Aktuální číslo – 6/2018

INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Jsme připraveni na nástup nové éry energetiky?
 • Aplikace sanace nízkotlakých a středotlakých plynovodů metodou vtahování složeného potrubí
 • Reakce na článek „Analýza mechanických vlastností materialov plynovodov“ autorů Ing. Chmelka a Ing. Margetina uveřejněný v Plynu č. 5/2018
 • Oceněné články uveřejněné v časopisu Plyn v roce 2017
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • 13. řádný sjezd ČPS
 • Odkládat výměnu starého kotle je hazard se zdravím
 • Rada blahopřeje
 • Novoročenky

PŘÍLOHY

 • Kalendář školení a konferencí ČPS na 1. pololetí 2019

ODBORNÉ ČLÁNKY


Vliv elektroosmózy na efektivitu katodické ochrany plynovodů

Josef Polák

Souhrn: Při navrhování a stavbě anodových uzemnění stanic katodické ochrany (SKAO) se většinou nebere v úvahu elektroosmotické vysoušení zemního prostředí v čase nejen kolem horizontální, ale zejména kolem vertikální (hloubkové) anody. Výchozí podklady pro návrh jsou především:

 • limitní výstupní napětí usměrňovače Uus=50 V;
 • průměrná hodnota ochranného proudu se zřetelem na budoucí možné zvýšení;
 • dané horninové prostředí (např. hloubka skalního podloží: na území hl. m. Prahy byly jílovité břidlice zastiženy v hloubce 10-15 m);
 • omezené prostorové možnosti umístění anodových uzemnění hlavně v zastavěných oblastech (vzdálenost od chráněného potrubí a od cizích úložných konstrukcí);

Návrhové hodnoty zemního odporu uzemnění se uvažují v rozsahu Rz=1 až 2 Ω. Opomíjí se však nepříznivý vliv elektroosmotického procesu při návrhu parametrů SKAO.

Podle získaných poznatků u horizontální (trubkové) anody (L=100 m, d=0,22 m) uložené přímo v zemi v hloubce h=2 m v půdě s rezistivitou ρ=53 Ω.m se zemní odpor anody při průměrném výstupním proudu Ius=11 A za 18 let zvýšil 4,3x (průměrná anodická proudová hustota byla JA=160 mA.m–2). U vertikální (hloubkové) anody (h=10 m, L=30 m, d=0,22 m) v zemním prostředí s rezistivitou ρ=57 Ω.m a při průměrném výstupním proudu Ius=9 A za 15 let zemní odpor anody zvýšil 6,8x (průměrná anodická proudová hustota byla JA=430 mA.m–2).

Elektroosmotický proces při průměrném výstupním proudu vyšším než Ius=15 A je tak jedním z faktorů, které mají za následek až kompletní rekonstrukci SKAO před dosažením plánované životnosti zařízení, která se předpokládá 30 až 40 let.

Ke snížení provozních a pořizovacích nákladů (na generální opravy) je k dispozici několik způsobů ke zlepšení parametrů anodových uzemnění (k omezení vlivu elektroosmózy) v půdách s rezistivitou ρ=20 až 100 Ω.m, které jsou popsány v tomto článku.

Alkoholy jako inhibitory tvorby hydrátů zemního plynu

Vaclav Koza, Libor Čapla

Souhrn: Nejběžnějším používaným inhibitorem tvorby hydrátů zemního plynu je methanol. Článek hodnotí v této funkci jeho homology, alifatické alkoholy ethanol, propanoly a butanoly. Hodnotí se jak spotřeba na vlastní inhibici, tak i ztráty odparem alkoholu do proudu plynu.

Mikrobiální koroze na ocelových potrubích je stále aktuální

Pavel Veleta, Daniel Hlinomaz

Souhrn: V osmdesátých letech minulého století byla na potrubních systémech v bývalém Československu poprvé zaznamenána bakteriální koroze. Následně bylo zjištěno, že v převážné většině se jednalo o korozi potrubí na tranzitní soustavě, a to pod páskovými izolacemi zhotovovanými nad výkopem. Protože se páskové izolace přestaly používat a místo nich se začaly používat továrně izolované trubky, zdálo se, že je problém vyřešen. V poslední době se však nejen u nás, ale i v zahraničí zjistila mikrobiální koroze i na potrubí s asfaltovou izolací. Proto pracovníci Pražské plynárenské Distribuce, a.s. zajistili vypracování studie, která obsahuje podrobnou literární rešerši na toto téma, možnosti predikce, určení rizikových oblastí plynovodů, doporučení pro provoz a návrh možných nápravných opatření z hlediska mikrobiální koroze. Článek v převážné části vychází z této studie a její výsledky i doporučení mohou být aplikovány na jakákoliv ocelová izolovaná potrubí uložená v zemi.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací