Usnesení

Usnesení ze zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení konaného dne:

 • Grémium vzalo na vědomí přednesenou informaci a doporučuje přednostně certifikovat zahraniční firmy za stejných podmínek jako firmy tuzemské, nebo pro výběrové řízení uvést konkrétní nediskriminující zadávací podmínky. Grémium doporučuje postup interně projednat po právní stránce v jednotlivých plynárenských společnostech.
 • Grémium pověřuje tajemníka p. Ing. Dvořáka zajistit pravidelné vyhodnocování plnění Dohody mezi ČPS a ČIA. Pravidelný termín, rozsah a organizaci vyhodnocování běžného roku projedná se zástupci ČIA zodpovědnými ve smyslu Dohody za toto vyhodnocování.
 • Grémium bere na vědomí předložený návrh Jednacího řádu Grémia.
 • Grémium doporučuje, aby při výběru dvou zástupců plynárenských společností do auditorských skupin, byli osloveni, pokud možno, zástupci z různých společností.
 • Další doplnění členů auditních skupin bude možno projednat na dalším jednání Grémia.
 • Grémium souhlasí s provedenými či požadovanými úpravami návrhu revize TPG 923 01 zaznamenanými v pracovním návrhu této revize, který tvoří přílohu zápisu.
 • Grémium souhlasí s návrhem Změny Statutu Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení, reagující na nově platné normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067 a na schválené Změny 1 TPG 923 01-1 a Změny 3 TPG 923 01-2.
 • Po schválení návrhu Změny Statutu Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení Radou ČPS budou zrušeny tyto interní předpisy Grémia:
  • Metodika prvotního ověřování shody certifikačního procesu před zahájením činnosti certifikačních orgánů v systému certifikace organizací,
  • Metodika kontroly certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu,
  • Požadavky na certifikační orgány v systému certifikace organizací. Zrušení těchto předpisů bude provedeno k datu schválení Změny Statutu Grémia Radou ČPS.
 • Grémium souhlasí s rámcovými zásadami nového procesu certifikace organizací obsaženými v návrhu nového Statutu Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení. Návrh bude dále upravován.
 • Grémium souhlasí s nastavením systému certifikace organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení v souladu se specifikací požadavků na jednotlivé certifikační programy (požadavky na produkt) Grémiem pro certifikaci.
  Akreditace certifikačních orgánů bude prováděna Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17 065 a to nejpozději od doby ukončení platnosti původní normy ČSN 45 011.
 • V zájmu zachování nezávislosti certifikačních orgánů a jejich akreditace v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17 065 Grémium navrhuje přehodnotit Statut Grémia a jeho působnost omezit na:
  • definici požadavků na jednotlivé certifikační programy
  • specifikaci okruhu kandidátů externích posuzovatelů z řad zástupců držitelů licencí pro spolupráci s ČIA při kontrole certifikačních orgánů
 • V zájmu jednoznačného naplnění legislativních povinností držitelů licencí přehodnotit Statut Grémia a jeho rozhodovací práva omezit na zástupce držitelů licencí na přepravu a distribuci plynu. Ostatní zájmové skupiny budou členy Grémia s hlasem poradním.
 • Grémium bere na vědomí přednesené návrhy i jejich připomínky a ukládá pracovní skupině, která bude navržena předsedou Grémia, zpracovat dvě možné varianty dalšího postupu:
  1. varianta – Zpracovat návrh certifikace montážních organizací certifikačními orgány, akreditovanými v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067.
  2. varianta – Zpracovat návrh certifikace montážních organizací neakreditovanými certifikačními orgány.

  Zpracovat právní dopady obou dvou variant a před zasedáním Grémia projednat navržené varianty se všemi zájmovými skupina Grémia. Termín: do 5. 3. 2014.

 • Grémium bere na vědomí stanovisko ČKAIT a jednomyslně schvaluje požadavek na odpovědnou osobu pro certifikaci ostatních (speciálních) technologií – v rozsah O4 – Výstavba a oprava zařízení protikorozní ochrany se nemění a je požadován v rozsahu AT TZS.
 • Ing. Pavel Káčer byl všemi hlasy přítomných členů Grémia potvrzen na další období ve funkci předsedy Grémia.
 • Ing. Jan Dvořák byl všemi hlasy přítomných členů Grémia zvolen tajemníkem Grémia.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu v požadavcích u certifikace pro činnosti na ocelovém plynovodu – v rozsahu S3 až S5 jsou požadováni dva stavbyvedoucí v PP. Počet stavbyvedoucích pro rozsah S1 a S2 nebude předepsán.
 • Grémium jednomyslně schvaluje zrušení pozice vedoucí stavby v požadavcích u certifikace pro činnosti na ocelovém plynovodu – v rozsahu S1 až S5.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu v požadavcích u certifikace pro činnosti na ocelovém plynovodu – v rozsahu S3 jsou požadováni dva vedoucí montážní pracovníci. Požadavek na vzdělání montážního pracovníka se u rozsahu S4 a S5 upravuje na ZV.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu v požadavcích u certifikace pro činnosti na ocelovém plynovodu – v rozsahu S2 až S5 v kategorii technického vybavení se u montážního vozidla vypouští požadavek nosnosti (do/nad 3,5 t).
 • Grémium schvaluje v počtu 12 hlasů v poznámce 18) a 19) k rozsahu certifikace pro činnosti na ocelovém plynovodu od rozsahu S3 až S5 vypuštění požadavku pro kontrolní tlakoměry s platnou kalibrací na pokrytí rozsahu 0–60 bar. Jeden se zdržel hlasování.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu v požadavku certifikace pro činnosti na PE plynovodu – v rozsahu pro P3 – jsou požadováni dva stavbyvedoucí v PP a pro montážního pracovníka je požadováno ZV.
 • Grémium jednomyslně schvaluje úpravu v poznámce 15) k rozsahu certifikace pro činnosti na PE plynovodech – dimenzi stlačovadel (mechanická + hydraulická) upravuje na dn 160, přičemž počet stlačovadel a jejich druh musí umožnit stlačení plynovodu najednou ve dvou místech.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu požadavku pro certifikaci bezvýkopových technologií – v rozsahu N1 až N7 se ruší pojem vedoucí stavby. Počet stavbyvedoucích zůstává nezměněn, jejich kvalifikace je předepsána AT TZS.
 • Grémium bere na vědomí informaci o návrhu rozsahu certifikace pro tlakové zkoušky a sušení plynovodu v rozsahu S3 až S5 a ukládá panu Ing. Františku Fejglovi projednat ve spolupráci s TKG a firemními odborníky problematiku související s navrhovanými rozsahy certifikace.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu požadavků pro certifikaci ostatních (speciálních) technologií – v rozsahu O1 a O2 se ruší pojem vedoucí stavby. V rozsazích O3 a O4 se ruší požadavek na kvalifikaci odpovědné osoby podle ČSN EN 15257.
 • Grémium jednomyslně schvaluje změnu v požadavcích u certifikace ostatních (speciálních) technologií (Výroba, montáž, rekonstrukce, opravy, údržba a uvádění nových regulačních stanic plynu do provozu) – v rozsahu O7 (R2) – jsou požadováni dva stavbyvedoucí v PP.
 • Grémium schvaluje platnost schválených změn od 1. 1. 2013 s přechodným obdobím 2 roky. Organizace s platným certifikátem musí splnit schválené změny nejpozději do termínu prvního pravidelného kontrolního auditu, tzn. nejpozději do 31. 12. 2014. Ověření plnění těchto změn bude probíhat v rámci kontrolních auditů certifikovaných organizací. Certifikační orgány mají povinnost v tomto smyslu v dostatečném předstihu informovat své certifikované organizace. Nové certifikace budou probíhat plně v souladu se schválenými změnami.
 • Grémium schvaluje uveřejnění všech schválených změn v rozsazích certifikace a jejich aktualizaci na webových stránkách Českého plynárenského svazu pod záložkou Grémia.
 • Grémium bere na vědomí informaci o požadavcích kvalifikace pracovníků odpovědných za jednotlivé činnosti organizace podle certifikačních programů, včetně požadavku na organizace ověřující kvalifikace a způsobu ověřování kvalifikačního orgánu a vrací ji zpět TKG k opětovnému projednání.
 • Grémium bere na vědomí informaci o návrhu zavést nový rozsah certifikace – zemní práce a vrací ji zpět TKG k opětovnému projednání.
 • Grémium bere na vědomí požadavek zástupce certifikačního orgánu o důsledném dodržování TPG 923 01-2 včetně všech schválených změn.
 • Grémium jednomyslně schvaluje návrh na změnu požadavků uplatňovaných v jednotlivých rozsazích certifikace procesů – tento návrh tvoří přílohu zápisu.
 • Grémium schvaluje uveřejnění návrhu TKG na změnu požadavků uplatňovaných v průběhu certifikace procesů v jednotlivých rozsazích certifikace a jejich aktualizaci na webových stránkách Svazu pod záložkou Grémia.
 • Grémium jmenuje pro následující kalendářní rok ověřovací komisi v tomto složení: Ing. František Fejgl (za zájmovou skupinu držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu), Ing. Zdeněk Kordík (za TKG), Ing. Petr Crha (za zájmovou skupinu profesního sdružení montážních organizací (asociace)). Takto ustavená komise je určena pro kontrolu všech certifikačních orgánů (dle bodu 1. a 2. Metodiky kontroly certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu) v daném kalendářním roce. Podmínka obměnění jednoho člena komise oproti předchozímu složení komise byla splněna. Tato komise také dokončí kontrolu CO ČSSP započatou v roce 2011.
 • Grémium jmenuje (schváleno PER ROLLAM v listopadu 2010) níže uvedené:
  1. Jan Barták (navrhl innogy Plynoprojekt, s.r.o.);
  2. Ing. Pavel Bartoš (navrhl NET4GAS, s.r.o.);
  3. Ing. Petr Crha, CSc. (navrhl CEPS a.s.);
  4. Ing. Zdeněk Kordík (navrhl innogy GasNet, s.r.o.);
  5. Jana Pešíková (navrhly innogy Distribuční služby, s.r.o.);
  6. Petr Sochůrek (navrhl Kosogass – inženýring, s.r.o.);
  7. Ing. Jiří Suchánek (navrhla Jihomoravská plynárenská, a.s.);
  8. Ing. Milan Šanta (navrhl GAS s.r.o.);
  9. Ing. Petr Štefl (navrhl ČPS);
  10. Ing. Ivo Vejvoda (navrhl NET4GAS, s.r.o.);
  11. Ing. Pavel Vinarský (navrhl ČSSP)
  členy Technické komise Grémia.
  Grémium jmenuje (schváleno PER ROLLAM v lednu 2011) na návrh Technické komise Grémia Ing. Zdeňka Kordíka předsedou Technické komise Grémia.
 • Grémium jednomyslně schvaluje návrh Technické komise Grémia na změnu rozsahů certifikace mezi jednotlivými certifikačními skupinami.
 • Všichni členové Grémia vyjádřili písemný souhlas (schváleno PER ROLLAM) s níže uvedenými materiály, které ke schválení Grémiu předložila Technická komise GAS s.r.o.:
  1. Požadavky pro certifikaci pro skupinu S3 podle změny TPG platné od ledna 2010
  2. Certifikační program CP S3/IV (Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli do DN 100 a délce do 50 m v otevřených výkopech o max. provozním přetlaku ≤ 40 bar a s přetlakem ≤ 5 bar bez omezení světlosti a délky).
 • Grémium schválilo (všichni přítomní byli pro) upravený konsensuální návrh Statutu k předložení Radě ČPS. Grémium požádá Radu ČPS o jeho projednání na jejím nejbližším zasedání (dne 7. 11.).
 • Grémium schvaluje předložený návrh Jednacího řádu Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnešním dnem. Původní Jednací řád ze dne 27. května 2008 tímto pozbývá platnosti.
 • Grémium podmíněně schvaluje upravený návrh Požadavků na certifikační orgány v systému certifikace organizací. Požadavky na certifikační orgány v systému certifikace organizací vstoupí v platnost za podmínky, že Rada ČPS na svém jednání schválí Statut Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení.
 • Grémium podmíněně schvaluje návrh Metodiky prvotního ověřování shody certifikačního procesu před zahájením činnosti certifikačních orgánů v systému certifikace organizací. Metodika prvotního ověřování shody certifikačního procesu před zahájením činnosti certifikačních orgánů v systému certifikace organizací vstoupí v platnost za podmínky, že Rada ČPS na svém jednání schválí Statut Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení.
 • Grémium podmíněně schvaluje upravený návrh Metodiky kontroly certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu. Metodika kontroly certifikačních orgánů pracujících v systému certifikace organizací v průběhu certifikačního procesu vstoupí v platnost za podmínky, že Rada ČPS na svém jednání schválí Statut Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení.
 • Grémium jmenuje první dva členy tříčlenné ověřovací komise pro rok 2011 (od 1. 1. 2011): Ing. František Fejgl (zástupce zájmové skupiny držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu, výrobu plynu a uskladňování) a pan Petr Sochůrek (zástupce zájmové skupiny profesního sdružení montážních organizací).
 • Přezkumná komise shledala dokumentaci předloženou ČSSP jako platnou. Přezkumná komise dále shledala shodu v uplatňování platné certifikační dokumentace při vlastním auditu první certifikované organizace. Grémium tedy uděluje souhlas s prováděním certifikačního procesu Certifikačním orgánem ČSSP dle TPG 923 01, a to na dobu určitou 18 měsíců (do 18 měsíců musí Verifikační orgán ČSSP získat akreditaci u ČIA). Certifikáty vydané Certifikačním orgánem před tímto datem nebudou i nadále uznávány. Všichni přítomní vyjádřili souhlas.
 • Grémium souhlasí s postoupení žádosti ČSSP o možnosti členství zástupce certifikačního orgánu ČSSP v grémiu Radě ČPS.
 • Grémium žádá technickou komisi, zda by nepřezkoumala, zda by nebylo vhodné upravit požadavky pro skupinu S2.
 • Grémium bere na vědomí odstoupení pana Ing. Petra Franka z funkce předsedy grémia. Grémium souhlasí (všemi hlasy přítomných), aby se pan Ing. Pavel Káčer stal novým předsedou Grémia.
 • Grémium bere na vědomí zprávu přezkumné komise o průběhu přezkumu certifikačního orgánu ČSSP. Předseda grémia bude dopisem informovat ČSSP o závěrech přijatých na dnešním jednání grémia.
 • Grémium projednalo a zapracovalo připomínky k připravované novele Statutu grémia. Tajemník rozešle členům grémia upravený návrh novely Statutu grémia ke konečným připomínkám. Členové grémia zašlou tajemníkovi své připomínky nejpozději do 4. září 2009 do 8.00 h. Tajemník předá finální podobu generálnímu sekretáři ČPS, návrh novely Statutu bude předložen Radě ČPS ke schválení.
 • Grémium rozhodlo, že minimální hranicí u pracovního poměru je 50 % fondu pracovní doby.
 • Grémium rozhodlo, že doba pro archivaci dokumentace jednotlivých staveb činí 5 let.
 • Grémium požádalo zástupce provozovatelů PZ, aby zaslali tajemníkovi svá stanoviska k rozšíření požadavku u skupiny S4 o stavbyvedoucí. Termín: do příštího zasedání
 • Grémium schvaluje zveřejnění Metodiky ověřování činnosti certifikačního orgánu na webových stránkách Českého plynárenského svazu pod záložkou Grémia. Dále se členové Grémia dohodli na zveřejnění všech doposud přijatých usnesení tohoto Grémia na webových stránkách ČPS. Grémium pověřilo Ing. Petra Crhu, CSc., provedením aktualizace dokumentu, vytvořeného v předchozí etapě certifikační činnosti, který obsahoval všechny kvalifikační požadavky PDS. Tento aktualizovaný dokument bude pak uložen u tajemníka Grémia (Grémium zatím nerozhodlo o jeho zveřejnění.)
 • Grémium projednalo žádost ČSSP, stanovilo přezkumnou komisi ve složení: Ing. František Fejgl, Ing. Cedrik Klimeš a Petr Sochůrek. ČSSP bude informována dopisem o složení komise a o dokladech, které bude nutné doložit pro ověření certifikačních postupů. Ing. Robin Profeld, jakožto pracovník jiného certifikačního orgánu, se vždy ohledně projednávání žádosti ČSSP zdržel hlasování.
 • Grémium rozhodlo, že skupina S3 bude předefinována následovně: S3 – ocelové plynovody do DN 100 včetně, s nejvyšším provozním tlakem do 40 barů včetně a délce do 50 m. Grémium zároveň žádá Technickou sekci ČPS o změnu TPG 923 01 a společnost GAS s.r.o. o změnu rozsahu akreditačního osvědčení u certifikačního orgánu společnosti GAS s.r.o.
 • Členové Grémia byli informováni o tom, že Rada ČPS přijala dne 24. 6. 2008 na svém zasedání nového člena Grémia Ing. Martina Kuglera, jenž byl nominován společností innogy Plynoprojekt, a.s.
 • Všichni členové Grémia a tajemník Grémia podepsali prohlášení o zachování mlčenlivosti.
 • Povinnost/doporučení akreditace u ČIA Grémium konstatuje, že ČIA zavedla systém akreditace certifikace procesů organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních. Proto bude vyžadovat, aby každý certifikační orgán do 18 měsíců od schválení postupů certifikace a certifikačních programů Grémiem dosáhl akreditace svého systému u ČIA. Do té doby Grémium bude vyhodnocovat shodu činnosti tohoto certifikačního orgánu s požadavky TPG 923 01 – 1, 2, a to poprvé do 3 měsíců od schválení postupů certifikace a certifikačních programů Grémiem a zpravidla podruhé po prvním roce činnosti certifikačního orgánu.
 • Grémium pověřuje Ing. Petra Crhu, CSc., a Ing. Petra Štefla zhotovením 1. verze Metodického pokynu. Po té bude tato verze Metodického pokynu konzultována s právníkem.
 • Grémium doporučuje větší zviditelnění skutečnosti, že Grémium ve své činnosti jedná a rozhoduje nezávisle na orgánech ČPS (není poradním orgánem Rady ČPS).
 • Zavedení jednotné metodiky hodnocení v rámci celé ČR umožní využívat výsledků z hodnocení i v procesu certifikace podle TPG 923 01. Proto, aby nebyly hodnotící protokoly obsahující citlivé údaje zneužívány, Grémium doporučuje dodržovat současně všechny níže uvedené zásady:
  1. Hodnotící protokol stavby může být zaslán jen tomu certifikačnímu orgánu, který bude danou společnost certifikovat (bude s ní mít uzavřenou smlouvu o certifikaci).
  2. Hodnotící protokol bude zaslán jen na základě požadavku certifikačního orgánu.
  3. Žadateli budou zaslány hodnotící protokoly na všechny stavby dané právě certifikované společnosti, jež budou k dispozici.
 • Grémium rozhodlo, že požadavek v rozsahu certifikace G-S4 (vztah EWE k organizaci) bude zachován – změna nebyla schválena, skupina S3 bude předefinována, aby lépe vyhovovala systému odstupňování certifikace v rámci ocelových plynovodů a uložilo Technické komisi Certifikačního a registračního orgánu výrobků a organizací GAS s.r.o. projednat a navrhnout nový rozsah certifikace pro skupinu S3. Grémium vzalo na vědomí, že tato změna bude dlouhodobým procesem vyžadujícím změnu TPG 923 01 a zároveň i rozsahu akreditačního osvědčení u certifikačního orgánu společnosti GAS s.r.o.
 • Grémium souhlasí se změnou v systému vyhledávání certifikovaných společností. (Souhlas byl nutný vzhledem k tomu, že požadavek na zprovoznění vyhledávače vzešel z jednoho z minulých jednání Grémia.)
 • Ing. Petr Frank byl všemi hlasy přítomných členů Grémia zvolen předsedou Grémia (Ing. Petr Frank se zdržel hlasování).
 • Ing. Jana Kymplová byla všemi hlasy přítomných členů Grémia zvolena tajemníkem Grémia.
 • Přítomní členové Grémia jednomyslně schválili nový Jednací řád Grémia se zapracovanými změnami.
 • K návrhu skupiny innogy, aby výsledky jejich hodnocení mohly být využity všemi členy Grémia, pověřuje Grémium Ing. Pavla Káčera, aby svolal pracovní skupinu za účasti dalších zástupců distributorů, která by návrh prodiskutovala a připravila výstupy z těchto hodnocení pro účely využití Grémiem.
 • Ing. Robin Profeld požádá Český institut pro akreditaci, o.p.s. o stanovisko k možnosti okamžitého zahájení akreditace certifikace organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských organizací. V případě kladného stanoviska bude uloženo, na příštím zasedání Grémia, certifikačním orgánům povinnost tuto činnost akreditovat.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10