Jednací řád

Grémium pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti
v oblasti plynárenských zařízení (dále jen Grémium)

JEDNACÍ ŘÁD

 1. Grémium se schází:
  1. v plánovaných termínech podle programu činnosti,
  2. podle potřeby k řešení naléhavých otázek.
 2. Obsahovou a organizační přípravu práce Grémia zabezpečuje tajemník Grémia (dále jen tajemník) v dohodě s předsedou a příslušnými členy Grémia podle problematiky, která má být projednána.
 3. Zasedání Grémia svolává tajemník, formou písemné nebo elektronické pozvánky, po dohodě s předsedou Grémia a to nejméně 1× ročně.
 4. Návrh na svolání Grémia může podat kterýkoliv jeho člen s konkrétním programem zasedání. O svolání takovéhoto zasedání rozhodne předseda Grémia.
 5. Na základě požadavku alespoň 1/3 členů Grémia s právem hlasovacím je předseda povinen svolat mimořádné zasedání Grémia a to do jednoho měsíce od doručení požadavku.
 6. Podklady pro jednání zasílá tajemník členům Grémia s potřebným předstihem v elektronické podobě na elektronické adresy vedené u seznamu členů Grémia, zpravidla tak, aby je obdrželi nejméně 10 dnů před jednáním. Odesláním elektronického dokumentu na tuto adresu se dokument považuje za doručený.
 7. Jednání Grémia řídí předseda nebo jím pověřený člen.
 8. Jednání Grémia je usnášeníschopné za splnění podmínek uvedených v článku IV. bodu 2. Statutu Grémia.
 9. Hlasování Grémia probíhá za fyzické účasti členů s právem hlasovacím nebo jejich zástupců. V případě nezbytnosti může předseda rozhodnout o projednání věci a hlasování per rollam.
 10. V případě projednávání věci a hlasování per rollam musí podklady obdržet všichni členové Grémia nejpozději dva pracovní dny předem. O výsledku hlasování per rollam vyhotoví tajemník Grémia protokol, který rozešle všem členům Grémia. V případě, že více jak 1/3 členů Grémia zpochybní platnost tohoto protokolu, je předseda Grémia povinen svolat do třiceti dnů jednání Grémia.
 11. Ze všech řádně a mimořádně svolaných zasedání a o všech výsledcích jednání Grémia vypracuje tajemník Grémia zápis včetně přijatých usnesení, který po schválení předsedou Grémia rozešle všem členům Grémia nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne zasedání.
 12. Korespondenci Grémia zabezpečuje jeho tajemník.
 13. Grémium svým usnesením zřizuje odborné pracovní skupiny pro řešení technických a odborných záležitostí. Současně se usnesením jmenují vedoucí těchto skupin, kteří zodpovídají za plnění uložených úkolů a předávají výsledky předsedovi Grémia a v kopii tajemníku Grémia.
 14. Zrušení těchto skupin, pokud automaticky nezanikají splněním uloženého úkolu a odvolání jmenovaných zástupců projednává Grémium na požadavek člena nebo předsedy Grémia. Hlasování a rozhodnutí probíhá standardně podle bodu 4 a 9 tohoto Jednacího řádu a vydává se usnesením Grémia.
 15. Jednání odborné pracovní skupiny svolává a řídí vedoucí těchto skupin.
 16. Členové odborných pracovních skupin nemusí být současně členy Grémia. Vedoucí těchto skupin musí být členem Grémia.
 17. Rozhodování a hlasování o výsledcích činnosti v odborných pracovních skupinách probíhá na rovnosti hlasovacích práv všech členů této skupiny. Výsledky a výstupy z těchto skupin mají pro jednání Grémia poradní charakter.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 21. 9. 2015.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10