Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

41/2021
období 10.–16. prosince 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dne 15. prosince představila Evropská komise dlouho očekávaný plynárenský balíček. Navržená opatření, představovaná plynárenskou směrnicí a nařízením o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, modifikují stávající pravidla pro trh se zemním plynem a nově stanovují pravidla pro obnovitelné a dekarbonizované plyny, včetně vodíku, jehož významný rozvoj se očekává v ČR i EU. ČPS vydal v návaznosti na tento krok tiskovou zprávu a Lenka Kovačovská se k aktuálním otázkám vyjádřila v rámci on-line debaty pořádané CEBRE. Některá média nesprávně uvedla, že EK mimo jiné navrhuje zákaz vytápění zemním plynem v budovách po roce 2040. Toto tvrzení musel ČPS zásadně dementovat. V aktualitách se budeme dále věnovat celosvětovému exportu LNG, výrobě zeleného vodíku i využití biometanu v dopravě. Legislativa a strategie upozorní na informace k cenovému rozhodnutí POZE pro rok 2022 a technická normalizace nabídne výběr z tvorby českých i evropských technických norem.

Jelikož se Vánoce blíží, dovolte nám poděkovat Vám touto cestou za přízeň a vynikající spolupráci v letošním roce. Přejeme Vám kouzelné Vánoce, hodně zdraví a šťastné vykročení do roku 2022!

Aktuality

15. 12. 2021

Plynárenský balíček přináší větší ochranu zákazníků i sektorová pravidla pro naplnění klimatických cílů EU

Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí. Návrh obsahuje opatření, jejichž cílem je prostřednictvím revize stávající evropské legislativy poskytnout regulační rámec pro plynárenství k naplnění jeho role na cestě k dekarbonizaci EU. Nová pravidla mají také za cíl posílit ochranu zákazníků nebo snížit emise metanu v sektoru energetiky. Tisková zpráva zde

„Podporujeme cíl Unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030. Pokud budou vhodně zavedené potřebné pobídky, může být dekarbonizována do roku 2050 i česká a evropská dodávka plynu. Věříme, že plynárenství může významně přispět k přechodu na bezemisní ekonomiku. Vyvážený přístup opírající se o princip technologické neutrality je nezbytný k zajištění ekologicky udržitelné a zároveň sociálně přijatelné a cenově dostupné energetické transformace,“ uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Záznam z on-line debaty CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU), která proběhla k problematice plynárenského balíčku za účasti Lenky Kovačovské, Jana Zaplatílka a Adély Tesařové můžete sledovat zde.

Tiskové prohlášení vydané ČPS k zavádějící interpretaci některých médií k plynárenskému balíčku zde

16. 12. 2021

Polsko bude investovat do vodíku a dále navyšovat podíl obnovitelných zdrojů

Nová polská národní vodíková strategie stanovuje cíle rozvoje trhu s vodíkem do roku 2030 a 2040 a zahrnuje i popis plánu na výstavbu vodíkové spojnice mezi severem a jihem Polska. Strategie podporuje všechny metody výroby vodíku s nízkými a nulovými emisemi. To bude zahrnovat jak elektrolýzu vody, tak i technologie zplyňování, fermentace nebo pyrolýzy biomasy, parního reformingu bioplynu, tepelného zpracování nebo pyrolýzy odpadů včetně technologií využívajících zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Součástí vodíkové strategie je rovněž vypracování studie proveditelnosti vodíkového potrubí Sever‑Jih, které je v dokumentu označováno jako „vodíková dálnice“. Strategie dále obsahuje studii, která má zkoumat připravenost stávající plynárenské infrastruktury z hlediska možnosti vtláčení vodíku a přepravy směsí vodíku a plynu.

10. 12. 2021

Globální export LNG dosáhl v listopadu osmiměsíčního maxima

Globální export zkapalněného zemního plynu (LNG) dosáhl v listopadu hodnoty 32,8 mil. tun, což je nejvyšší hodnota od března a zároveň o 1 mil. tun vyšší hodnota ve srovnání s listopadem 2020. K růstu globálního exportu přispěla zejména Malajsie a Spojené státy americké, naopak pokles byl zaznamenán u Kataru.

S prudkým rozvojem těžby zemního plynu z nekonvenčních ložisek v posledních letech ve Spojených státech rychle roste i kapacita exportních terminálů. Zatímco do roku 2016 byl vývoz LNG v USA pouze marginální záležitostí, v průběhu příštího roku by se měla země díky dalšímu rozšiřování terminálů stát světovou jedničkou z pohledu dostupné vývozní kapacity.

10. 12. 2021

Rakousko ohlásilo první projekty na výrobu zeleného vodíku

Společnost Energie Steiermark chce ještě letos zahájit výstavbu závodu na výrobu zeleného vodíku. Vůbec první komerční projekt v tomto sektoru energetiky by měl brzy doplnit i obří závod OMV. Obě firmy vycházejí ze zákona na výstavbu obnovitelných zdrojů energie, který počítá s investičními dotacemi státu. Součástí projektu bude zařízení na výrobu fotovoltaické energie o rozloze 6 000 m2, která bude propojena s již existující bioplynovou stanicí. Ročně se má vyrobit kolem 300 tun zeleného vodíku, projekt tak může ušetřit až 5 200 tun CO2 za rok. V prvním roce provozu, v roce 2023, by mělo být vyprodukováno 160 tun zeleného vodíku. O 71 tun, kterými by nahradila plyn, již projevila zájem nedaleko sídlící společnost Wolfram Bergbau & Hütten AG, která patří k předním světovým dodavatelům vysoce kvalitních prášků na bázi kovového wolframu. Zbytek vyprodukovaného vodíku si již zarezervoval dopravní podnik Graz Linien, který plánuje sestavení vozového parku složeného z autobusů s elektrickým i vodíkovým pohonem.

10. 12. 2021

Biometan může nahradit zemní plyn v dopravě

V Česku je více než 500 bioplynových stanic. Bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách a produkuje obnovitelnou elektřinu a teplo. Je však také možné ho upravit na kvalitu zemního plynu – biometan, který může v dopravě nebo v plynárenské soustavě nahrazovat fosilní zemní plyn. Současná spotřeba zemního plynu v dopravě odpovídá přibližně jedné osmině stávající produkce bioplynu v ČR. Významná část bioplynu je vyráběna z pokročilých vstupních substrátů. Z toho vyplývá, že Česko má dostatek paliva na splnění 2% podílu pokročilých paliv v roce 2025.

Legislativa a strategie

EU

Komise navrhuje nový rámec EU pro dekarbonizaci trhů s plynem, podporu vodíku a snížení emisí metanu. Více zde
Komise navrhuje posílit renovaci a dekarbonizaci budov. Více zde
Návrhy Komise na odstranění, recyklaci a udržitelné skladování uhlíku. Více zde

ČR

Informace k cenovému rozhodnutí POZE pro rok 2022. Více zde
Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2022–2031. Více zde
Seznam veřejných čerpacích stanic pohonných hmot – stav k 14. 12. 2021. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ č. 12/2021

Níže je uveden výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 12/2021, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětví plynárenství.

Oznámení o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

  • ČSN CLC IEC/TS 60079-43 Výbušné atmosféry – Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky
  • ČSN EN 10216-5 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli
  • ČSN EN 10217-7 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
  • ČSN EN ISO 18119 Lahve na plyny – Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; Změna A1

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

  • ČSN EN ISO 14245 Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Samouzavírací ventily
  • ČSN EN ISO 15995 Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Ručně ovládané ventily
  • ČSN EN ISO 16486-5 Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 5: Vhodnost použití systému

Zahájení zpracování návrhů českých technických norem

Práce na normě ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže jsou pořád pozastaveny. Více zde

Pro více informací o těchto dokumentech je možné kontaktovat Ing. Radovana Ružinského (radovan.ruzinsky@cgoa.cz; +420 731 502 099).

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

11. 01. 2021

Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení – TPG 700 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 01. 2021

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

PŘIPRAVUJEME
27. 01. 2022

Diskuzní fórum PKO

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 02. 2021

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka
https://www.high-endrolex.com/10