Stanovy Českého plynárenského svazu
(dále též "stanovy“) Stáhnout v PDF


Ve znění účinném od 10. června 2021I. část Základní ustanovení


Článek 1
Název

 1. Úplný název sdružení zní „Český plynárenský svaz“ (dále též „Svaz“).
 2. Svaz používá i oficiální zkratku svého názvu: ČPS.
 3. Pro styk se zahraničím je užíván anglický název: Czech Gas Association.
 4. Pro styk se zahraničím je užívána anglická zkratka: CGA.

Článek 2
Zřízení

 1. Český plynárenský svaz, dříve Československý plynárenský a naftový svaz/zväz, je nezávislým sdružením, které bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, registrovaným Ministerstvem vnitra České republiky dne 23. 10. 1990 pod č. j. VSP/1 - 2881/90 - R. Dle ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se Svaz považuje za spolek podle tohoto zákona.
 2. Český plynárenský svaz navazuje svým působením na tradice Československého plynárenského a vodárenského sdružení, spoluzakladatele Mezinárodní plynárenské unie IGU.

Článek 3
Sídlo

Sídlo Svazu je Praha.


Článek 4
Předmět činnosti

 1. Svaz je zřízen za účelem:
  1. prosazování a propagace plynárenství a zemního plynu, obnovitelných plynů a dekarbonizovaných plynů (především biometanu, syntetického metanu a vodíku a jejich směsí se zemním plynem) jako významné a ekologické energetické komodity pro odbornou i obecnou veřejnost a média,
  2. prezentace plynárenství a prosazování jeho zájmů před orgány státní správy, institucemi EU, asociacemi, odborovými svazy a spolky;
  3. reprezentace a prosazování zájmů českého plynárenství na mezinárodním poli, zastupování plynárenství v nadnárodních asociacích a sdílení informací se členy Svazu,
  4. pořizování a publikování technických předpisů v plynárenství a vydávání příslušných odborných stanovisek;
  5. podílení se na přípravě obecné legislativy, která se plynárenství dotýká, koordinace společných stanovisek členů Svazu k relevantní legislativě,
  6. podpory odborného vzdělávání a zvyšování kvalifikace, vydávání studijních a odborných materiálů pro plynárenství, pořádání konferencí, seminářů, školení,
  7. spolupráce s odbornými domácími i zahraničními organizacemi, ústavy, školami a dalšími institucemi s cílem získávat a uplatňovat v českém plynárenství nejnovější technické a vědecké poznatky.
 2. Svaz pro plnění svého poslání může zřizovat pracovní skupiny, komise, Grémia, odborná pracoviště a právnické osoby.
 3. Svaz je oprávněn vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Svazu je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 4. Veškerá spolupráce mezi členy Svazu respektuje zákaz jednání narušujícího hospodářskou soutěž, a proto jsou z této spolupráce vyloučena zejména ujednání vedoucí ke sladění cen, rozdělení trhů, omezení produkce nebo k jinému narušení konkurence mezi členy, včetně výměny informací umožňující takové narušení.

Článek 5
Jednání za Svaz

 1. Statutárním orgánem Svazu je Rada.
 2. Zastupování Svazu včetně právního jednání činí členové Rady takto:
  (i) předseda Rady spolu s místopředsedou Rady nebo
  (ii) předseda Rady společně s dalším členem Rady,
  (iii) místopředseda Rady společně s dalším členem Rady nebo i místopředseda s místopředsedou.
 3. Osoby, které za Svaz podepisují, připojí k názvu Svazu svůj podpis, případně i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
 4. Za Svaz jsou oprávněni právně jednat jeho zaměstnanci, pokud je to stanoveno v Podpisovém řádu Svazu.
 5. Za Svaz mohou jednat i jiné osoby, avšak pouze na základě dohody o plné moci. Toto ustanovení platí i pro členy Svazu.

II. část
Členové Svazu


Článek 6
Vznik členství

 1. Členy Svazu mohou být fyzické i právnické osoby.
 2. Členství ve Svazu je
  1. individuální;
  2. kolektivní;
  3. čestné.
 3. Členství ve Svazu (po jeho vzniku) může vzniknout přijetím za člena, o kterém rozhoduje Rada ČPS v souladu s níže uvedenými podmínkami.
 4. Individuálním členem se mohou stát fyzické osoby starší osmnácti let, plně svéprávné a bezúhonné se vztahem k plynárenskému oboru vyplývajícím z jejich stávajícího nebo minulého zaměstnaneckého vztahu ke společnosti plynárenského oboru nebo společnosti s tímto oborem souvisejícím a dále osoby, které s tímto oborem spolupracují a vystupují ve prospěch plynárenského oboru.
 5. Kolektivním členem se mohou stát fyzické osoby podnikatelé splňující náležitosti individuálního člena a právnické osoby, pokud jsou činné v plynárenském oboru a oborech souvisejících, případně s plynárenstvím spolupracujících.
 6. Individuální nebo kolektivní členství vzniká na základě přihlášky uchazeče rozhodnutím Rady ČPS o přijetí a dnem uhrazení členského příspěvku za kalendářní rok, ve kterém bylo jeho přijetí schváleno. Neuhradí-li uchazeč o členství členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od posledního dne lhůty jeho splatnosti, členství již nevznikne a uchazeč musí podat případně novou přihlášku. Úhradou členského příspěvku se rozumí zaplacení nebo připsání příslušné částky na účet Svazu.
 7. Proti odmítnutí individuálního nebo kolektivního členství Radou se může uchazeč odvolat prostřednictvím Rady k Revizní komisi, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl Svazem s tímto rozhodnutím a s jeho důvody písemně seznámen. V odvolání uvede důvody, pro které s rozhodnutím Rady nesouhlasí.

