Statut TKK

STATUT
Technické koordinační komise Českého plynárenského svazu


I. Uvodní ustanovení

 1. Technická koordinační komise Českého plynárenského svazu (dále jen „TKK“) je odborná skupina jmenovaná Radou Českého plynárenského svazu (dále jen „ČPS)“ v souladu se zněním stanov ČPS.
 2. TKK je odpovědná za zadání pro tvorbu a změny předpisů v oblasti Technických pravidel G (TPG), Technických doporučení G (TDG) a Technických instrukcí (TIN) v oboru plynových zařízení (dále jen „pravidla praxe“). Ve svém rozhodování je samostatná a nezávislá na orgánech ČPS.

II. Působnost TKK

 1. TKK na základě požadavků členů ČPS i z vlastní iniciativy rozhoduje o potřebě tvorby nových, změn a revizí stávajících pravidel praxe v oboru plynových zařízení. Za tím účelem soustřeďuje a vyhodnocuje náměty pro jejich tvorbu, změny a revize.
 2. K jednotlivým návrhům na tvorbu, změny nebo revize pravidel praxe zajišťuje Technický odbor ČPS (dále jen „TO ČPS“) zpracování analýzy, na jejímž základě se určuje technický obsah dokumentu, předpokládané náklady na zpracování pravidel praxe a jejich věcný a ekono­mický dopad na uživatele pravidel praxe. TO ČPS zpracovává upřesnění tohoto věcného a ekonomického dopadu včetně posouzení technického obsahu dokumentu vůči zadání na základě konečného znění technického předpisu před jeho předložením do Technické schvalovací komise ČPS.
 3. TKK posuzuje a schvaluje zadání pro tvorbu, změny nebo revize pravidel praxe v oboru plynových zařízení a rozhoduje o předložení konečného znění technického předpisu ke schválení do Technické schvalovací komise ČPS, a to na základě podkladů dle bodu 2.
 4. V souladu s potřebami tvorby, změn a revizí pravidel praxe pro plynárenství TKK schvaluje nejpozději do 30. října běžného roku „Plán tvorby pravidel praxe“ (dále jen „Plán“) na příští rok, přičemž bere v úvahu plánované náklady na jejich zpracování.
 5. Současně s předložením Plánu zpracovává TO ČPS návrh nákladů na tvorbu napláno­vaných pravidel praxe.
 6. V případě, že TKK rozhodne o potřebě tvorby, změny či revize pravidel praxe nad rámec Plánu, je oprávněna rozšířit zadání při dodržení plánu nákladů na jejich tvorbu. V opačném případě je k zařazení příslušných pravidel praxe do Plánu, včetně schválení upraveného plánu nákladů, nutné projednání a schválení v Radě ČPS.
 7. Za věcné a finanční plnění Plánu a za kompletní proces připomínkového řízení k jednotlivým pravidlům praxe odpovídá TO ČPS.
 8. Předseda TKK je oprávněn nahlížet do smluv mezi ČPS a zpracovatelem pravidel praxe, má-li uzavřenu smlouvu o mlčenlivosti.
 9. TKK je oprávněna zadat TO ČPS iniciování návrhů na tvorbu, změny nebo revize českých technických norem.
 10. TKK schvaluje svůj jednací řád, který musí být v souladu se statutem TKK.

III. Členství

 1. Členy TKK se stávají na základě jmenování Radou ČPS zástupci držitelů licencí na výrobu plynu, uskladňování plynu, přepravu plynu, distribuci plynu a společnosti poskytující těmto držitelům licencí služby v oblasti provozu, údržby, výstavby a správy plynárenských zařízení. Složení TKK musí reprezentovat strukturu členské základy ČPS.
 2. Funkční období členů TKK není omezeno, je však závislé na platnosti pověření zastupovat v TKK svého navrhovatele.
 3. Členem TKK je z titulu své funkce ředitel TO ČPS. Členem TKK je dále tajemník, jmenovaný Radou ČPS. Tajemník se účastní zasedání TKK, nemá však hlasovací právo. K jednání TKK může být přizván jako host zpracovatel pravidel praxe.
 4. Případná změna ve složení TKK je v kompetenci Rady ČPS.
 5. Návrh na členství v TKK podávají firemní členové ČPS Radě ČPS, ve které musí být uveden název organizace a jméno navrhovaného zástupce. Členství v TKK pak vzniká dnem, kdy příslušný návrh schválí Rada ČPS.
 6. Jmenovaní členové TKK se účastní jednání osobně nebo v zastoupení na základě písemného pověření příslušné právnické či fyzické osoby, která člena TKK navrhla.
 7. Členové TKK jsou povinni účastnit se práce TKK, posuzovat projednávané dokumenty a podávat k nim stanoviska.
 8. Členové TKK jsou oprávněni:
  1. předkládat návrhy na tvorbu, změny či revize pravidel praxe, požadovat jejich projednání a zdůvodnění jejich případného odmítnutí,
  2. vyjadřovat se k projednávaným návrhům,
  3. hlasovat o předkládaných návrzích.

IV. Organizační záležitosti

 1. Práci TKK řídí její předseda, volený jejími členy vždy na dobu 3 let. Po uplynutí této doby TKK zvolí nového předsedu, příp. potvrdí pro další období předsedu stávajícího. Ke zvolení předsedy je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Předseda může na vlastní písemnou žádost odstoupit. Odvolání předsedy z funkce je možné jen nadpoloviční většinou hlasů ze všech členů TKK. Členové TKK jsou pak povinni zvolit nového předsedu do 60 dní.
 2. Jednání TKK se koná podle potřeby, nejméně však 2 x za rok. Jednání svolává na základě pokynu předsedy tajemník.
 3. TKK je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 4. Administrativu TKK zajišťuje v souladu s jednacím řádem a pokyny předsedy TKK tajemník v součinnosti s TO ČPS. Tajemník vede seznam členů TKK, včetně kontaktních údajů. Náklady spojené s prací tajemníka TKK nese ČPS.
 5. Náklady spojené s účastí jednotlivých členů v TKK nese vysílající subjekt.

V. Zánik členství, zrušení TKK

 1. Právnická nebo fyzická osoba zastoupená v TKK může vystoupit z TKK na základě písemného oznámení doručeného Radě ČPS. Tím končí i mandát člena (fyzické osoby), která ji v TKK zastupovala.
 2. Členství v TKK zaniká rovněž dnem smrti fyzické podnikající osoby nebo dnem zániku právnické osoby, která člena do TKK nominovala.
 3. TKK může být zrušeno Radou ČPS pouze:
  1. rozhodnutím Rady ČPS v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu),
  2. po převedení procesu tvorby, změn a revizí pravidel praxe mimo ČPS.

Tento Statut byl schválen Radou ČPS dne 13. září 2021.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10