Základní odpovědnosti a pravomoci pracovníků odpovědných za jednotlivé činnosti organizace podle certifikačního programu

Pro zajištění a udržení kvality prováděných prací musí být u organizace určeny odpovědnosti a pravomoci pracovníků, kteří mají vliv na řízení činnosti.

Ke stažení

Odpovědnosti
 • je rozhodujícím partnerem certifikačního orgánu a auditorské skupiny;
 • je odpovědná za to, že ve společnosti jsou vytvořeny technické, technologické i právní podmínky certifikované činnosti;
 • je odpovědná za to, že vytvořené systémy jsou v organizaci funkční a že činnost organizace probíhá v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy;
 • je odpovědná za správnost a úplnost všech dokladů, které jsou v rámci auditů předkládány;
 • je odpovědná za správnost vyplňování všech dokladů při výstavbě plynárenských zařízení;
 • u rozsahů, kde je předepsaná autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., odpovídá za správnou realizaci staveb ve smyslu stavebního zákona – ověřuje projektovou dokumentaci, přezkoumává a schvaluje realizační dokumentaci, provádí technický dozor nad realizací staveb plynárenských zařízení a ověřuje dokumentaci skutečného provedení.
Pravomoci
 • účinně ovlivňovat veškeré dění týkající se certifikovaných činností;
 • kontrolovat pravidelně nebo namátkově v souladu s dokumentovanými postupy pracovníky podílející se na odborných činnostech;
 • rozhodovat o účasti potřebných pracovníků při dozorových činnostech Certifikačního orgánu;
 • podepisovat dokumenty související s činností Certifikačního orgánu.
Ke stažení

Odpovědnosti
 • je odpovědný za provádění kontrolní činnosti v průběhu stavby plynárenských zařízení v souladu s dokumentovanými postupy pro mezioperační kontroly;
 • je odpovědný za provádění kontrol dodržování typových pracovních (technologických) postupů a za jejich aktuálnost;
 • je odpovědný za kontrolu a požadovanou správnost výstupních dokladů předávaných provozovateli;
 • je odpovědný za správnost a kompletnost dokladů určených k uschování v organizaci;
 • je odpovědný za kontrolu případných externích dodavatelů.
Pravomoci
 • v případě zjištění nedostatků při výstavbě plynárenských zařízení přijímat okamžitá nápravná opatření;
 • ukládat pracovníkovi odpovědnému za tvorbu typových pracovních (technologických) postupů zapracování nových zkušeností z reálných staveb plynárenských zařízeních nebo změnu technologie;
 • v případě zjištění nedostatků ve výstupní dokumentaci vrátit dokumentaci k dopracování;
 • zajistit okamžitou nápravu v případě zjištění nedostatků v oblasti dodržování pracovních (technologických) postupů nebo předpisů z oblasti BOZP nebo PO.
Ke stažení

Odpovědnosti
 • je odpovědný za dodržování pracovních (technologických) postupů při výstavbě plynárenských zařízení;
 • je odpovědný za dodržování dokumentovaných postupů zajišťujících kvalitu prováděných prací;
 • je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO;
 • je odpovědný za kontrolu případných externích dodavatelů;
 • je odpovědný za provádění denních záznamů do stavebního deníku, popř. za vedení kontrolního a zkušebního plánu.
Pravomoci
 • kontrolovat své podřízené a pracovníky externího dodavatele v oblasti dodržování všech relevantních předpisů.
Ke stažení

Odpovědnosti
 • je odpovědný za dodržování pracovních (technologických) postupů při výstavbě plynárenských zařízení;
 • je odpovědný za dodržování dokumentovaných postupů zajišťujících kvalitu prováděných prací;
 • je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO;
 • je odpovědný za dodržování pracovních (technologických) postupů, dokumentovaných postupů a předpisů BOZP a PO svými podřízenými.
Pravomoci
 • kontrolovat své podřízené v oblasti dodržování všech relevantních předpisů.
Ke stažení

Odpovědnosti:
 • je odpovědný za zpracování pracovních (technologických) postupů;
 • je odpovědný za srozumitelnost a za prokazatelné seznamování příslušných pracovníků s těmito postupy;
 • je odpovědný za jejich aktuálnost a zda jsou v souladu s platnou legislativou a požadavky provozovatele;
 • je odpovědný za to, že je v organizaci technické a personální vybavení, které je v postupech předepsané.
Pravomoci:
 • namátkově kontrolovat dodržování pracovních (technologických) postupů.
Ke stažení

Pracovníci pro dozor nad svařováním oceli – EWE, EWT

Odpovědnosti
 • provádí posouzení schopnosti vykonávat svářečské a NDT práce vlastními pracovníky organizace popř. subdodavatele nejpozději v rámci přezkoumání smlouvy;
 • provádí dozor nad kvalitou svářečských prací, úplnosti vybavení pracoviště a správnou funkci pomocných přípravků a zařízení;
 • provádí namátkovou kontrolu dodržování postupů svařování na místě svařování;
 • provádí namátkově kontrolu provádění vizuální kontroly pracovníky, na něž tuto činnost delegoval;
 • zpracovává postupy svařování (WPS) a zajišťuje jejich schválení provozovatelem;
 • archivuje WPQR, WPAR, WPS, dokumenty pro metodu 71;
 • vede evidenci svářečů a provádí (zabezpečuje) jejich pravidelné školení;
 • provádí hodnocení svářečů a stanovuje nápravné opatření v oblasti svařování v organizaci;
 • potvrzuje praxi ve svařování držitelům platného osvědčení svářeče ve stanovených intervalech.
Pravomoci
 • při zjištění nedodržení postupu svařování okamžitě sjedná nápravu a má právo zastavit svářečské práce;
 • podepisovat za organizaci v potřebném rozsahu dokumenty technické povahy nezbytné k plnění uložených úkolů.

Pracovníci pro dozor nad svařováním PE – technolog nebo technik svařování plastů pro potrubní systémy

Odpovědnosti
 • provádí posouzení schopnosti vykonávat svářečské a NDT práce vlastními pracovníky organizace popř. subdodavatele nejpozději v rámci přezkoumání smlouvy;
 • provádí dozor nad kvalitou svářečských prací, úplnosti vybavení pracoviště a správnou funkci pomocných přípravků a zařízení;
 • provádí namátkovou kontrolu dodržování postupů svařování na místě svařování;
 • provádí namátkově kontrolu provádění vizuální kontroly pracovníky, na něž tuto činnost delegoval;
 • zpracovává postupy pro zhotovování PE spojů a zajišťuje jejich schválení provozovatelem;
 • archivuje postupy pro zhotovování PE spojů;
 • vede evidenci svářečů a provádí (zabezpečuje) jejich pravidelné školení;
 • provádí hodnocení svářečů a stanovuje nápravné opatření v oblasti svařování v organizaci;
 • potvrzuje praxi ve svařování držitelům platného osvědčení svářeče ve stanovených intervalech.
Pravomoci
 • při zjištění nedodržení postupu svařování okamžitě sjedná nápravu a má právo zastavit svářečské práce;
 • podepisovat za organizaci v potřebném rozsahu dokumenty technické povahy nezbytné k plnění uložených úkolů.
Ke stažení

Odpovědnosti
 • je odpovědný za zpracování a udržování systému metrologie;
 • je odpovědný za evidenci měřidel a jejich kalibraci;
 • zařazuje nově nakoupená měřidla do systému metrologie;
 • provádí kontroly informativních měřidel;
 • provádí dozor nad používanými měřidly.
Pravomoci
 • vybírat od pracovníků měřidla za účelem odeslání ke kalibraci nebo jejich kontrole.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10