Autorům

Odborné články

Předáním článku do redakce jeho autor či spoluautor potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem autorů publikujících v časopisu Plyn a předávaný článek byl vytvořen v souladu s ustanoveními Etického kodexu.


Aktuální články a zprávy

Rozsah článků je zpravidla 1–3 tiskové strany, u zpráv není minimální rozsah stanoven.

Uzávěrka článků je na konci února, května, srpna a listopadu.


Způsob předání rukopisů

Rukopis článku je možno poslat e-mailem (plyn@cgoa.cz, redakce@cgoa.cz) nebo zaslat poštou na CD na adresu redakce (U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle) a k tomu je vhodné připojit na papíru vytištěný 1 exemplář rukopisu a nátisky obrázků a tabulek (zejména u odborných článků bohatých na obrazový a tabulkový doprovod).

Na rukopisu je třeba uvést telefonní a e-mailové spojení na autora/autory; pro honorářové účely uvést rodné číslo a číslo bankovního účtu jednoho z autorů.


Jazykové požadavky

Rukopisy jsou přijímány v českém nebo slovenském jazyce. V časopise Plyn je uplatňována progresivnější podoba českého pravopisu.


Fotografie

Redakce má právo v případě pochybností o tom, že fotografie dodané autorem byly pořízeny v souladu se zákonem 89/2012 Sb. tyto fotografie odmítnout nebo je graficky upravit (ořez, rozmazání tváří či citlivých údajů).


Požadavky na úpravu rukopisů předávaných redakci časopisu PLYN

Text lze předat redakci napsaný v textovém editoru ve formátu .doc (Word), .docx (Word 2007), .rtf, .odt (OpenOffice-Writer). Má mít následující úpravu:

 • entrem ukončené pouze konce odstavce, nikoli každý řádek (!);
 • text zarovnaný pouze vlevo (!);
 • nedělená slova na konci řádku;
 • běžný text – velikost písma 12, font Times (New Times apod.), Arial nebo Courier;
 • titulky – velikost 14;
 • nepodtrhávat slova ani titulky, důležité pojmy nebo závěry zvýrazňovat pouze netučnou kurzívou;
 • vzorce – do přílohy zvlášť, "nesázet" vzorce v textovém editoru (!);
 • nedělat mezery mezi závorkou a jejím obsahem (obsah), mezi uvozovkami a slovem (správně: "správně"; nesprávně: " nesprávně ");
 • k rozmezí hodnot, časů a vzdáleností se používá pomlčka – (alt 0150) bez mezer, nikoli tiret (divis, spojovník) ­ , například: Praha–Brno, 16.–18. března, 12.00–13.30;
 • obrázky (grafy, fotografie, loga) – přiložit jako samostatné soubory, nikdy nevkládat do Wordu nebo jiného textového souboru (je to na úkor kvality obrázku!!!), na příslušném místě textu vložit popisku nebo číslo obrázku, na konec rukopisu přidat soupis obrázků;
 • nedigitální obrázky – lesklé fotografie, diapozitivy, kvalitní grafy;
 • digitální obrázky – v co největším rozlišení (300 dpi), formát jpg (s co nejmenší kompresí), tif, bmp; velikost souboru 200 kB a více;
 • krátké resumé u odborných článků (do 500 znaků vč. mezer slov u odborných článků; do 300 znaků u informativních článků – kromě zpráv) – anglicky nebo česky, připojit na konec rukopisu.
 • klíčová slova – u odborných článků uvést v jejich úvodu klíčová slova (min. 5);
 • abstrakt – v abstraktu v rozsahu do 2 500 znaků vč. mezer bude nejprve nastíněn problém, kterého se článek týká, dále pak popsána metoda a dosažené výsledky. V abstraktu by měly být odkazy na jednotlivé obrázky, tabulky či rovnice uvedené v textu článku. Abstrakt bude připojen jen za odbornými články, autoři informativních článků abstrakt tedy nemusí zpracovávat. V případě nejasností se autoři obrátí na redakci.
 • kontakty na autory – jako poznámka bude uveden kontakt na autory (e-mail nebo poštovní adresa).

Krátké resumé, abstrakt a klíčová slova v češtině/slovenštině předají autoři do redakce společně s textem článku, jejich překlad do angličtiny si zajistí redakce.

Případné další informace, tel.: 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz, redakce@cgoa.cz


Odměny autorům

Nová pravidla pro odměňování platná od 1. 8. 2020 jsou uvedena v Interním předpise č. 1/2020.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací