Aktuální číslo – 2/2020

Měření a kvalita plynu


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Existuje ekonomicky výhodné použití inteligentních plynoměrů v plynárenství?
 • Měření a kvalita LNG
 • 30. výročí „rebelů“ v oboru plynárenství - HUTIRA
 • Spalování zemního plynu z hlediska emisí
 • S novou technikou v terénu
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • MARCOGAZ – měření plynu z pohledu Evropy
 • Z nejstarší historie plynoměrů
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Rekonstrukce technologie sušení PZP Štramberk

Libor Čapla, Petr Goluch, Lukáš Kopal, Petr Zamrazil

Souhrn: Z důvodu dosažení konce životnosti technologie sušení plynu, které se projevilo zejména korozními úbytky materiálu původních sušicích kolon, byla iniciována výměna technologie sušení, tedy tří původních linek za dvě nové. Horizontální sušicí kolony byly nahrazeny vertikálními se strukturovanou výplní. Nové regenerátory triethylenglykolu byly vybrány na základě tří kritérií: energetické účinnosti, ekologických parametrů (emisí CO, NOx) a pořizovací ceny. Účinnost separace vody z těženého plynu splňuje dle výsledků testů požadované hodnoty. Snížení energetické spotřeby technologie sušení dosáhlo za dvě těžební sezóny hodnot menších než 20 % původní spotřeby. S tím souvisí snížení emisí CO2 za dvě sezóny o 457 t.

Klíčová slova: Podzemní zásobník plynu, technologie sušení, triethylenglykol, snížení emisí

Připojování výroben biometanu k distribuční soustavě zemního plynu v ČR

František Humhal, Ilona Pasková

Souhrn: Připojování výroben biometanu na plynárenská zařízení je tématem, které se již cca 10 let řeší v různých státech Evropy. Kromě biometanu se objevují další alternativní plyny (obnovitelné energetické nosiče/, kterým by také měl být, pod praporem dekarbonizace a heslem „greening of gas“, umožněn vstup do plynárenských zařízení – plynovodů se zemním plynem. Jde tedy o stanovení podmínek, které umožní bezpečnou koexistenci různých plynů, resp. jejich směsí v plynovodech tak, aby vyhověly provozovatelům plynovodů, výrobcům obnovitelných plynů a neznevýhodnily koncového zákazníka (fakturace dodané energie na základě údajů objemových měřidel – plynoměrů).

Klíčová slova: Biometan, obnovitelné zdroje, plynovody se zemním plynem

Rotační plynoměry – historie a současnost

Jaroslav Mikan

Souhrn: Je to právě 100 let, kdy byl systém Rootsova dmychadla využit pro měření plynu. V současné době jsou rotační plynoměry nejrozšířenějším měřidlem používaným v průmyslu. V minulosti tomu tak nebylo, v určitém období začaly být rotační plynoměry vytlačovány turbínovými plynoměry. Rotační plynoměry nezanikly díky počítačové technice uplatněné v obrábění a kosmickému výzkumu, který dal vzniknout novým materiálům. Poznatky z těchto odvětví byly použity i v konstrukci a výrobě rotačních plynoměrů. Tento článek se zabývá historií od počátku vynalezení Roots principu až po současnost. V závěrečné části jsou popsána speciální řešení rotačních plynoměrů, které dokumentují, že vývoj se nikdy nezastaví.

Klíčová slova: Princip Rootsova dmychadla, rotační plynoměr, rotační písty, zatížení plynoměru, průtok, třída přesnosti, chyba plynoměru

Vliv přejezdů těžkých vozidel přes zakopané potrubí na jeho napjatost

Ľubomír Gajdoš, Martin Šperl, Stanislav Hračov, Petr Crha

Souhrn: V článku jsou uvedeny a diskutovány výsledky teoretického i experimentálního výzkumu deformačních a napěťových změn ve stěně zakopaného plynovodního potrubí způsobených přejezdy těžkého vozidla, a to zejména z hlediska vhodnosti používání ochranných trubek na vysokotlakých plynovodech. Po celém obvodě trubního tělesa DN 500 z oceli L360NE, konkrétně v pozicích 12 h, 3 h, 6 h a 9 h, byly tenzometricky měřeny poměrné deformace v obvodovém a podélném směru, a to od stavu jeho uložení do vykopané rýhy a zásypu až do přejezdů vozidla při prázdném tělese a při jeho natlakování na 5,5 MPa, resp. 5,2 MPa. Z naměřených deformací byly určeny hodnoty obvodových i podélných napětí po obvodě tělesa a z nich byl určen čistý vliv přejezdů. Pokud uvažujeme obvodové napětí v poloze 12 h, pak napětí od přejezdu vozidla přes prázdné potrubí je podle tenzometrických měření necelých - 5 MPa a dle přibližných výpočtů - 9,4 MPa. U natlakovaného tělesa je tento vliv ještě menší. Získaný výsledek ukazuje, že vliv vnějších zatížení od přejíždějících vozidel nepředstavuje z hlediska celkové napjatosti potrubí žádnou mimořádnou hrozbu.

Klíčová slova: Tenzometrické měření, napjatost potrubí, přejezdy vozidla

ROZHOVOR


Martin Vrtiška – téma: biometan

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací