Statut grémia

STATUT
grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti
v oblasti plynárenských zařízení


I. ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Grémium pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení (dále jen Grémium) je zřízeno Českým plynárenským svazem (dále jen ČPS) v souladu s hlavou VII. Stanov ČPS pro koordinaci, strategické a metodické řízení procesů v oblasti plynárenských zařízení. Grémium je integračním prvkem při zajišťování vysoké odborné úrovně organizací působících v plynárenství, který stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé certifikační rozsahy v zájmu zajištění jednotného přístupu certifikačních orgánů působících v této oblasti.

Na základě dohody držitelů licencí na přepravu plynu a distribuci plynu s počtem připojených zákazníků nad 90 tisíc se certifikace provádí v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17 065 za účelem zajištění plnění povinností vyplývajících držitelům těchto licencí z § 11 odst. 1 písmeno a), d), i) a l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) v platném znění a dalších právních předpisů.

Cílem certifikace je zajištění vysoké úrovně provádění prací v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení a tím dosažení jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Certifikace se provádí podle certifikačního schématu, který je zakotven v TPG 923 01 platných od 1. 7. 2015 (dále jen TPG 923 01) a jenž určuje základní podmínky procesu certifikace v oblasti plynárenských zařízení. Vlastníkem certifikačního schématu je ČPS.II. PŮSOBNOST GRÉMIA

 1. Grémium stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé rozsahy certifikace v souladu s článkem 3.8 ČSN EN ISO/IEC 17 065 a článkem 2.18 TPG 923 01 jakožto "technické specifikace".
 2. Na základě požadavků svých členů nebo z důvodů změn příslušných předpisů Grémium projednává a schvaluje návrhy na změny nebo vydání nových technických specifikací pro jednotlivé rozsahy certifikace.
 3. Při změně nebo vydání nových technických specifikací je na základě článku 6.1 písmeno b) TPG 923 01 Grémium oprávněno stanovit lhůtu do kdy musí certifikované organizace splnit nově stanovené požadavky na proces vyplývající ze změny nebo vydání nových technických specifikací. Tato lhůta musí být přiměřená a odůvodněna.
 4. Grémium zajišťuje zveřejnění technických specifikací pro jednotlivé rozsahy certifikace způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím webových stránek ČPS.
 5. V souladu s článkem 2.4 TPG 923 01 na návrh plynárenských podnikatelů (viz. článek 2.16 TPG 923 01) Grémium schvaluje seznam členů auditorských skupin zastupující plynárenské podnikatele a zasílá ho certifikačním orgánům pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti plynárenských zařízení (dále jen "certifikační orgány").
 6. Podle článku 4.10.2 TPG 923 01 z řad zástupců plynárenských podnikatelů Grémium navrhuje do skupiny posuzovatelů ČIA odborné zástupce do skupiny posuzovatelů ČIA, která kontroluje ve své působnosti v rámci akreditace ČIA jednotlivé certifikační orgány.
 7. Grémium stanovuje odbornou náplň a prostřednictvím ČPS zajišťuje školení členů auditorské skupiny, pracovníků certifikačních orgánů, podílejících se na přezkumu a rozhodnutí o certifikaci a posuzovatelů, které navrhuje ČIA za účelem jejich seznámení s novými a novelizovanými předpisy, novými pracovními postupy, technologiemi a technickým vybavením v rámci všech rozsahů certifikace, a to v souladu s článkem 4.9.2 TPG 923 01.
 8. V souladu s uzavřenou dohodou o spolupráci mezi ČPS a ČIA Grémium jmenuje usnesením své zástupce do poradních orgánů ČIA, jako jsou technické výbory a technické komise. Tito jmenovaní zástupci se řídí usneseními z Grémia, ustanoveními příslušných technických pravidel a především TPG 923 01 a příslušnými pravidly ČIA pro fungování těchto poradních orgánů.
 9. Pro řešení technických a odborných záležitostí v oblasti certifikace, Grémium zřizuje odborné pracovní skupiny.
 10. Grémium ve své činnosti jedná a rozhoduje nezávisle na orgánech ČPS (není poradním orgánem Rady ČPS).


III. SYSTÉM CERTIFIKACE ORGANIZACÍ

 1. Cílem odborných pracovních skupin, které podle článku II. bod 9. zřizuje Grémium je posuzovat technické a odborné záležitostí v oblasti certifikace včetně zajištění vyváženosti technických specifikací, které dle hlavy VII. Článku 2. Stanov ČPS a též dle článku 2.18 TPG 923 01 musí být před jejich schválením v Grémiu konzultované s dotčenou odbornou veřejností (s příslušnými profesními sdruženími či spolky organizací, které mají jako významný podíl své činnosti provádění prací v oblasti plynárenských zařízení).
 2. Členy odborných pracovních skupin jmenuje Grémium z odborníků na řešenou problematiku, přičemž členové odborných pracovních skupin nemusí být současně členy Grémia.
 3. Jednání odborných pracovních skupin svolává a řídí vedoucí těchto skupin, které jmenuje Grémium ze svých členů.
 4. Při rozhodování a hlasování o výsledcích činnosti v odborných pracovních skupinách má každý člen této skupiny jeden hlas. O výsledcích hlasování je pořízeno usnesení s tím, že nesouhlasná stanoviska se v usnesení uvedou společně s jejich odůvodněním. Výsledky a výstupy z těchto skupin mají pro jednání Grémia poradní charakter.
 5. Činnost odborných pracovních skupin zaniká na základě usnesení Grémia po splnění úkolu uloženého Grémiem.


IV. ORGANIZACE A SLOŽENÍ GRÉMIA, ČLENSTVÍ V GRÉMIU

 1. Složení Grémia reprezentuje zastoupení i různorodost subjektů působících v plynárenství. Členy Grémia jmenuje Rada ČPS jako fyzické osoby zastupující příslušný subjekt na základě jeho žádosti.
 2. Složení Grémia je reprezentováno následujícími významně zainteresovanými stranami s uvedením hlasovacích práv dle hlavy VII. článku 2 Stanov ČPS:
  1. Členové Grémia s právem hlasovacím:
   1. zástupci držitele licence na přepravu plynu
   2. zástupci držitelů licencí na distribuci plynu s počtem připojených zákazníků nad 90 tisíc
  2. Členové Grémia s právem poradním:
   1. zástupci profesních spolků montážních organizací (asociace)
   2. zástupci zájmových spolků
   3. zástupci certifikačních orgánů
 3. Zástupci významně zainteresovaných stran, "profesní spolky montážních organizací (asociace)" a "zájmové spolky" musí mít veřejně dostupný seznam své členské základny. U profesního spolku montážních organizací musí nadpoloviční většina členů aktivně podnikat v oblasti plynárenských zařízení.
 4. Držitel licence na přepravu plynu a každý z držitelů licencí na distribuci plynu s počtem připojených zákazníků nad 90 tisíc má právo být v Grémiu zastoupen maximálně třemi zástupci, každé profesní spolky montážních organizací (asociace) a každý zájmový svaz splňující podmínku dle bodu 3. tohoto článku mají právo být zastoupeny v Grémiu maximálně dvěma zástupci. Certifikační orgán má právo být zastoupen v grémiu jedním zástupcem.
 5. Na členství v Grémiu podává příslušná organizace písemnou přihlášku Radě ČPS, ve které musí být uvedeno, za jakou zájmovou skupinu má být členství zřízeno, název organizace a jméno navrhovaného zástupce. Pro členství v grémiu není podmínkou individuální členství v ČPS. V případě zamítnutí žádosti musí být žadateli písemně sdělen důvod zamítnutí. Seznam členů Grémia vede tajemník včetně elektronických adres, které jsou povinni členové grémia sdělit.
 6. Členové Grémia se účastní jednání osobně nebo v zastoupení na základě písemného pověření příslušné právnické či fyzické osoby, která člena Grémia nominovala.
 7. Na svém prvním zasedání členové Grémia zvolí předsedu, který musí být členem Grémia.
 8. Funkční období předsedy je 3 roky. Po jeho uplynutí může být předseda na základě výsledků hlasování ve funkci potvrzen na další období. Funkční období členů není omezeno, je však závislé na platnosti pověření zastupovat v Grémiu svého navrhovatele. Předseda může na vlastní písemnou žádost odstoupit. Odvolání předsedy z funkce je možné jen nadpoloviční většinou hlasů členů Grémia s právem hlasovacím. Grémium je pak povinno zvolit nového předsedu do 60 dní.
 9. Tajemníka Grémia jmenuje a odvolává Grémium na návrh svého předsedy. Tajemník nebo jeho zástupce se účastní zasedání Grémia, nemá však hlasovací právo a při své činnosti postupuje podle pokynů předsedy Grémia. Jeho činnost hradí ČPS.
 10. Podle potřeby mohou být přizváni k projednání určitých otázek (např. technických a odborných) i další osoby, které však nemají hlasovací právo.
 11. Náklady spojené s účastí v grémiu hradí jeho členům subjekty, které je do Grémia delegovaly, pokud není dohodnuto jinak.


V. HLASOVÁNÍ V GRÉMIU

 1. Každý člen Grémia s právem hlasovacím má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Grémia.
 2. Grémium je usnášeníschopné za přítomnosti alespoň 50 % členů Grémia nebo jejich zástupců s právem hlasovacím dle článku III bodu 2 A. tohoto Statutu (držitel licence na přepravu plynu a držitelé licencí na distribuci plynu s počtem připojených zákazníků nad 90 tisíc).
 3. V případě nezbytnosti může předseda rozhodnout o projednání věci a hlasování per rollam. V takovém případě je hlasování Grémia platné, pokud se v dané věci vyjádří minimálně 75 % členů Grémia s právem hlasovacím.
 4. Usnesení Grémia se přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů Grémia s právem hlasovacím přítomných na zasedání Grémia a v případě hlasování per rollam nadpoloviční většinou hlasů členů Grémia s právem hlasovacím, kteří se vyjádřili k dané věci.


VI. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI GRÉMIA A NAVAZUJÍCÍCH PRACÍ

 1. Organizaci a administrativu spojenou s činností a zasedáními Grémia zajišťuje v souladu s jednacím řádem tajemník.
 2. Vedení a zveřejnění dokumentů Grémia, sledování jejich platnosti a informační servis pro práci Grémia zajišťuje ČPS.


VII. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ GRÉMIA

 1. Členové Grémia jsou povinni:
  • účastnit se aktivně práce Grémia,
  • jednat nestranně a ve svém rozhodování se řídit pouze odbornými hledisky,
  • zaujímat k projednávaným problémům a podkladům odborná stanoviska, popř. předkládat stanoviska písemná, nemohou-li se zúčastnit jednání osobně.
 2. Členové Grémia jsou oprávněni:
  • předkládat iniciativní návrhy do programu činnosti Grémia,
  • uplatňovat stanoviska svých navrhovatelů,
  • seznamovat se s veškerými podklady souvisejícími s prací a jednáním Grémia.


VIII. ZÁNIK ÚČASTI, ZRUŠENÍ GRÉMIA

 1. Člen Grémia může vystoupit z Grémia na základě jeho písemného oznámení doručeného Radě ČPS.
 2. Rada ČPS odvolá člena Grémia na základě písemného návrhu právnické nebo fyzické osoby, kterou v Grémiu zastupoval doručeného Radě ČPS.
 3. Členství v Grémiu končí rovněž členovi dnem smrti fyzické nebo zániku právnické osoby, která ho do Grémia nominovala.
 4. Zánik Grémia:
  Grémium zaniká na základě rozhodnutí 75% většiny hlasů členů Grémia s právem hlasovacím. Pro platnost tohoto rozhodnutí musí být jednání přítomny minimálně 2/3 ze všech členů Grémia s právem hlasovacím.
 5. Zrušení Grémia:
  Grémium může být zrušeno rozhodnutím Rady ČPS v případě porušování Statutu.


IX. PRAVIDLA JEDNÁNÍ GRÉMIA

 1. Podrobná pravidla pro jednání Grémia stanoví jeho Jednací řád, který přijme Grémium na svém prvním zasedání. Grémium svolává předseda nejméně 1× ročně. V případě, že o svolání mimořádného zasedání Grémia požádá nejméně 1/3 jeho členů s právem hlasovacím, je předseda Grémia povinen jej svolat do 1 měsíce od doručení požadavku.
 2. Obsahovou a organizační přípravu práce Grémia zabezpečuje tajemník Grémia v dohodě s předsedou a příslušnými členy Grémia podle problematiky, která má být projednána.


X. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Všichni členové Grémia pro certifikaci organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynových zařízení, nominovaní před termínem účinnosti tohoto Statutu jako zástupci držitele licence na přepravu plynu a držitelů licencí na distribuci plynu s počtem připojených zákazníků nad 90 tisíc se stávají členy Grémia pro certifikaci organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti plynárenských zařízení s právem hlasovacím a se stejným funkčním zařazením podle tohoto Statutu.
 2. Všichni členové Grémia pro certifikaci organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynových zařízení, nominovaní před termínem účinnosti tohoto Statutu jako zástupci profesních spolků montážních organizací (asociace), zájmových spolků a certifikačních orgánů se stávají členy Grémia pro certifikaci organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti plynárenských zařízení s právem poradním podle tohoto Statutu.
 3. Tajemník Grémia pro certifikaci organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynových zařízení, nominovaný před termínem účinnosti tohoto Statutu se stává tajemníkem Grémia podle tohoto statutu.
 4. Všechny dokumenty Grémia pro certifikaci organizací vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynových zařízení platné a účinné před termínem účinnosti tohoto Statutu jako jsou například požadavky na personální a technické vybavení pro certifikaci procesů pro všechny vymezené rozsahy, usnesení, zápisy apod. zůstávají nadále platné a účinné.


Tento Statut byl schválen Radou ČPS na jejím zasedání dne 21. 9. 2015 a nahrazuje Statut Grémia schválený dne 1. dubna 2014 a to s účinností ode dne jeho schválení.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10