Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

38/2019
období 29. listopadu – 15. prosince 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostává se k Vám poslední Newsletter před Vánoci. Dovolte nám proto poděkovat Vám touto cestou za přízeň, kterou jste nám letos věnovali a za vynikající spolupráci. Rok utekl jako voda, a to i díky oslavám 100 let ČPS, a příští rok, jak se zdá, přinese pro energetiku mnoho zásadních výzev, o čemž svědčí nejnovější zprávy z Evropské komise. Nezapomeňte se podívat na plán vzdělávacích akcí, které pro Vás připravujeme na 1. pololetí příštího roku, seznámit se s nově schválenými pravidly praxe nebo si přečíst tři kouzelná slůvka. Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastné vykročení do roku 2020!

Aktuality

13. 12. 2019

Evropská komise představila Evropskou zelenou dohodu

Dne 11. prosince 2019 vydala Evropská komise očekávané sdělení Evropská zelená dohoda k avizované komplexní klimaticko-energetické koncepci, která se stane po dobu funkčního období nové Komise, předsedkyně Ursuly von der Leyen, jejím stěžejním dokumentem pro plnění avizovaných cílů v oblasti energetiky a klimatu. Dohoda zahrnuje seznam padesáti konkrétních opatření včetně velmi ambiciózního časového harmonogramu a cílí na různorodé sektory hospodářství od energetiky, přes automobilový průmysl po zemědělství a odpadového hospodářství.
Klíčovým nástrojem dohody bude „klimatický zákon“, který Komise představí v březnu 2020. Cílem zákona je zvýšit ambici ve snižování emisí skleníkových plynů ze současných 40 % na nových 50–55 % do roku 2030. Komise nicméně ve sdělení uvádí, že návrh zákona bude doplněn o analýzu nákladů a přínosů, jež vyhodnotí efektivnost a nákladovost případného budoucího zpřísnění cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.
Lídři zemí Evropské unie se následně 13. prosince na jednání Evropské rady shodli, že Evropská unie bude do roku 2050 klimaticky neutrální. Česko se k závazku připojilo, Polsko si vyjednalo výjimku, kterou se lídři budou zaobírat v červnu 2020.
Více zde nebo zde.
11. 12. 2019

Plán vzdělávacích akcí ČPS na 1. pol. 2020

Kalendář školení a konferencí ČPS Vám prozradí, na jaké vzdělávací akce se můžete těšit v 1. pol. 2020. Tradičními akcemi zůstávají GAS 2020 v březnu v Hradci Králové nebo dubnové sympozium “Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy 2020” v Praze. Více zde
06. 12. 2019

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

První česká odborná studie na téma LNG – zkapalněný zemní plyn, sestavená kolektivem autorů pod vedením doktora Zdeňka Dufka ze stavební fakulty z VUT Brno, byla oficiálně vydána. Na vzniku publikace se zásadně podílela také společnost GasNet a její vznik podpořila Technologická agentura České republiky. Z pohledu využití LNG v nákladní dopravě jsou stěžejní kapitoly 4 a 5 publikace, které obsahují podrobné informace o základních bezpečnostních požadavcích na výstavbu a konstrukci LNG čerpacích stanic a dále podrobnosti k možnému využití LNG v nákladní dopravě v řadách českých dopravců.
Publikace je volně dostupná jak k náhledu, tak ke stažení přímo v elektronickém systému PROFESIS na tomto odkazu.
04. 12. 2019

Tři kouzelná slůvka VODA – TOPENÍ – PLYN

Teplo domova. Cesta tepla do našich domů a bytů bývá často tak složitá, že se opravdu blíží kouzlu. Kouzlu lidského důvtipu a umu, zkušeností i odvahy. Ta tři kouzelná slůvka, díky kterým si můžeme užívat příjemnou atmosféru domova, často nepůsobí vůbec zvláštně. Každý z nás je už někdy viděl, každý je někdy četl. Na štítu firmy, na reklamním letáčku, na bilboardu, na dodávkovém automobilu… Jsou to slova VODA – TOPENÍ – PLYN. A právě nad nimi se v předvánočním čase zamysleli lidé na slovo vzatí (především dámy), více zde.

Legislativa

EU

Doporučení skupiny odborníků pro pomoc energeticky náročným odvětvím k dosažení klimaticko-neutrálního cíle EU do roku 2050. Více zde
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2019 o klimatických a environmentálních mimořádných událostech. Více zde
Nová evropská komisařka pro energetiku se ujímá úřadu. Více zde
Eurobarometr – Podle občanů by změna klimatu měla být první prioritou Parlamentu. Více zde

ČR

PSP ČR
Poslanecký návrh novely zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon – zprostředkování (tisk 661).
Novela zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví – digitálně technická mapa (tisk 525), schváleno 4. 12. 2019.
Senát PČR
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (tisk 509, resp. 150) – vráceno PS PČR 4. 12. 2019.
Novela zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (tisk 413, resp. 160) – schváleno 11. 12. 2019.
Sbírka zákonů
Vyhláška 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.
Zákon č. 312/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
MPO
Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov – meziresort.
Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010–2018. Více zde
Metodický pokyn MPO k výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a stanovení konečné spotřeby energie. Více zde
Chytrá integrace energetiky a priority nové Evropské komise. V Bruselu zazněly také cíle České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Více zde
Trendy Evropské energetiky (9.TEE). Více zde
MŽP
Novela vyhlášky ke kalům z ČOV je účinná od 1. 12. 2019. Více zde
Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda dnes schválila novou odpadovou legislativu. Více zde
Reakce MŽP na zprávu NKÚ „Česká republika nemá účinná daňová opatření, která by pomohla splnit cíle v ochraně klimatu. Zaostává za ostatními zeměmi EU“. Více zde
ERÚ
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Více zde
Zveřejnění informací uvedených v článku 30 TAR NC pro rok 2020. Více zde

Technická normalizace

Nově schválená/zrušená technická pravidla

Dne 11. 12. 2019 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:
  • TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“ (revize);
  • TPG 934 02 „Měřicí stanice“ (nová).
a zrušena:
  • TIN 702 10 „Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu“.
Vydání schválených technických pravidel se předpokládá s platností od 1. 3. 2020.
TIN 702 10 bude zrušena s platností od 1. 1. 2020.

Připomínková řízení

Dne 10. 12. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 304 03 „Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení“.

Zasedání TNK 52 Plasty

Dne 22. 11. 2019 proběhlo jednání členů Technické normalizační komise 52 (TNK 52) „Plasty“. Předsedkyní TNK 52 byla opět zvolena Ing. Martina Pavlínková z Institutu pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně. Tajemnice TNK 52 paní Ing. Marie Chalupová informovala o organizačních změnách, které od posledního setkání členů TNK 52 proběhly. Byla ustavena Česká agentura pro standardizaci (ČAS), kterou řídí Správní rada. Členem CEN a ISO nadále zůstává Úřad pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví. Členové TNK 52 byli seznámeni s technickými normami, schválenými v posledním období, normalizačními dokumenty CEN a ISO a rozpracovanými úkoly příslušných evropských a mezinárodních komisí TC/SC (více viz příloha 1příloha 2). O členství v TNK 52 projevil zájem nový kandidát Ing. Alexander Bareš, ze společnosti UNO. Více informací v případě zájmu podá pan Jiří Rubek.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

14. 01. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
21. 01. 2020

Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn