Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

20/2019
období 17.–23. května 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dovolte nám připomenout, že mediální kampaň na podporu zemního plynu pokračuje, pozornost se v současné době zaměřuje na CNG. Do Michle přijel natáčet Autosalon. V aktualitách Vás pozveme na dvě nová školení ČPS ve 2. pol. června, která mají co nabídnout. První je věnováno vedení plynovodů v kolektorech, jehož součástí bude i velmi zajímavá exkurze v samotném centru Prahy. Druhé školení se týká problematiky biometanu. Legislativa poukáže na úspory energie v rámci průzkumu MPO nebo předloží informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie uveřejněné ve věstníku ERÚ. O probíhající revizi TPG 702 04 přinese více detailů technická normalizace. Ať Vás čtení baví!

Aktuality

23. 05. 2019

Kampaň na podporu CNG

Mediální kampaň na podporu zemního plynu, která byla zahájena loni v září pokračuje. Jaro je ve znamení CNG. „Pro běžného uživatele jsou hlavním důvodem, proč uvažovat o vozidle na CNG, provozní náklady. Ty vycházejí v průměru na jednu korunu za ujetý kilometr,“ vyzdvihuje jednu z jeho hlavních předností Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Cena CNG se v současnosti pohybuje okolo 24–25 Kč/kg, což odpovídá přibližně 17 Kč za metr krychlový. CNG jako ekologické palivo je zatíženo výrazně nižší spotřební daní. Vláda České republiky schválila loni v dubnu podporu rozvoje zemního plynu v dopravě až do roku 2025.
Také dostupnost tankování CNG se neustále zlepšuje, a to díky rozšiřující se síti plnicích stanic – aktuální počet CNG plniček v ČR je 189.
V rámci natáčení televizního pořadu Autosalon proběhlo testování CNG auta ŠKODA OCTAVIA. Konkrétně se jelo z ČR na 4 světové strany – ZÁPAD (Německo), JIH (Rakousko), VÝCHOD (Slovensko) a SEVER (Polsko). Máte-li chuť podívat se na reportáže z těchto jízd a dozvědět se více o CNG, sledujte televizní vysílání od 30. 05. 2019.
22. 05. 2019

Nová školení ČPS v červnu

Na červen byla připravena dvě nová školení, na které si Vás dovolujeme tímto srdečně pozvat.

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech (18. 06. 2019) vč. exkurze do hlubinných kolektorů v Praze

Náplní školení budou přednášky týkající se specifických požadavků na vedení a provoz plynovodů uložených v kolektorech podle ČSN 73 7505. Součástí tohoto školení bude také exkurze do Centrálního dispečinku Kolektory Praha, a.s. na Senovážném náměstí 11 / č.p. 1985 a do hlubinného kolektoru, ze kterého jsou středotlakými přípojkami napojeny povrchové objekty a jeho křížení se starším kolektorem. Účastníci školení tak shlédnou, dnes již veřejně nepřístupné, kolektory vedoucí po obou stranách pod ulicí Na Příkopě (tj. větev Staroměstská i Novoměstská) a křížení se starším kolektorem vedoucím pod Václavském náměstí. Exkurze, která si vyžádá vhodné oblečení do prostor kolektorů, kde bude nutný sestup desetimetrovým žebříkem a kde teplota nepřekročí 10 °C, bude organizována odborníky z firmy Kolektory Praha, a.s. Nenechte si tuto jedinečnou možnost ujít!

Biometan v plynárenských sítích (19. 06. 2019)

Téma biometanu se v poslední době skloňuje čím dál častěji a to především v kontextu s připravovanou státní podporou. ČPS proto připravil samostatné školení, na kterém se bude diskutovat problematika biometanu pro dopravu a kogeneraci nebo možnosti vtláčení biometanu do plynárenské soustavy, pozornost bude věnována i novým trendům v oblasti vodíku. Nezůstane opomenuta ani zásadní otázka investiční a provozní podpory výroby biometanu a v neposlední řadě bude čas vyhrazen i pro téma využití Bio LNG. Těšit se můžete na přednášející, jimiž jsou prvotřídní odborníci z plynárenství.
Pro více informací o školeních kontaktujte Františka Sochora (frantisek.sochor@cgoa.cz, +420 721 464 156), nebo navštivte www.cgoa.cz.
22. 05. 2019

Jádru věříme víc než zelené elektřině

Obnovitelné zdroje tvoří jen 12,7 procenta spotřeby elektřiny v Česku a necelých 11 procent její výroby. Evropský průměr je trojnásobný. Klimaticko-energetický plán, který by měl stanovit, jak se Česko připojí k evropským energetickým cílům, se zatím dopracovává. V návrhu se ale na další rozvoj solární a větrné energie nesází. Evropské cíle chce Česko splnit větším pálením biomasy nebo odpadu. Více zde
20. 05. 2019

Co přinese dohoda RWE s E.ON?

Plánovaná transakce zahrnuje rozdělení innogy a jejích aktiv mezi mateřskou RWE a E.ON. V případě jejího uskutečnění by E.ON výrazně posílil v oblasti energetických sítí a dodávek koncovým uživatelům, zatímco RWE by upevnilo svoji pozici ve výrobě elektrické energie. Stalo by se třetím největším poskytovatelem energie z obnovitelných zdrojů v Evropě. Více zde
17. 05. 2019

Evropská komise by už neměla "Nord Stream 2" zastavit

Evropská komise nebude schopna zastavit výstavbu plynovodu Nord Stream 2, a to i přes přijetí nové směrnice EU o plynu, uvedla německá kancléřka Angela Merkelová. Více zde

Legislativa

EU

EUROSTAT
Ceny energií v roce 2018 – nárůst cen energií pro domácnosti oproti roku 2017 (+3,5 % elektřina, +5,7 % plyn). Více zde
Úřední věstník EU
Doporučení Komise (EU) 2019/786 ze dne 8. května 2019 o renovaci budov. Více zde
Nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy. Více zde
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě. Více zde
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952. Více zde
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/807 ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy.
Prováděcí rozhodnutí rady (EU) 2019/814 ze dne 17. května 2019, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných oblastech snížené sazby daně z plynového oleje a zkapalněného ropného plynu používaných k vytápění. Více zde
EK
Oběhové hospodářství: Rada s konečnou platností schválila nové předpisy o plastech na jedno použití, které mají snížit objem plastového odpadu v mořích. Více zde

ČR

PS ČR
Novela mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484). Více zde
MPO
Jsou majitelé domů motivováni ke snižování spotřeby energie? MPO si nechalo zpracovat rozsáhlý průzkum povědomí o úsporách energie. Více zde
ERÚ
Energetický regulační věstník 2/2019 – 1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2017. Více zde
V prvním čtvrtletí klesla spotřeba elektřiny i plynu. Více zde

Technická normalizace

Revize TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

Na jednání expertní skupiny k pracovnímu návrhu revize TPG 702 04 dne 17. 5. 2019 byla mj. vedena diskuze k:
  • zhotovení garančních svarů, byl upraven čl. 7.5.5.3;
  • posouzení shody u stanovených výrobků, viz zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb.;
  • izolačním spojkám (IS), jejich umístění – neshoda byla u čl. 5.9.3 a to u pojmu „přednostního“ umístění IS mimo zemnicí soustavu. Většina účastníků se na jednání shodla, aby pojem „přednostní“ byl vypuštěn;
  • přípustnému poloměru zakřivení pružného ohybu, autor revize upravil vzorec a vysvětlil důvody;
  • měřicím přístrojům při provádění zkoušek a požadavku na „akreditovanou“ zkušební laboratoř, 3. odstavec čl. 9.2.7 bude upraven následovně: Měřicí přístroje musí mít platný doklad o kalibraci od autorizovaného metrologického střediska nebo akreditované kalibrační laboratoře. Doklad nesmí být starší než 2 roky. Přiměřeně bude upraven i čl. 23.2.2.3;
  • ověření těsnosti dopravovaným plynem, čl. 9.4.1 byl na jednání upraven v souladu s požadavkem NET4GAS.
Revidované znění TPG 702 04 bude doplněno o nový čl. 9.6 – Uvedení zařízení do provozu. Pro více informací se můžete obracet na garanta Jiřího Rubka.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

28. 5. 2019

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
5. 6. 2019

Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
18. 06. 2019

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505
+ EXKURZE DO KOLEKTORU

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
19. 06. 2019

Biometan v plynárenských sítích

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn