Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

35/2019
1.–7. listopadu 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

novým projektům, školením a plynovodům se z různých úhlů pohledu věnují aktuality tohoto Newsletteru. Legislativa upozorní na skutečnost, že objem zobchodovaného plynu na vnitrodenním trhu OTE přesáhl historické maximum nebo že Evropská komise zveřejnila čtvrtý seznam projektů společného zájmu. Technická normalizace řeší revizi TPG 935 01 týkající se problematiky trasových uzávěrů plynovodů z ocelových trub. V příštím vydání Newsletteru se můžete těšit na zajímavosti z Podzimní plynárenské konference, která právě v těchto dnech probíhá. Buďte s námi!

Aktuality

07. 11. 2019

Nové školení „Organizace trhu se zemním plynem”

Zbrusu nové školení ČPS, které se uskutečnilo ve dnech 6.-7. listopadu, si kladlo za cíl představit hlavní oblasti organizace trhu s plynem a přispět tak k rozvoji komplexního mixu znalostí, který je v dnešní době k úspěšnému působení na trhu velmi potřebný. V průběhu školení se účastníci dozvěděli zajímavé informace například z oblasti legislativy, fungování velkoobchodu a retailu, cenotvorby a souvisejících smluv či praktických možností využívání české plynárenské infrastruktury vč. přepravní soustavy či zásobníků plynu. Věříme, že toto školení svým obsahem a skladbou přednášejících nabídlo unikátní možnost k získání v praxi využitelných dovedností a kontaktů.
06. 11. 2019

EK vyškrtla projekty plynovodů přes ČR z prioritních staveb

Evropská komise koncem minulého týdne proškrtala seznam prioritních infrastrukturních staveb. Sítem Komise neprošly hned dva projekty, jež chtěla v Česku postavit a provozovat společnost NET4GAS. Podle mluvčí společnosti Zuzany Kučerové NET4GAS ale stále pokračuje v přípravných pracích na těchto projektech. „Konečné rozhodnutí o investici nebylo přijato," uvedla. Dodala, že seznam ještě musí schválit Evropská rada a Evropský parlament. Více zde
06. 11. 2019

Praha bude vyrábět biometan. V čističce odpadních vod vznikne výrobna kalového plynu

Projektů výroby kalového plynu přibývá a Praha nechce zůstat pozadu. Stát navíc chystá pro biometan podporu. Aktuálně oprášila dřívější plány městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která chce vyrábět biometan v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. PVS si zadala zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Více zde
01. 11. 2019

Seminář EFEKT v Brně

Dne 31. října 2019 se v Brně v prostorách pořadatelské společnosti EGÚ Brno uskutečnil seminář „EFEKT: Úspory – akumulace – decentralizace”, na kterém vystoupila se svým příspěvkem i Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru ČPS.
V rámci prvního bloku věnovanému tématu energetických úspor navázala na příspěvky zástupkyň MPO a MŽP a představila pohled na plnění cíle energetických úspor z pohledu plynárenských utilit. Ve svém příspěvku představila možnosti dosahování úspor z pohledu distribučních společností a z pohledu obchodníků s plynem, současně upozornila také na související rizika. Závěrem uvedla, že správné a motivující nastavení schématu pro plnění úspor v dalším období je pro aktivní zapojení utilit klíčové.
07. 11. 2019

Gazprom již vtláčí zemní plyn do plynovodu Power of Siberia

Ruský plynárenský gigant, společnost Gazprom, dokončil etapu vtláčení zemního plynu do plynovodu Power of Siberia (Síla Sibiře), kterým mají být již brzy zahájeny dodávky zemního plynu na základě smlouvy uzavřené s čínským ropným a plynárenským koncernem CNPC, jak uvádí server Kallanish Energy. Více zde

Legislativa

EU

Komise zveřejňuje čtvrtý seznam projektů společného zájmu. Více zde
Tisková zpráva
Energetičtí regulátoři vyžadují větší zaměření na spotřebitele při provádění balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. Více zde

ČR

Vláda 4. 11. 2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací – odloženo.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů – schváleno.
Návrh realokace ESIF v souvislosti s realizací projektů digitalizace stavebního řízení a územního plánování v České republice – schváleno.
Poslanecká sněmovna PČR
Písemná interpelace V. Munzara na K. Dostálovou ve věci aktuálního čerpání EF v ČR v období 2014–2020. Více zde
Senát PČR
Usnesení k Hodnocení návrhů plánů členských států EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021–2030. Více zde
MPO
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla – v připomínkovém řízení.
Velkých zdrojů elektrické energie v ČR ubývá. Aby bylo zajištěno pokrytí spotřeby elektrické energie, musí se postavit nové. Více zde
MMR
Evropská komise chválí ČR za přípravu nového období. Více zde
Ministryně Dostálová zahájila v Olomouci 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Více zde
Evropské komisi byly představeny návrhy směřování nových operačních programů. Více zde
ERÚ
Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020–2029 – připomínkové řízení. Více zde
OTE
Objem zobchodovaného plynu na vnitrodenním trhu OTE přesáhl historické maximum. Více zde
Sbírka zákonů částka 116
Vyhláška 266/2019 Sb. o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu 267/2019 Sb. o pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují.

Technická normalizace

Revize TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

Dne 1. 11. 2019 proběhl kontrolní den projektu revize TPG 935 01, jejímž zpracovatelem je ČVUT – fakulta strojní, kterého se zúčastnili zástupci ČPS, ČVUT, GridServices a NET4GAS. V rámci kontrolního dne projektu byla upřesněna technická řešení stanovených trasových uzávěrů (dimenzování, odfuky) s ohledem na dynamické silové účinky a specifikovány kategorie použitých materiálů. Rovněž byla vedena diskuze ohledně využití evropských norem EN nebo amerických norem ASME. Přítomní se dohodli, že přednostně budou využívány EN normy, ke kterým mají projektanti, provozovatelé a další, prostřednictvím agentury ČAS, zajištěný přistup. Více informací podá Jiří Rubek.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

14. 11. 2019

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
19. 11. 2019

Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
26. 11. 2019

Bezpečný provoz plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
3. 12. 2019

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
9. 12. 2019

Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení (zkušenosti z praxe)

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn