NEWSLETTER

5/2019
období 28. ledna – 3. února 2019
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jak jsme vám v minulém čísle slíbili, přinášíme závěry tiskové konference ČPS, která se uskutečnila ve středu 30. 01. 2019 v Praze. Toto setkání s novináři bylo zaměřeno na téma kotelen v rodinných domech z pohledu ekologie, zdraví i architektonického řešení. Aktuality však nabízejí i další zajímavé informace, např. o projektu Capacity4Gas nebo o LNG. Novinky nejen o kvalitě ovzduší jsou shrnuty v legislativě, technická normalizace se věnuje problematice polyfúzního svařování PE a revidovaným TIN 702 12. Věříme, že i v tomto Newsletteru najdete to, co vás zajímá!

Aktuality

30. 01. 2019

Výstupy z tiskové konference ČPS

Důvody pro výměnu starých kotlů přibývají! Češi přecházejí na plyn, zájem o aktivaci tzv. mrtvých přípojek výrazně stoupá.

“ČR neplní své závazky v oblasti kvality ovzduší. Kotlíkové dotace a změna sociální politiky státu v oblasti příspěvku na bydlení jsou opatření, na jejichž základě budou moci občané z nízkopříjmových vrstev dosáhnout na ekologické zdroje vytápění”, uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS na TK s názvem Kotelna v domě aneb skrytý poklad. Zástupce Státního zdravotního ústavu Bohumil Kotlík upozornil na zdravotní rizika související se skladováním a používáním uhlí pro vytápění. “Lidem po přechodu na zemní plyn vznikne v domě místnost pro volnočasové účely a tím vzroste i cena nemovitosti", doplnil architekt Filip Soukup. Tisková zpráva zde

28. 01. 2019

Modernizace plynovodu NET4GAS zvýší přepravní kapacitu směrem do Bavorska

Provozovatel přepravní soustavy v Česku NET4GAS spustil investiční projekt s názvem Capacity4Gas. Hledá proto generálního dodavatele stavebních prací a souvisejících služeb na nové trase plynovodu o délce přibližně 150 kilometrů. Nové potrubí, neoficiálně nazývané Gazela 2, povede z Hory svaté Kateřiny v Krušných horách až do Přimdy na česko-bavorské hranici. Více zde

29. 01. 2019

MHD v Ústí omladily nové busy MHD s pohonem na CNG, uvažuje se i o autobusech s vodíkovým pohonem

Dopravní podnik uvedl kloubové autobusy do provozu letos v lednu. Celkem pět nových strojů Iveco Urbanway tak omladilo současný vozový park. Více zde

28. 01. 2019

EU investuje dalších 800 mil. € do energetických projektů

Nejvyšší prioritu budou mít projekty, které mají zvýšit konkurenceschopnost a bezpečnost EU v oblasti dodávek energií, zejména skrze bezpečné a efektivní provozování přenosových sítí a dále projekty podporující udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Více zde

25. 01. 2019

Scania je součástí sdružení, jehož cílem je podpořit rozšiřování vozidel s pohonem na plyn v celé Evropě

Sdružení s názvem BioLNG EuroNet oznámilo závazek k dalšímu rozšiřování LNG jako paliva používaného v silniční dopravě po celé Evropě. Nová infrastruktura by měla zajistit dlouhodobý úspěch a zavádění LNG ve velkém měřítku. Více zde

Legislativa

Kvalita ovzduší se v ČR stále nezlepšuje, přestože ji dotuje EU i stát. Více zde

Reakce MŽP na výsledky kontroly NKÚ prostředků přidělovaných na zlepšení kvality ovzduší v 2015–2017. Více zde

Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR – mezinárodní energetické fórum PS PČR. Více zde

Poprvé zasedala Rada vlády pro veřejné investování, řešila rekodifikaci stavebního práva. Více zde

Vláda dne 28. 1. 2019 schválila Návrh vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu.

Na programu jednání vlády dne 4. 2. byla novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií + Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2018.

Novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (poslanecký návrh – lhůty pro vydání závazného stanoviska + fikce nepodmíněnosti rozhodnutí). Více zde

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá další ze série kulatých stolů k přípravě budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Více zde

Stanovisko MPO ČR k rozhodnutí EK podat žalobu na ČR k Soudnímu dvoru (nesprávná transpozice a aplikace směrnice č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov). Více zde

Členské země nerespektující právní stát by podle Evropského parlamentu neměly dostávat peníze z eurofondů. Více zde

Technická normalizace

Problematika polyfúzního svařování čichačky s chráničkou z materiálu PE

TS ČPS zpracovala stanovisko k problematice kvalifikace personálu provádějícího polyfúzní svařování PE čichačky s chráničkou a použití minimální dimenze potrubí čichačky dn 32 mm, která se svařuje PE tvarovkou nebo polyfúzně, viz TPG 700 21. Více zde.

Nově schválené technické instrukce

Dne 25. 1. 2019 členové Technické schvalovací komise ČPS schválili formou per rollam revizi TIN 702 12 „Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry“. Tyto technické instrukce budou vydány s platností od 1. 3. 2019. 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

12. 02. 2019

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter