasílá tajemník členům Grémia s potřebným předstihem v elektronické podobě na elektronické adresy vedené u seznamu členů Grémia, zpravidla tak, aby je obdrželi nejméně 10 dnů před jednáním.
 3. Účastníci jednání
  1. Jednání grémia se mohou zúčastnit:
   1. členové grémia (nebo jejich zástupci na základě písemného pověření) s právem hlasovacím,
   2. tajemník a další přizvané osoby (např. odborníci na projednávanou problematiku) bez hlasovacího práva.
 4. Průběh jednání
  1. Jednání Grémia řídí předseda nebo jím pověřený člen.
 5. Usnášeníschopnost
  1. Grémium je usnášeníschopné za přítomnosti členů nebo jejich zástupců na základě písemného pověření alespoň dvou významně zainteresovaných stran uvedených v čl. IV. bod 3 statutu Grémia, přičemž vždy musí být zastoupeny plynárenské společnosti. Současně musí být splněna podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
 6. Hlasování
  1. Při hlasování Grémia jednotlivé významně zainteresované strany disponují vahou hlasů dle čl. IV. bod 3. statutu Grémia. Tyto hlasovací podíly jednotlivých významně zainteresovaných stran se pro konkrétní zasedání rozdělí rovným dílem mezi přítomné zástupce příslušné významně zainteresované strany. Celkový počet hlasů je vždy 100 %. V případě, kdy není přítomen žádný člen konkrétní významně zainteresované strany, považuje se hlasování této významně zainteresované strany za zdržení se hlasování. Výsledek hlasování je sčítán za všechny tři významně zainteresované strany dohromady.
  2. Hlasování Grémia probíhá za fyzické účasti členů. Člen Grémia je i nehledě na svou fyzickou nepřítomnost považován za přítomného, pokud se účastní jednání Grémia prostřednictvím prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos jednání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase (zejména telefon či videopřenos). Za schválené se považují návrhy odsouhlasené nadpoloviční většinou hlasů. V případě nezbytnosti může předseda rozhodnout o projednání věci a hlasování per rollam. Takové usnesení je přijato pouze tehdy, jestliže návrh byl odsouhlasen minimálně 75 % hlasů, přičemž musí být zastoupeny dvě významně zainteresované strany uvedené v čl. IV. bod 3. Statutu Grémia. Tajemník doručí podklady pro rozhodování všem členům Grémia emailem nebo faxem. Při hlasování mimo zasedání musí být stanoven pevný termín pro rozhodování. Jednotliví členové Grémia zasílají svá hlasování tajemníkovi. Hlasování jsou zasílána faxem nebo z firemní elektronické pošty ve formě naskenovaného dokumentu, na němž je kromě hlasování k návrhu rozhodnutí připojen i podpis hlasujícího člena Grémia. Akceptována jsou i hlasování provedená e-mailem bez připojeného vlastnoručního podpisu, přičemž tato hlasování musí být potvrzena do 5 dnů prostřednictvím doručení písemného či naskenovaného dokumentu nebo faxu tajemníkovi, v obou případech s připojením vlastnoručního podpisu. K návrhu rozhodnutí se musí vyjádřit všichni členové Grémia. O výsledku hlasování per rollam vyhotoví tajemník Grémia protokol, který rozešle všem členům Grémia nejpozději do 3 dnů po termínu rozhodnutí. Usnesení přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Grémia.
 7. Usnesení a korespondence
  1. O všech výsledcích jednání Grémia vypracuje tajemník Grémia (případně jeho zástupce) zápis s uvedením dohodnutých závěrů a seznamu přijatých usnesení, který předá všem členům Grémia nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne zasedání.
  2. Korespondenci Grémia zabezpečuje jeho tajemník.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 20. října 2020.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10