Článek 7
Čestné členství

 1. Sjezd Svazu může na základě návrhu Rady rozhodnout o jmenování čestných členů Svazu z řad osob, které se zvlášť významně zasloužily o rozvoj českého plynárenství nebo činnosti Svazu. Jmenování čestným členem je podmíněno souhlasem jmenovaného s tímto aktem.
 2. Čestný člen má práva a povinnosti individuálního člena Svazu, pokud není uvedeno stanovami jinak.
 3. Čestný člen má nárok na účast na konferencích a podobných akcích pořádaných Svazem bez povinnosti platit stanovené vložné.
 4. Na Sjezdu Svazu, který o jeho jmenování čestným členem Svazu rozhodl, ještě tento čestný člen Svazu hlasovací právo nemá, pokud již není individuálním členem.

Článek 8
Skupiny členů

 1. Za účelem stanovení výše členských příspěvků a počtu hlasů na Sjezdu se členové dělí do čtyř skupin:
  1. licencované plynárenské právnické nebo fyzické osoby (podmínkou je udělená licence pro výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, obchod s plynem nebo uskladňování plynu) a to včetně právnických osob, jejichž členové jsou licencované plynárenské právnické nebo fyzické osoby;
  2. servisní, výrobní, stavební a poradenské podnikající osoby;
  3. vzdělávací organizace, profesní asociace nelicencovaných plynárenských právnických nebo fyzických osob a výzkumné subjekty;
  4. individuální a čestní členové.
 2. Zařazení do příslušné skupiny je v případě kolektivních členů uvedeno v rozhodnutí Rady ČPS o přijetí (v případě změny zařazení v Rozhodnutí Rady ČPS o takové změně).
 3. Pokud stanovy neuvádějí jinak, výše členských příspěvků a dalších plateb, jejich splatnost, placení a počet hlasů na Sjezdu je stanoveno Metodikou pro stanovení výše členských příspěvků a dalších plateb pro financování činnosti Svazu a počtu hlasů členů pro Sjezd.

Článek 9
Seznam členů

 1. Seznam členů vede a odpovídá za jeho správnost výkonný ředitel. Zápisy a výmazy členů v seznamu provádí výkonný ředitel na základě příslušného rozhodnutí o přijetí člena, rozhodnutí týkající se zániku členství nebo jiné skutečnosti, v důsledku které členství zaniká a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o tom Svaz dověděl. Změnu (aktualizaci) zapsaných údajů výkonný ředitel provádí průběžně do 30 dnů ode dne, kdy se o příslušném údaji Svaz dověděl. Výkonný ředitel rovněž zajišťuje bezpečné uložení seznamu členů včetně všech dokumentů vedených Svazem týkající se členů (jejich členství).
 2. Seznam členů obsahuje tyto základní evidenční údaje o všech členech Svazu nezbytné pro vznik a trvání členství:
  1. individuální a čestný člen
   • jméno příjmení, datum narození, bydliště (dokládá se…)
   • datum vzniku členství
   • označení zaměstnavatele (dokládá se…)
   • e-mailová adresa
  2. kolektivní člen
   • název, sídlo, IČ, statutární zástupce (dokládá se výpisem z OR)
   • zařazení do skupiny dle čl. 8 stanov
   • počet hlasů, kterými disponuje na nejbližším Sjezdu
   • e-mailová adresa
 3. Údaje zapsané v seznamu členů jsou pro Svaz závazné.
 4. Při vzniku členství dokládá příslušné dokumenty k údajům, které se zapisují dle odst. 2 spolu s podáním přihlášky. Seznam členů podléhá průběžné aktualizaci. Členové jsou povinni oznámit výkonnému řediteli změny v zapisovaných údajích a doručit mu příslušné dokumenty, které změnu dokládají, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém příslušná změna nastala. Členové jsou zároveň povinni zajistit funkčnost komunikačních kanálů, zejména e-mailové adresy. Výkonný ředitel umožní v sídle Svazu nahlížet do seznamu členů každému členu na jeho žádost. Výkonný ředitel vydá výpis ze seznamu členů každému členu na jeho žádost v rozsahu údajů týkající se tohoto člena.

Článek 10
Práva a povinnosti člena

Člen ČPS

 1. má právo
  • účastnit se Sjezdů, předkládat své návrhy, připomínky a hlasovat o nich;
  • navrhovat Radě zařadit projednání určité záležitosti na pořad jednání Sjezdu; takovou žádost musí člen doručit Radě nejpozději deset (10) týdnů před plánovaným konáním Sjezdu;
  • volit a být volen do Rady za skupinu, do které sám náleží;
  • volit a být volen do Revizní komise;
  • navrhovat zástupce do pracovních skupin Svazu;
  • požadovat od Svazu pomoc při řešení odborných problémů;
  • být informován o konání odborných a dalších akcí pořádaných Svazem a zúčastňovat se jich;
  • být od orgánů Svazu informován o jeho činnosti a hospodaření.
 2. je povinen
  • dodržovat stanovy Svazu a plnit usnesení jeho Sjezdů;
  • plnit program a vykonávat činnosti vyplývající z funkce, do které byl zvolen;
  • pokud je členem pracovní skupiny Svazu, plnit program a vykonávat činnosti vyplývající z funkce, do které byl jmenován;
  • platit členské příspěvky a další platby, resp. se podílet se na financování Svazu v souladu s uzavřenou smlouvou.

Článek 11
Zánik členství

 1. Individuální členství zaniká
  1. dnem, kdy je Svazu doručeno písemné oznámení člena o vystoupení ze Svazu, pokud člen neuvede datum pozdější;
  2. dnem úmrtí člena;
  3. dnem, který je uveden v rozhodnutí Rady nebo odvolacího orgánu o vyloučení ze Svazu; Rada může vyloučit člena svým rozhodnutím v případě, že individuální člen přes písemnou výzvu ani do 30. 9. běžného roku nezaplatí členský příspěvek stanovený ve stanovách nebo jinak závažným způsobem poruší povinnosti uložené mu stanovami Svazu nebo usnesením Sjezdu.
 2. Kolektivní členství zaniká
  1. dnem účinnosti smlouvy o členství;
  2. dnem zániku právnické osoby bez právního nástupce;
  3. dnem smrti fyzické osoby podnikatele;
  4. dnem, který je uveden v rozhodnutí Rady nebo odvolacího orgánu o vyloučení ze Svazu. Rada může vyloučit člena svým rozhodnutím v případě, že kolektivní člen přes písemnou výzvu bude v prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, stanoveném ve smlouvě o více jak 45 dnů nebo jinak závažným způsobem poruší povinnosti uložené mu stanovami Svazu, usnesením Sjezdu nebo smlouvou. Dále Rada může vyloučit člena v případě, že přestal splňovat podmínky stanovené pro vznik členství dle čl. 6 stanov (např. přestane vykonávat určitou činnost).
 3. Čestné členství zaniká
  1. dnem, kdy je Svazu doručeno písemné oznámení čestného člena, že se tohoto členství vzdává;
  2. dnem, který je uveden v usnesení Sjezdu o zrušení čestného členství na základě návrhu Rady v případě, že budou zjištěny na straně člena skutečnosti, které nejsou slučitelné s trváním takového členství;
  3. čestné členství nezaniká úmrtím, zanikají však práva čestného člena plynoucí z čestného členství.
 4. Proti vyloučení individuálního nebo kolektivního členství Radou se může vyloučený člen odvolat prostřednictvím Rady k Revizní komisi, a to do 30 dnů ode dne, kdy bylo příslušné rozhodnutí o vyloučení doručeno tomuto členovi. V odvolání uvede důvody, pro které s rozhodnutím Rady nesouhlasí. Odvolání proti rozhodnutí Rady má odkladný účinek.

III. část Organizace Svazu


Článek 12
Orgány Svazu

Orgány Svazu jsou:

 1. sjezd ČPS („Sjezd“);
 2. rada ČPS („Rada“);
 3. revizní komise ČPS („Revizní komise“).

Hlava I. Sjezd
(* General Assembly)


Článek 13
Postavení Sjezdu

 1. Sjezd je nejvyšší orgán Svazu složený ze všech členů Svazu.
 2. Každé tři roky je svoláván řádný Sjezd, který je vždy volební, a tedy volí členy Rady a Revizní komise v souladu s těmito Stanovami a volebním řádem Sjezdu (dále též „Volební sjezd“). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 19 odst. 15 stanov.

Článek 14
Pravomoc Sjezdu

Do výlučné pravomoci Sjezdu zejména náleží:

 1. schvalovat stanovy a jejich změny;
 2. volit a odvolávat členy Rady a Revizní komise;
 3. schvalovat Metodiku pro stanovení výše členských příspěvků a dalších plateb pro financování činnosti Svaz a počtu hlasů členů pro Sjezd;
 4. schvalovat zprávu Rady o činnosti a hospodaření v období od posledního Sjezdu;
 5. projednat zprávu Revizní komise o činnosti v období od posledního Sjezdu, včetně zprávy o výsledcích kontroly hospodaření;
 6. schvalovat hlavní směry činnosti Svazu v dalším období;
 7. schvalovat zásady hospodaření Svazu;
 8. schvalovat volební řád Sjezdu;
 9. schvalovat jednací řád Sjezdu;
 10. rozhodovat o jmenování čestných členů Svazu včetně rozhodování o zrušení čestného členství;
 11. rozhodovat o zrušení Svazu a o způsobu likvidace včetně jmenování likvidátora a rozhodování o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem stanovením podílu členů na likvidačním zůstatku;
 12. rozhodovat o sloučení Svazu.

Článek 15
Jednání Sjezdu

 1. Jednání Sjezdu svolává Rada. Rada je povinna zajistit zaslání pozvánky a podkladů na Sjezd všem členům nejpozději třicet dnů před datem konání Sjezdu, a to e-mailem na e mailové adresy jednotlivých členů. Rada je dále povinna zajistit zveřejnění pozvánky a podkladů na webových stránkách Svazu. Pozvánka na Sjezd musí obsahovat název a sídlo Svazu, místo, datum a hodinu konání Sjezdu, označení, zda se svolává Volební (řádný) nebo mimořádný Sjezd a program jednání Sjezdu.
 2. V případě, že o to požádá Revizní komise nebo skupina členů disponujících alespoň jednou třetinou hlasovacích práv, je Rada povinna nejpozději do 30 dní od obdržení této žádosti svolat mimořádný Sjezd s programem navrženým žadatelem. V případě nečinnosti Rady svolá mimořádný Sjezd Revizní komise. Pro svolání Sjezdu Revizní komisí platí přiměřeně ustanovení těchto stanov a navazujících ustanovení jednacího řádu Sjezdu.
 3. Sjezd náležitě svolaný podle bodu 1 a 2 čl. 15 stanov je vždy usnášeníschopný.
 4. Na Sjezdu již nemůže být pořad jednání rozšířen.
 5. Pro registraci členů Svazu a jejich zástupců jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis člena Svazu nebo jeho zástupce do listiny přítomných a vydávají mu identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku člen Svazu nebo jeho zástupce potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty, kdykoli v průběhu Sjezdu, vystaví na žádost pracovníci registračního místa identifikační kartu znovu. Registrace se provádí po celou dobu konání Sjezdu. Při registraci pracovníci registračních míst ověří totožnost členů Svazu a jejich zástupců a jejich oprávnění se Sjezdu účastnit. Všichni, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví u registračního místa písemně svou vůli přítomnost na Sjezdu ukončit, se po celou dobu Sjezdu považují za přítomné.
 6. Přítomní členové Svazu a jejich zástupci se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předsedající a zapisovatel, kteří byli zvoleni Sjezdem. Listina přítomných členů se společně se zápisem o Sjezdu a pozvánkou na Sjezd uchovávají v archivu Svazu.
 7. Členové Svazu se Sjezdu účastní osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupce své oprávnění prokazuje plnou mocí.
 8. Oprávnění k účasti členů Svazu je při prezenci ověřováno podle platného seznamu členů Svazu. Členové Svazu a jejich zástupci se prokazují platným osobním dokladem. Hlasovací právo mají pouze členové Svazu a zástupci členů, kteří byli podle výše uvedených zásad na Sjezd registrováni.
 9. Jednání Sjezdu je neveřejné, pokud se Sjezd neusnese jinak. I pokud je jednání Sjezdu neveřejné, mohou se vedle členů Svazu účastnit Sjezdu také členové Revizní komise, Výkonný ředitel, osoby zabezpečující technický průběh Sjezdu, nečlenové Svazu na základě pozvání Rady a osoby, jejichž účast na jednání Sjezd schválí.
 10. Jednacím jazykem Sjezdu je čeština.
 11. V odůvodněných případech je možné organizovat jednání Sjezdu pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase (zejména, nikoli však výlučně, telefon či videokonference).
 12. Způsob přípravy, svolání a průběh Sjezdu včetně způsobu přijímání usnesení podrobněji upravuje jednací řád Sjezdu. Jednací řád schvaluje Sjezd dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Takto schválený jednací řád Sjezdu platí až do doby schválení nového jednacího řádu Sjezdem.
 13. Průběh a pravidla voleb Rady a Revizní komise na Sjezdu včetně způsobu hlasování podrobněji upravuje volební řád Sjezdu. Volební řád schvaluje Sjezd dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Takto schválený volební řád Sjezdu platí až do doby schválení nového volebního řádu Sjezdem.

Článek 16
Hlasování Sjezdu

 1. Individuální a čestný člen má 1 hlas, výjimku tvoří hlasování o záležitostech popsaných v čl. 16 odst. 2 stanov. Kolektivní člen má počet hlasů odpovídající výši jeho podílu na celkovém financování činnosti Svazu ze strany členů. Financování a z toho vyplývající počet hlasů je stanoven Metodikou pro stanovení výše členských příspěvků a dalších plateb pro financování činnosti Svazu a počtu hlasů členů pro Sjezd.
 2. Při rozhodování o příspěvcích individuálních členů a o zrušení Svazu se však součet hlasů všech individuálních členů zvyšuje tak, aby individuální členové měli celkem 50 % hlasů všech členů Svazu. Počet hlasů každého jednotlivého individuálního člena se tak v těchto případech rovná výsledku dělení zvýšeného počtu hlasů individuálních členů vyděleného počtem všech individuálních členů. Při hlasování o příspěvcích individuálních členů dle tohoto odstavce nemají hlas čestní členové.
 3. Sjezd rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li stanovami vyžadován vyšší počet hlasů. K rozhodnutím podle čl. 14 písm. a), k), l) stanov je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů. O rozhodnutí o zrušení Svazu musí být pořízen notářský zápis. Ve věcech týkajících se vztahů ke státní správě a veřejnosti usilují členové, resp. Sjezd o dosažení konsensu.
 4. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Sčítání hlasů provádějí skrutátoři zvolení Sjezdem.
 5. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu předloženém Radou. Pokud Rada k danému bodu programu Sjezdu žádný návrh nepředložila, nebo nebyl-li návrh Rady schválen, je o dalších návrzích hlasováno v pořadí, v jakém byly předloženy. Schválením jednoho z návrhů (protinávrhů) hlasování k této věci končí a o ostatních návrzích se nehlasuje, pokud není v rámci jednoho bodu programu z logiky věci možné hlasovat o více návrzích, protože se nepřekrývají.
 6. Zápis o Sjezdu musí být vyhotoven do 30 dnů od jeho ukončení. Zápis o Sjezdu podepisuje předsedající, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Zápis o Sjezdu obsahuje název a sídlo Svazu, místo a dobu konání Sjezdu, jméno předsedajícího Sjezdu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, osobu, která zasedání svolala a jak, která zasedání zahájila, popis projednání jednotlivých bodů programu Sjezdu a rozhodnutí Sjezdu s uvedením výsledku hlasování. K zápisu se přiloží listina přítomných na Sjezdu a návrhy a prohlášení předložená na Sjezdu k projednání.

Hlava II.
Rada (* Board)


Článek 17
Postavení Rady

Rada je statutárním orgánem Svazu, jenž jedná jménem Svazu a řídí činnost Svazu. Rada nevykonává běžnou operativu, která je delegována na výkonného ředitele.


Článek 18
Pravomoc Rady

 1. Do pravomoci Rady náleží:
  1. svolávat Sjezd, připravit podklady pro jeho jednání a zajistit realizace usnesení přijatých Sjezdem;
  2. zajistit vyhotovení zápisu o Sjezdu;
  3. schvalovat organizační strukturu Svazu na návrh výkonného ředitele;
  4. řídit činnosti Svazu a rozhodovat o záležitostech Svazu;
  5. jmenovat a odvolávat výkonného ředitele;
  6. uzavřít pracovní smlouvu s výkonným ředitelem a stanovit výši jeho mzdy;
  7. na základě doporučení Revizní komise schvalovat roční účetní závěrku a výsledek hospodaření za příslušné účetní období;
  8. schválit roční rozpočet na základě návrhu výkonného ředitele;
  9. projednat zprávu Revizní komise o kontrole hospodaření Svazu;
  10. projednat přihlášky uchazečů o členství a rozhodovat o přijetí členů a jejich zařazení do skupiny členů;
  11. zřídit a rušit pracovní komise či další potřebné orgány na základě schváleného plánu práce na návrh výkonného ředitele;
  12. schvalovat plán činnosti Svazu na jednotlivé roky, včetně harmonogramu odborných vzdělávacích akcí a publikační činnosti Svazu;
  13. schvalovat Statut Technické koordinační komise;
  14. jmenovat a odvolávat členy Technické koordinační komise na období mezi volebními sjezdy, opakované jmenování je možné;
  15. schvalovat Statut Technické schvalovací komise;
  16. jmenovat a odvolávat členy Technické schvalovací komise;
  17. schvalovat Statut Grémií;
  18. jmenovat a odvolávat členy Grémií;
  19. jmenovat a odvolávat členy Legislativního výboru a schvalovat jeho Statut;
  20. jmenovat a odvolávat členy Odborného výboru a schvalovat jeho Statut;
  21. ustanovit a rušit pracovní skupiny Svazu a jmenovat a odvolávat předsedy pracovních skupin Svazu na období mezi volebními sjezdy, opakované jmenování je možné;
  22. jmenovat a odvolávat předsedu a členy Redakční rady časopisu PLYN na období mezi volebními sjezdy, opakované jmenování je možné;
  23. zajišťovat členství v ostatních domácích a zahraničních asociacích (např. SP ČR, IGU, NGVA Europe) a jmenovat a odvolávat zástupce Svazu do orgánů a pracovních výborů těchto organizací;
  24. schvalovat vnitřní řídící dokumenty Svazu;
  25. schvalovat smlouvy, které zavazují Svaz k finančnímu plnění nad 1,2 mil. Kč;
  26. rozhodování ve věcech výkonu vlastnických práv v obchodních společnostech, v nichž má Svaz majetkovou účast, schvalování jejich podnikatelských záměrů a výročních zpráv za jednotlivé roky a jmenování členů dozorčích rad v těchto společnostech;
  27. další záležitosti svěřené jí stanovami.
 2. Rada odpovídá za veškerou svoji činnost Sjezdu.
 3. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo v souvislosti s ní.

Článek 19
Organizace Rady

 1. Rada má sedmnáct členů. Rada je složena ze zástupců čtyř skupin členů, přičemž skupina licencovaných plynárenských právnických nebo fyzických osob má jedenáct zástupců, skupina servisních, výrobních, stavebních a poradenských podnikajících osob má čtyři zástupce, skupina vzdělávacích organizací, profesních asociací a výzkumných subjektů má jednoho zástupce a skupina individuálních a čestných členů má jednoho zástupce.
 2. Členové Rady jsou voleni volbou Sjezdu z kandidátů jednotlivých skupin členů. Kandidáty je oprávněn navrhovat člen Svazu, avšak pouze za skupinu, do níž sám patří. Kandidát na člena Rady je oprávněn kandidovat pouze v jedné skupině. Kandidáti, kteří se při volbě do Rady ve své skupině umístili v pořadí podle počtu získaných hlasů sestupně za počty uvedenými v odst. 1 čl. 19, se stávají náhradníky. Počet náhradníků nesmí být vyšší, než jaký je počet volených členů Rady za jednotlivé skupiny členů.
 3. Člen Rady musí být
  (i) individuálním členem Svazu a/nebo kolektivní člen Svazu, který je podnikající fyzická osoba a/nebo
  (ii) členem statutárního orgánu nebo statutární orgán kolektivního člena Svazu a/nebo
  (iii) zaměstnancem kolektivního člena Svazu.
 4. Výkon funkce člena Rady je nezastupitelný.
 5. Členem Rady nemůže být výkonný ředitel ani člen Revizní komise.
 6. Členové Rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a šest místopředsedů. Předseda a místopředsedové tvoří pracovní orgán Rady – předsednictvo. Předsednictvo svolává předseda k projednávání záležitostí Svazu v období mezi jednáními Rady a pro přípravu jednání Rady.
 7. Pro styk se zahraničím je pro předsedu Rady užíván anglický název: President.
 8. Pro styk se zahraničím je pro místopředsedu Rady užíván anglický název: Vice President.
 9. Každý člen Rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady.
 10. Členové Rady jsou vázáni rozhodnutím Rady.
 11. Rada se schází nejméně čtyřikrát za jeden kalendářní rok. Radu svolává předseda Rady nebo místopředseda Rady. V odůvodněných případech je možné organizovat zasedání celé Rady prostřednictvím videokonference či jiných technických prostředků. Rada je schopna se usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů. Člen Rady účastnící se zasedání Rady s využitím technických prostředků se považuje za přítomného na zasedání Rady. Způsob svolání Rady a způsob jejího jednání a rozhodování stanoví jednací řád Rady. Rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K uplatnění rozhodování Per rollam není nutný předchozí souhlas všech členů Rady s touto metodou rozhodování.
 12. Funkční období členů Rady je obdobím mezi dvěma po sobě jdoucími Volebními sjezdy.
 13. Výkon funkce člena Rady končí:
  1. písemným odstoupením z funkce doručeným Radě; výkon funkce odstoupivšího člena Rady končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno Radou, nejpozději však 30 dnů od doručení písemného odstoupení;
  2. uplynutím funkčního období;
  3. zbavením či omezením svéprávnosti;
  4. odvoláním Sjezdem;
  5. zánikem individuálního členství ve Svazu,
  6. písemným oznámením o odvolání člena Rady ze strany kolektivního člena, který člena do Rady nominoval. Členství v Radě zaniká k datu, kdy Svaz obdrží oznámení o odvolání;
  7. úmrtím;
  8. zánikem Svazu.
 14. Zanikne-li členství v Radě osoby, která v Radě reprezentuje individuální členy Svazu v průběhu funkčního období způsobem uvedeným v čl. 19 odst. 13 písm. a) až e) nebo g) stanov (dále též „Původní člen Rady“), stává se novým členem Rady náhradník uvedený na seznamu náhradníků v příslušné skupině jako první v pořadí za podmínky, že tento náhradník s členstvím v Radě souhlasí (dále též „Nový člen Rady“). Funkční období Nového člena Rady začíná dnem následujícím po dni, ke kterému zanikla funkce Původního člena Rady a končí nejbližším Volebním sjezdem.
 15. Zanikne-li členství v Radě v průběhu funkčního období člena Rady, který reprezentuje kolektivního člena způsobem uvedeným v čl. 19 odst. 13 písm. a), c), f) nebo g) stanov (dále též „Původní člen Rady“), má právo nominovat nového člena Rady kolektivní člen, který Původního člena Rady nominoval. O rozhodnutí o doplnění nominovaného člena za člena Rady rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou všech členů. Nevyužije-li kolektivní člen svého práva nominovat nového člena Rady nebo není-li jeho nominant na člena Rady schválen alespoň dvoutřetinovou většinou členů Rady, stává se novým členem Rady náhradník uvedený na seznamu náhradníků v příslušné skupině jako první v pořadí za podmínky, že tento náhradník s členstvím v Radě souhlasí (dále též „Nový člen Rady“). Funkční období Nového člena Rady končí nejbližším Volebním Sjezdem.
 16. Není-li možné v souladu s článkem 14 nebo 15 doplnit Radu o nového člena Rady a současně klesne počet členů Rady pod devět, musí být do tří měsíců svolán Sjezd volební za účelem nové volby členů Rady a Revizní komise. Funkční období členů zvolených takovýmto Sjezdem začíná jejich zvolením a končí nejbližším Volebním sjezdem.

Hlava III.
Revizní komise (* Board of Audit)


Článek 20
Postavení Revizní komise

Revizní komise je kontrolním a odvolacím orgánem Svazu, kterému zejména přísluší dohlížet na hospodaření Svazu.


Článek 21
Pravomoc Revizní komise

 1. Do pravomoci Revizní komise náleží:
  1. nahlížení a přezkoumávání všech dokladů o hospodaření Svazu, zejména účetní evidence;
  2. přezkoumávání roční účetní závěrky;
  3. příprava stanoviska k výsledkům hospodaření Svazu a k návrhu rozpočtu (pro Radu);
  4. příprava dalších materiálů o hospodaření Svazu nebo stanovisek k činnosti Svazu pro jednání Rady na žádost Rady nebo předsedy Rady;
  5. předkládat návrhy opatření ke zlepšení činnosti Svazu;
  6. v případě nečinnosti Rady svolání mimořádného Sjezdu;
  7. rozhoduje všechny spory mezi členy a Svazem.
 2. Revizní komise odpovídá za veškerou svoji činnost Sjezdu.
 3. Členové Revizní komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo v souvislosti s ní.

Článek 22
Organizace Revizní komise

 1. Revizní komise má tři členy.
 2. Členové Revizní komise jsou voleni Sjezdem volbou z kandidátů navržených členy Svazu. Kandidáti, kteří se při volbě do Revizní komise umístili v pořadí podle počtu získaných hlasů sestupně za počtem uvedeným v čl. 22 odst. 1 stanov, se stávají náhradníky. Počet náhradníků nesmí být vyšší, nežli je počet volených členů Revizní komise.
 3. Člen Revizní komise nemusí být individuálním členem Svazu, musí však být bezúhonný, plně svéprávný a starší 21 let.
 4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze Revizní komise, nejméně však dvakrát za rok.
 5. Revizní komise je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů. Každý člen Revizní komise má jeden hlas. V odůvodněných případech je možné organizovat zasedání celé Revizní komise prostřednictvím videokonference nebo jiných technických prostředků. V nezbytných případech lze rozhodovat i hlasováním členů Revizní komise per rollam. V případě rozhodování sporů dle čl. 21 odst. 1 písm. g stanov je Revizní komise usnášeníschopná pouze, jsou-li přítomni všichni její členové, a nemůže rozhodovat hlasováním per rollam.
 6. Funkční období členů Revizní komise je obdobím mezi dvěma po sobě jdoucími Volebními sjezdy.
 7. Členové Revizní komise mají právo se účastnit jednání Rady a vznášet na něm své připomínky a dotazy.
 8. Členem Revizní komise nemůže být člen Rady ani výkonný ředitel.
 9. Výkon funkce člena Revizní komise končí:
  1. písemným odstoupením z funkce doručeným Radě; výkon funkce odstoupivšího člena Revizní komise končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno Radou, nejpozději však 30 dnů od doručení písemného odstoupení;
  2. uplynutím funkčního období;
  3. zbavením či omezením svéprávnosti;
  4. odvoláním Sjezdem;
  5. úmrtím;
  6. zánikem Svazu.
 10. V případě, že některý z členů v průběhu funkčního období ukončí svou činnost v Revizní komisi způsobem uvedeným v čl. 22 odst. 9 písm. a), c) – e) stanov (dále též „Původní člen Revizní komise“), stává se automaticky novým členem Revizní komise náhradník uvedený na seznamu náhradníků jako první v pořadí za podmínky, že tento náhradník s členstvím v Revizní komisi souhlasí (dále též „Nový člen Revizní komise“). Funkční období Nového člena Revizní komise začíná dnem následujícím po dni, ke kterému zanikla funkce Původního člena Revizní komise a končí nejbližším Volebním sjezdem.
 11. Není-li možné v souladu s předchozím článkem doplnit Revizní komisi o nového člena Revizní komise a současně klesne počet členů Revizní komise pod dva, musí být do tří měsíců svolán Sjezd volební za účelem nové volby členů Rady a Revizní komise. Funkční období členů Rady a Revizní komise zvolených tímto Sjezdem začíná jejich zvolením a končí nejbližším Volebním sjezdem.

Hlava IV.
Výkonný ředitel (* Executive Director)

 1. Výkonný ředitel:
  1. vykonává běžnou operativu, organizuje a řídí běžnou činnost Svazu v souladu s popisem pracovní pozice;
  2. realizuje usnesení Sjezdu a usnesení Rady;
  3. spravuje majetek Svazu;
  4. zajišťuje organizační přípravu jednání Sjezdu a jednání Rady;
  5. v rámci zajištění řádného a efektivního výkonu činností Svazu zjišťuje potřeby na organizační strukturu Svazu a zajišťuje zpracování návrhů na organizační strukturu Svazu, které předkládá Radě;
  6. předkládá Radě zpracovaný návrh ročního rozpočtu a roční účetní závěrky, předkládá Radě návrhy plánů činnosti Svazu;
  7. vykonává další činnosti, kterými ho pověří Rada.
 2. Výkonný ředitel je vedoucím zaměstnancem Svazu v přímé řídící působnosti Rady.

Hlava V.
Technická koordinační komise (TKK) (* Technical Coordination Committee)

 1. TKK je odborná skupina jmenovaná Radou, která:
  1. na základě požadavků členů Svazu i z vlastní iniciativy rozhoduje o potřebě tvorby a změn technických předpisů v plynárenství;
  2. za tím účelem soustřeďuje a vyhodnocuje náměty na tvorbu předpisů nebo jejich změny;
  3. schvaluje zadání pro tvorbu a změny předpisů;
  4. schvaluje plán tvorby předpisů.
 2. TKK je ve svém rozhodování samostatná a nezávislá na orgánech Svazu. TKK hospodaří se samostatnou rozpočtovou kapitolou pro oblast tvorby a změn předpisů. Složení TKK musí reprezentovat strukturu členské základny Svazu tak, aby žádná profesní složka nemohla ovlivňovat nezávislost jejího rozhodování.
 3. TKK se ve své práci řídí statutem a jednacím řádem.
 4. Předseda TKK je zástupcem Svazu v Radě pro koordinaci technické legislativy v oboru plynu Hospodářské komory ČR.

Hlava VI.
Technická schvalovací komise (TSK) (* Standards Approval Committee)

 1. TSK je odborná skupina složená ze zástupců státní správy, uživatelské sféry a profesních aktivit (sdružení, asociace apod.), jmenovaná Radou.
 2. TSK jedná a rozhoduje konsensuálně a ve svém rozhodování je samostatná a nezávislá na orgánech Svazu.
 3. TSK:
  1. schvaluje normativní dokumenty, jejich změny a zrušení;
  2. posuzuje výsledky případných rozporových řízení a přijímá v nich konečná rozhodnutí.
 4. TSK se ve své práci řídí statutem a jednacím řádem.

Hlava VII.
Grémia

 1. Pro koordinaci, strategické a metodické řízení procesů celooborového významu (jako např. odborné plynárenské vzdělávání, certifikace montážních organizací a podobně) zřizuje Svaz odborná Grémia. V Grémiích jsou v závislosti na jejich účelu zpravidla zastoupeny všechny významně zainteresované strany, kterých se činnost Grémia týká, např. provozovatelé plynárenských zařízení, profesní sdružení prokazatelně působící v dané oblasti nebo v oboru, který je činnostmi v působnosti konkrétního Grémia zásadním způsobem ovlivňován, dále zájmové svazy a sdružení, jejichž členská základna zahrnuje nadpoloviční většinu subjektů prokazatelně působících v daném oboru, který je činnostmi v působnosti konkrétního Grémia ovlivňován, případně školy, výzkumné ústavy, zkušebny a další orgány či jiné subjekty působící v dané oblasti. Konkrétní složení příslušného Grémia je určeno v jeho statutu.
 2. Hlasovací práva jsou v Grémiích rozložena rovnoměrně mezi jednotlivé významně zainteresované strany, které jsou členy Grémia, bez ohledu na to, kolik osob jednu stranu zastupuje. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy je Grémium dle svého statutu určeno k řízení procesu, jehož cílem je vytvoření standardizovaných podmínek a postupů, které jsou přímo či nepřímo předpokladem pro plnění povinností uložených provozovatelům plynárenských zařízení zákonem, případně jiným legislativním či normativním dokumentem (jako například Grémium pro certifikaci organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení). V takovém případě mají dotčení provozovatelé plynárenských zařízení stoprocentní podíl na všech hlasovacích právech, která jsou mezi ně rozdělena rovnoměrně. V rámci procesu tvorby standardizovaných podmínek a postupů musejí být tyto ještě před jejich schválením konzultovány s dotčenou odbornou veřejností v pracovní skupině vytvořené Grémiem.
 3. Grémia jsou ve své činnosti samostatná a nezávislá na orgánech Svazu. Pro svou činnost musí mít Grémium zpracován statut, definující jeho poslání, působnost, výčet významně zainteresovaných stran, které ho tvoří, jeho organizační uspořádání, rozdělení hlasovacích práv, řídící orgány a pravidla jednání. Statut musí řešit i případný zánik Grémia.
 4. Pokud se Grémium neřídí statutem, je Rada oprávněna ho zrušit.

IV. část
Hospodaření Svazu


Článek 23
Tvorba finančních prostředků

Svaz samostatně hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu se svými prostředky, které získává:

 1. z členských příspěvků;
 2. z plateb ze smluv kolektivních členů na financování odborné a propagační činnosti, včetně tvorby a revizí technických předpisů a plateb za sdílení informací a přístup k technickým předpisům;
 3. z příjmů za vlastní odbornou, vzdělávací, publikační či jinou činnost;
 4. z výnosů jím zřízených obchodních společností;
 5. z výnosů odborných pracovišť;
 6. z příspěvků na reklamu a propagaci;
 7. z grantů a dotací
 8. z dobrovolných příspěvků a darů;
 9. z dalších zdrojů a činností.

Článek 24
Evidence a účetnictví Svazu

 1. Evidence a účetnictví Svazu se vedou způsobem odpovídajícím právním předpisům.
 2. Svaz vytváří soustavu informací v rozsahu předepsaném právními předpisy a v souladu s nimi poskytuje příslušným orgánům státní správy údaje o své činnosti.

Článek 25
Roční účetní závěrka

 1. Za řádné vedení účetnictví i za řádné zpracování roční účetní závěrky odpovídá výkonný ředitel. Po přezkoumání Revizní komisí je výkonný ředitel povinen nejpozději do konce druhého měsíce následujícího kalendářního roku po skončení účetního období předložit Radě k projednání a schválení roční účetní závěrku za příslušný kalendářní rok.
 2. Roční účetní závěrka musí být sestavena v souladu s obecně závaznou právní úpravou tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Svaz nachází.

V. část
Zrušení a zánik Svazu


Článek 26
Zrušení Svazu

 1. O zrušení Svazu s likvidací nebo bez likvidace rozhoduje Sjezd.
 2. Ke schválení usnesení Sjezdu o zrušení Svazu se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů členů. O usnesení Sjezdu podle předchozí věty se vyhotovuje notářský zápis.

Článek 27
Sloučení Svazu

 1. O sloučení Svazu s jiným spolkem či jeho rozdělení rozhoduje Sjezd.
 2. Ke schválení usnesení Sjezdu o sloučení Svazu se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů členů. O usnesení Sjezdu podle předchozí věty se vyhotovuje notářský zápis.

Článek 28
Likvidace

 1. Likvidace se provede podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Svaz odpovídá za své závazky celým majetkem. Členové neručí za závazky Svazu.
 3. Při likvidaci Svazu se všichni členové podílejí na likvidačním zůstatku Svazu v poměru určeném rozhodnutím Sjezdu.

VI. část
Závěrečná ustanovení


Článek 29
Změny stanov

O změnách a doplňování těchto stanov rozhoduje Sjezd na návrh Rady, Revizní komise nebo některého z členů.


Článek 30
Účinnost


Stanovy Svazu se v tomto znění stávají účinnými okamžikem, kdy byly schváleny Sjezdem. Okamžikem účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti stanovy Svazu schválené Sjezdem dne 12. listopadu 2018.
Tyto stanovy byly schváleny Sjezdem dne 10. června 2021.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10